Kalkınma Kurulu

Trakya Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere görev yapan bir danışma organıdır. Kurul iki yılda bir olmak üzere üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın temsil ettiği kurum ile mensubiyeti sona erdiğinde başkanlık görevi de sona erer ve ilk toplantıda yeni başkan seçilir. Kalkınma kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca kurul, üye tam sayısının beşte birinin talebi üzerine başkan tarafından toplantıya çağrılır. Kalkınma kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmakla görevlidir.Toplantı Tutanakları ve Sonuç Bildirgeleri
  Yükleniyor...