Kırsal Kalkınma Programı

Genel Bilgi

 

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amaçları ile destek sağlanmaktadır.

Sağlanan Desteğin Kapsamı
 

Destek çerçevesinde iki farklı program uygulanmaktadır:
 

a) Ekonomik ve Toplu Basınçlı Sulama Sistemleri Yatırımları
 

1. Ekonomik Yatırımları Destekleme Programı

Program kapsamında aşağıdaki yatırımlar desteklenmektedir:
 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar,
 

Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tesisleri.

Sağlanan Destek Miktarı
 

Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı,
 

gerçek kişi başvurularında 150.000 TL’yi,
 

tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 TL’yi geçemez.
 

Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir.

2. Toplu Basınçlı Sulama Sistemleri Yatırımları

Program kapsamında aşağıdaki yatırımlar desteklenmektedir:
 

Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımları desteklenmektedir,
 

Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları kapsamında yeni sulama tesisi yapım projelerine hibe desteği verilmemektedir. Su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek su alma yapıları ve yeni kuyu açılması faaliyetini kapsayan proje başvuruları kabul edilmemektedir,
 

Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, enerji nakil hattı, trafo, motopomp ve tarla içi malzeme ve ekipman alımlarına hibe desteği verilmemektedir,
 

Yatırım proje teklifleri, toplu basınçlı sulama tesisi için su kaynağından tarla başına kadar yapılacak su dağıtım ve iletim boru hatları, gerekli sanat yapılarının inşası ve inşaat işleri kapsamında yapılacak malzeme ve ekipman alımlarını içermelidir,
 

Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımı kapsamında yatırım proje tekliflerinin, köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.

Sağlanan Destek Miktarı
 

Köylere hizmet götürme birlikleri ve sulama kooperatiflerince; Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kabul edilen mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarı 600.000 TL’yi geçemez.
 

Köylere hizmet götürme birlikleri ve sulama kooperatiflerince hazırlanan projelere hibeye esas proje tutarının % 75’ine hibe yoluyla destek verilmektedir.

b) Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı

Genel Bilgi
 

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını ve üreticilerin, uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirilmesini sağlamak amacıyla makine ve ekipman alımına destek sağlanmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri
 

Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

Sağlanan Desteğin Kapsamı
 

Anıza direkt ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balya makinesi,
 

Basınçlı sulama sistemi kurulması, canlı balık nakil tankı, çayır biçme makinesi,
 

Çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sistemi kurulması, biçer bağlar,
 

Hububat harman makinesi, lazerli tesviye aleti, hasat tablası, mibzer, motorlu tırpan,
 

Pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, rüzgar makinesi, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi,
 

Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
 

Gübre dağıtma makinesi, taş toplama makinesi, diskli tırmık, yem hazırlama makinesi,
 

Zeytin hasat makinesi, koyun kırkma makinesi, tambur filtre,
 

Su ürünlerinde buzlama makinesi, balıkçı gemilerinde soğuk depo,
 

Su ürünleri için kuluçka dolabı.

Sağlanan Destek Miktarı
 

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir,
 

Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez.

Son Başvuru Tarihi
 

Program duyuruları Bakanlığın internet sayfasından yapılmaktadır.
 

Erişim Adresi

www.tarim.gov.tr

 

 

  Yükleniyor...