JAPON FONLARI


Genel Bilgi


Genel olarak "Japan Foundation" (www.jpf.go.jp), "Japan International Cooperation Agency" (www.jica.go.jp), "Japan Center for International Exchange" (www.jcie.or.jp) ve "Japan Platform" (www. iapanplatform.org) ve gibi kuruluşlar doğrudan veya dolaylı olarak Sivil Toplum 'Kuruluşları’na destek sağlamakta ve uluslararası yardım ve işbirliği faaliyetlerine katılmaktadır.

Programın Kapsamı


JICA Türkiye Ofisi’nin çalışmalarını başlıca 6 grupta toplamak mümkündür:

Teknik İşbirliği Projeleri

Bireysel Uzman Desteği


Program kapsamında bireysel uzman gönderilmektedir.

Eğitim Programları


Eğitim programları, JICA'nın gelişmekte olan ülkelerin insan kaynakları gelişimine destek olmak üzere yürüttüğü teknik işbirliğinin önemli faaliyetlerinden biridir. JICA'nın en önemli insan kaynakları gelişimi programından olan eğitim programlarında; yönetici, teknisyen, araştırmacı vs. gibi ülkelerinin gelişiminde önemli roller oynayacak kişiler, ihtiyaç duydukları alanlardaki bilgi ve teknolojiye ulaşmaları için Japonya' ya davet edilmektedirler. 

1. Grup Eğitim Programı


Türkiye'den genellikle sanayi, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, yönetim, enerji, insan kaynakları, balıkçılık, ormancılık, ziraat ve ticaret alanlarında kursiyer kabul edilmektedir.


Grup eğitim kurslarının listesi, www.jica.go.jp/turkey/, adresinden görülebilir.

2. Ülkeye Yönelik Eğitim Programı


Gelişmekte olan ülkelerin belli bir konuyla ilgili bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak hazırlanmış ve o konudaki Japon bilgi ve deneyimlerinin aktarılması esasına dayalı eğitim programlarıdır.

3. Üçüncü Ülke Eğitim Programı


Program, gelişmekte olan bir ülkede oluşturulmuş kapasitenin, bölgedeki diğer gelişmekte olan ülkelerle paylaşılması esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda, ev sahibi ülke, eğitim programlarını planlamak ve yürütmekten sorumludur. JICA ise temelde, eğitim programı için Japon uzmanların görevlendirilmesi ve davetli ülkelerden gelecek katılımcıların masrafları ile bazı eğitim giderlerinin programı yürüten kuruluş ile paylaşılması konularında destek sağlamaktadır.

4. JICA-Net Eğitimi


JICA-Net Eğitim Programı, JICA'nın yeni başlattığı ve uzaktan eğitim seminerleri olarak da adlandırılan bir eğitim programıdır. Bu seminerler video konferans sistemi aracılığıyla JICA'nın Japonya'da bulunan merkezi tarafından yürütülmektedir. Her bir seminer yaklaşık 2-3 saat sürmektedir. Katılımcılar, kendilerine daha önceden dağıtılan dökümanlar aracılığıyla dersleri takip edebilmekte ve soru-cevap bölümleriyle spesifik konularla ilgili bilgi alabilmektedirler.

Kalkınma Çalışmaları


Kalkınma Çalışmaları, destek verilen ülkedeki kamu kuruluşlarından gelen talep üzerine, ülkenin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunması düşünülen öncelikli kamu projesinin ilgili kuruluş ile beraber "Master Plan",
"Survey", veya "Fizibilite Çalışmaları" şeklinde formüle edildiği teknik işbirliği faaliyetleridir. Çalışma sonucu hazırlanan plan, çalışmayı yürüten ilgili kuruluş tarafından uygulamaya konulmaktadır.

Kıdemli Gönüllü Programı


Gönüllülük ruhuyla çalışan kıdemli gönüllülerin yürüttüğü ve hükümet tarafından desteklenen ekonomi ve teknik işbirliğini güçlendirmeye yönelik bu faaliyetler, uluslararası ortama da katkı sağlamaktadır. Sadece destek alan ülkedeki kamu kurumlarını değil aynı zamanda hükümet dışı örgütleri de içine alan bir işbirliği programıdır ve destek alan ülke Kıdemli Gönüllü için gelir vergisi muhafiyeti, ev ve çalışmasına elverişli bir ofis hazırlanması konularından sorumludur.

Gençlik Davet Programı


"Japonya-Türkiye, Türkiye Gençlik Dostluk Programı", Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini artırmanın yanı sıra teknik işbirliği çerçevesinde insan kaynakları gelişimini de desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu program kapsamında, yaşamlarının ilerleyen yıllarında önemli konumlarda yer alarak ülkenin geleceğinde rol oynayacak olan on sekiz (18) ile otuz beş (35) yaş arasındaki gençler, hem kendi uzmanlık alanları ile ilgili olarak Japonya'daki çalışmaları yerinde görmek hem de Japon ailelerinin yanında konaklayarak Japon kültürünü daha yakından tanımak amacıyla, 23 günlük bir program çerçevesinde Japonya'ya davet edilmektedirler.

Erişim Adresi

http://www.jica.go.jp/turkey

ODA Yardımları

Yerel Projeler Hibe Programı


“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri


Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.

Uygun Başvuru Konuları


Projeler, toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır.


Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir:

Temel Sağlık


(Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması)

Engelliler


(Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler)

Kalkınmada Kadın


(Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri)


Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler


(Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler)

Kapasite Geliştirme ve Eğitim


(Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programlar)

Diğer Proje Konuları


(Gelir eşitsizliğinin düzenlemesi, temiz su temini, küçük çaplı afet yönetimi ve afet zararlarının önlenmesi)


Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

Projenin Kapsamı


2013-2014 döneminde, sadece Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu veya Doğu Karadeniz Bölgelerinde proje gerçekleştirilecektir. 2013-2014 döneminde uygulanacak projelerin değerlendirilmesi 2012 yılı içerisinde yapılacaktır.


Başvuru sahibi kurum/kuruluş diğer bölgelerde bulunuyor olabilir ancak projenin gerçekleştirileceği yerin mutlaka Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu veya Doğu Karadeniz Bölgelerinde bulunması gerekmektedir.

Sağlanan Destek Miktarı


Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 100.000 USD'dir.

Son Başvuru Tarihi


Her yıl açılacak olan programın dönemi internet sayfasında duyurulmaktadır.


Erişim Adresi

http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm

 

 

  Yükleniyor...