TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

Genel Bilgi
 

TTGV tarafından sağlanan destekler; Ar-Ge Projeleri, Çevre Projeleri, Stratejik Odak Konuları Projeleri Desteği olmak üzere 3 başlık altında toplanmaktadır:

a) Ar-Ge Proje Destekleri
 

Bu desteklerin amacı; kuruluşlarımızın, sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami faydayı sağlamalarına olanak vererek geliştirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji şampiyonu işletmeler haline gelmelerini sağlamaktır.
 

Bu destek kapsamında;Teknoloji,Ticarileştirme,İleri Teknoloji sağlanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Projesi Desteği

"Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler TGP destek kapsamı dışında kalmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri
 

Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri bu destekten yararlanabilir.

Sağlanan Destek Miktarı
 

Projenin uygulanması için yürütücü ortak tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının azami % 50’sine kadar olan kısmı geri ödemeli sermaye desteği olarak, imzalanan sözleşme çerçevesinde karşılanır. Bu desteğin % 75’lik bölümü DFİF’den, kalan % 25’lik bölümü ise Vakıf özkaynaklarından karşılanmaktadır.
 

Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla 1.000.000 USD olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 2 yıldır.

Erişim Adresi

proje@ttgv.org.tr

2- Ticarileştirme Projeleri Desteği

TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların faydalanabileceği Ticarileştirme Projeleri Desteği, bu projeler sonucunda oluşan çıktıların ölçek ekonomisine uygun şekilde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.
 

Uygun Başvuru Sahipleri
 

TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri destekten yararlanabilir.

Ancak bu aşamada, Ticarileştirme Desteğine ilişkin bir başvuru alınmamaktadır.

Sağlanan Destek Miktarı
 

Üst limiti 1.000.000 USD olarak belirlenen geri ödemeli desteğin çerçevesi ticarileşme sürecinin gereklerine uygun olarak genişletilmiş, tamamlanan Ar-Ge projesi sonrasında uluslararası pazarlarda rekabet gücüne kavuşmak amacıyla yapılması gerekli üretim ve satışa yönelik hazırlık çalışmaları destek kapsamına dahil edilmiştir. Destek süresi azami 1 yıldır.

 

Erişim Adresi

proje@ttgv.org.tr
 

3- İleri Teknoloji Projeleri Desteği

Bu destek kapsamında, Mevcut Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden boyut ve kapsam olarak daha esnek yapıda tasarlanabilen bir destek mekanizması geliştirilmesi öngörülmektedir.

Bu kapsamda;
 

Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri,
 

İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri,
 

Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler,
 

Gıda teknolojileri,

Biyomedikal teknolojileri,
 

İklim değişikliğine uyum teknolojileri, desteklenmektedir. 
 

Bu alanlara ilave olarak ileri sağlık teknolojileri ve sürdürülebilir ulaşıma yönelik teknolojilerin de öncelikli olmamakla beraber tercihli olarak değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir.

Sağlanan Destek Miktarı
 

Süreç içerisinde, nispeten düşük bütçeli ancak yüksek katma değerli projelerin gündeme gelmesi yüksek olasılık olmakla beraber, proje başına 3 milyon USD’ye kadar katkı sağlanabilmektedir. Destek süresi azami 3 yıldır.

b) Çevre Proje Destekleri
 

Çevre Destekleri Programı ile çevre teknolojileri (temiz üretim), enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulama projelerine finansman desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda, sanayicilerin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalar desteklenmektedir. Sanayici tarafından uygulanan bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/ üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
 

Bu kapsamda sağlanan destekler aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:

1- Çevre Teknolojileri Desteği

Bu kapsamda, eko-verimlilik (temiz üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için üretim süreçlerinde teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına yönelik uygulama projeler desteklenmektedir.

Uygun Proje Konuları


Atıkların kaynağında azaltılması/üretime döndürülmesi,


Su tüketiminin/atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması,


Emisyonların kaynağında azaltılması,


Hammadde tüketiminin azaltılması,


Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi,


Yağ tüketiminin/atık yağ oluşumunun azaltılması,


Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler,


Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi,


Çevre dostu ürün üretimi,


Endüstriyel ekoloji,


Karbon tutma ve depolama sistemleri.

 Sağlanan Destek Miktarı


En fazla 1.000.000 USD olup, proje bütçesinin en fazla % 50 ’si oranında destek uygulanmaktadır.

2- Enerji Verimliliği Desteği


Enerji Verimliliği Destek Programı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün koruması, dışa bağımlılığını azaltması ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Uygun Proje Konuları


Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi,


Yakma,  ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi,


Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması,


Kullanılan üretim teknolojisinin daha verimli hale getirilmesi,


Atık ısının değerlendirilmesi,


Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonu,


Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması, elektrik ve ısının birlikte üretilmesi.

Sağlanan Destek Miktarı


Destek miktarı 100.000 ile 1.000.000 USD arasında olup proje bütçesinin en fazla % 50’si oranında destek sağlanmaktadır.

3- Yenilenebilir Enerji Desteği


Yenilenebilir Enerji Destek Programı ile rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ile ilgili yatırım projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Uygun Proje Konuları


Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi,


Yenilenebilir enerji üretimi ve depolanması,


Rüzgar santralleri,


Organik atıklardan biyogaz ve elektrik, ısı üretimi,


Fotovoltaik (PV) sistemler,


Jeotermal santraller,


Hibrit sistemler,


Güneşli soğutma teknolojileri, tarımsal ürünlerin ve gıda sanayi ürünlerinin saklanması,


Yeraltında ısıl enerji depolama ve yer ısısının kullanımı.

Sağlanan Destek Miktarı


En fazla 1.000.000 USD olup proje bütçesinin en fazla % 50’si oranında destek sağlanmaktadır.

c) Stratejik Odak Konuları Projeleri


Stratejik Odak Konuları Projeleri (STOKP), ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası rekabet üstünlüklerine ait kriterler esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin, ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projeler olarak tanımlanmaktadır.


Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının kendi aralarında veya bir üniversite veya kamu araştırma kurumuyla birlikte, hangi alanlarda ortak araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon projeleri yürütebileceklerini belirlemeye yönelik yapılabilirlik çalışmaları ve rekabet öncesi işbirliğine yönelik projeler de STOKP olarak değerlendirilir.


Bu çerçevede; yüksek katmadeğerli ve ihracat potansiyeli olabilecek teknolojik, ya da sektörel alanların belirlenmesinde ya da mevcut sektörler ve teknolojilerde daha yüksek katmadeğer yaratacak ve Ar-Ge ve inovasyona dayalı rekabetçi uygulamalara temel oluşturacak çalışmalar, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek yöntemlerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar, yürütülen veya geliştirilmesinde yarar görülen araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon destek faaliyetlerine yönelik etki izleme, değerlendirme ve proje geliştirme ve benzeri faaliyetler STOKP kapsamında desteklenmektedir.

 

Erişim  Adresi

www.ttgv.org.tr

 

  Yükleniyor...