Planlama Yaklaşımı


TR21 Trakya Bölgesinin mevcut ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel yapısı dikkate alınarak, uluslararası ve ulusal gelişmeler doğrultusunda 2010-2013 dönemine ilişkin hazırlanan Bölge Planında vizyon, “sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, çevreye duyarlı, potansiyellerini değerlendiren, küresel ölçekte rekabet edebilir bir Trakya” olarak belirlenmiştir.

Temel İlkeler

Bu vizyona ulaşılırken aşağıdaki ilkeler temel alınacaktır:

Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşım esastır.

Katılımcılık güçlendirilerek, toplumsal katkı ve sahiplenmenin sağlanması esastır.

İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı esastır.

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması esastır.

Toplumsal yapımızın ve bütünlüğümüzün ortak miras ve paylaşılan değerler çerçevesinde güçlendirilmesi esastır.

Kamusal hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti esastır.

Projeler hazırlanırken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılacaktır.

Uygulamanın vatandaşa en yakın birimlerce yapılması esastır.

  Yükleniyor...