Hazırlık Süreci ve Yöntem

TR21 Trakya Bölge Planı hazırlık sürecindeki tüm çalışmaların koordinasyonu Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından yürütülmüş olup, çalışmalarda DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Bölge Planı Kılavuzu Taslağı” referans alınmıştır.

Hazırlık sürecinin başında sekiz çalışma alanı tespit edilmiş ve bu alanları kapsayacak çalışma komisyonları oluşturulmuştur. Söz konusu komisyonlar şu şekilde sıralanabilir: Altyapı (Fiziki Altyapı, Eğitim ve Sağlık Altyapısı), Bilişim ve Teknoloji, Çevre ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Hayvancılık, Ulaştırma ve Lojistik. 

Planlama sürecinin ilk aşamasında Kalkınma Kurulu üyeleri ile komisyon bazında GZFT (Güçlü – Zayıf Yönler, Fırsatlar – Tehditler) analizi gerçekleştirilmiş ve vizyon çalışmaları yapılmıştır. Akabinde, komisyonlar Planının dayanağını oluşturacak olan mevcut durum raporlarını hazırlamaya başlamışlardır. Farklı komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar konsolide edilerek oluşturulan “TR21 Trakya Bölgesi Mevcut Durum Raporu” ilk taslağı,  Yönetim Kurulu üyelerinin ve odak grup çalışmalarına katılan paydaşların görüş ve önerilerine sunulmuştur. 

GZFT analizlerinin genişletilmesine ve stratejik amaç, öncelik ve eylemlerin belirlenmesine yönelik olarak organize edilen odak grup çalışmaları ise, Planının hazırlanmasında katılımcılığın üst seviyede gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur.

Komisyonların teşkil edildiği alanlara ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin Bölge paydaşları ile birlikte belirlenmesi amacı ile Ajansın faaliyet gösterdiği Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde 26 odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Odak grup çalışmalarına toplamda 277 kişi iştirak etmiştir. Söz konusu toplantılara Kalkınma Kurulu üyelerinin yanı sıra kamu kurumlarından, valiliklerden, il, ilçe ve belde belediyelerinden, ticaret ve sanayi odalarından, Bölge üniversitelerinden, üretici örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından ve özel sektörden temsilciler davet edilmiş ve planlama sürecine katılımları sağlanmıştır.

Odak grup toplantılarının paralelinde, hazırlık sürecinde görüşlerinin alınmasına ihtiyaç duyulan kişi, kurum ve kuruluşlar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, farklı komisyon alanlarında çalışan toplam 192 kişi ile görüşülmüştür. Bununla birlikte Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri İl Genel Meclislerinde toplamda 61 il genel meclisi üyesinin iştirak ettiği toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, toplantılara katılamayan ya da ziyaret edilemeyen kişi, kurum ve kuruluşların da görüş ve önerilerinin alınabilmesi amacı ile Ajans internet sitesi üzerinden doldurulabilen bir anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu anketler, odak grup toplantılarına katılım gösterenlerce de doldurulmuş, toplamda 214 paydaşın görüşü alınmıştır.   

Bölge planı hazırlık çalışmalarının her aşamasında Yönetim Kurulu’nun görüş ve önerilerine başvurulmuş, stratejilerin belirlenmesinin ardından 2010 yılı için öncelik verilecek alanlar ve alt öncelikler, Yönetim Kurulu’nun tavsiye ve önerileri doğrultusunda nihai halini almıştır. Bölge planı çalışmaları sonunda elde edilen taslak metin ise, Ajansın internet sitesinde yayınlanarak, tüm kamuoyu ile paylaşılmıştır.

  Yükleniyor...