Stratejik Amaç 1: Rekabet Gücünün Arttırılması

TR21 Trakya Bölgesinin, sahip olduğu avantajları ve potansiyelleri değere çevirerek, markaları ve rekabetçi üretim yapısıyla, tanınan bir bölge konumuna gelmesi amaçlanmaktadır.


Bölgenin, İstanbul’a yakınlığı ve Avrupa ile ana ulaşım bağlantıları üzerinde olması, Türkiye’nin diğer bölgelerine göre görece nitelikli işgücüne, İstanbul’da yoğunlaşan ihtisaslaşmış hizmetlere ve daha iyi altyapıya sahip veya erişebilir olması temel avantajlarını oluşturmuştur. Diğer taraftan verimli Ergene Havzası, Bölgenin temel tarımsal ürünler üretiminde rekabetçi olmasına imkân tanımıştır.


Öte yandan, Bölgede İstanbul’un desantralizasyon eğilimlerine bağlı olarak daha çok düşük teknolojili ve çevreyi kirletici sektörlerin veya üretim aşamalarının Çerkezköy-Çorlu ve Lüleburgaz’da yoğunlaşarak gelişmesine bağlı olarak Bölgede nüfusun artması ile yoğun tarım uygulamaları, çevre kirliliği sorunlarının artmasına neden olmuştur. Bu nedenle, Trakya’nın bundan sonraki gelişme perspektifi; Bölge dışından gelecek daha yüksek teknolojisiyle daha fazla katma değer üreten yatırımlara uygun ortam oluşturmanın yanında, insan kaynaklarını ve sermaye birikimini kendi girişimcisi eliyle harekete geçiren, bununla birlikte çevre sorunlarını ağırlaştırmayan bir ekonomiye dönüşümü gözetmek durumundadır.


Bu çerçevede, Bölgenin Ar-Ge kapasitesinin arttırılması, önemli bir bölümü KOBİ niteliğinde olan işletmelerde yenilikçiliğin yaygınlaştırılması, markalaşma ve standartlara uyum sağlayarak pazarlama gücünün yükseltilmesi önem taşımaktadır. Diğer taraftan, girişimciliğin uyarılmasına yönelik programlarla Bölge kaynakları yeni iş imkânları yaratılması için harekete geçirilecektir.


Bölge dışından yatırımcı cezbetmeye yönelik faaliyetlerde ise yenilik ve teknolojik kapasitesi yüksek, çevreye duyarlı teknolojiler kullanan sektörlere ve firmalara odaklanılacaktır. Tarımsal üretimde, bir yandan Bölgenin su ve toprak kaynakları potansiyeli ile ürün çeşitlendirmesi sağlanarak verimlilik ve katma değer artışı hedeflenirken, diğer taraftan tarım uygulamalarının çevreye daha duyarlı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin daha tanınır olmasının sağlanması yanında alternatif turizme de yönelmek suretiyle sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi esas alınacaktır.


Bölgede İstanbul ile sıkı ilişki içerisinde olan sanayi sektörünün ulaştığı hacim ve edindiği deneyim, lojistik hizmetler konusunda Bölgede bulunan gelişme potansiyeli, tarım ve gıda sektörlerinin ulaştığı gelişme ve örgütlenme düzeyi, kümelenme yaklaşımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması konusunda fırsatlar sunmaktadır. Bu plan döneminde, yukarıda belirtilen temel stratejiler esas alınarak belirlenecek birkaç sektörün, başta İstanbul olmak üzere diğer Bölgelerle ve yakın ülkelerle ilişkileri de göz önünde bulundurularak, rekabetçilik ve kümelenme analizleri gerçekleştirilecek; bu kümelerle ilgili paydaşlara bilgilendirme, teknik destek ve örgütlenme destekleri sunulacak ve kümelerin gelişme stratejileri ortaya konulacaktır. Bu stratejiler, önümüzdeki dönemlerde hazırlanacak bölge plan ve programları için önemli girdiler teşkil edecektir.


Öncelik 1.1. Ar-Ge ve inovasyon kültürü ile markalaşmanın yaygınlaştırılması

Öncelik 1.3. Tarımsal yapının iyileştirilmesi

Öncelik 1.4. Ticaretin geliştirilmesi

Öncelik 1.5. Etkili yatırım promosyonuyla özel kesim yatırımlarının arttırılması

Öncelik 1.6. Turizmin geliştirilmesi

  Yükleniyor...