Stratejik Amaç 2: Altyapının planlı gelişiminin sağlanması

Bölgenin ulaşım, iletişim ve enerji altyapısının geliştirilmesi Bölgenin kalkınmasının hızlandırılmasının en temel önceliklerinden biridir. Her ne kadar Bölge ülke geneline göre gelişmiş bir altyapıya sahip olsa da, Bölge içi ve dışı ulaşımın sağlanmasında altyapı ve hizmet eksiklerinin kaynaklandığı sorunların minimize edilmesi gerekmektedir.

Ulaşım altyapısı; Bölge içinde oluşturulacak hizmet ve sanayi merkezlerinin gelişimi, üretim-pazarlama sürecinde yerleşmelerin birbirini tamamlayan bir yapıya dönüşümü ve bölge dışı pazarlara erişimin kolaylaştırılması amacıyla “bölge mekânsal analizi” doğrultusunda geliştirilmelidir. Ayrıca Bölgenin sahip olduğu stratejik konum yanında var olan deniz yolu, karayolu, demiryolu ve havayolu ağını güçlendirmesi ve birbirini tamamlar bir yapıya dönüştürmesi Bölgenin lojistik bir üs konumuna yükselmesini hızlandıracaktır.

Üretim faktörleri açısından olduğu kadar yaşam kalitesi açısından da kritik öneme sahip olan enerji altyapısı Bölgede güçlü bir yapıya sahiptir. Bölgede orta vadede üretim dengesini etkileyecek bir enerji arz açığı beklenmemektedir. Ancak enerji iletim altyapısı bakımından yeni kurulan OSB’lerde görülen eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

Bölgenin yatırımcılar için cazip hale getirilebilmesi için, ulaşım ve enerji altyapısının iyileştirilmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yatırım destek politikaları ile istihdam alanı üreten, yoksulluğu ve gelir dağılımındaki dengesizliği azaltan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, yeni sanayilerin ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca küresel, ulusal ve bölgesel piyasalara ulaşma imkânlarının arttırılması, teknoloji ve enformasyon gibi kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, stratejik ve önceliği belirlenmiş teknoloji ağırlıklı kalkınma modellerinin teşvik edilmesi önem arz etmektedir. 

Tüm bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde, Bölgenin altyapı imkânlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma için gerekli görülen diğer stratejik öncelikler içinde kilit bir görev üstlenmektedir.


Öncelik 2.1. Ulaşım ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi

Öncelik 2.2. Sanayi altyapısının güçlendirilmesi

Öncelik 2.3. Planlı kentsel ve kırsal gelişmenin sağlanması

  Yükleniyor...