Stratejik Amaç 3: Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

Çevre kirliliğinin önlenmesinde iki etaplı bir yaklaşım benimsenmektedir. İlk etapta kirletici faktörlerin kontrol altına alınarak kirlenmenin yavaşlatılması, sonrasında durdurulması, ikinci etapta ise kirlenmiş kaynakların rehabilite edilmesi ve tekrar topluma ve ekonomiye kazandırılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, 2013 yılına kadarki plan döneminde, kirletici faktörlerin kontrol altına alınması yönünde ilk adımların atılması hedeflenmektedir.


Bölgede yoğun olarak gözlenen su kirliliğinin yanında, hava ve toprak kirliliği ile atık yönetimi öncelikli konular olarak ortaya konulmuştur. Söz konusu kirliliğin plansız gelişen sanayi ve kentlerin altyapı eksikliklerinden, yoğun tarım uygulamalarından ve kirletici enerji kaynaklarının kullanılmasından kaynaklandığı görülmektedir. Bu çerçevede, plan döneminde kentlerin atık su arıtma tesisi, katı atık depolama ve bertaraf tesisi gibi altyapı eksikliklerinin giderilmesine; su kaynaklarını ekonomik kullanan, çevresel duyarlılığı yüksek sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına; enerji konusunda ise bir yandan enerji verimliliğinin arttırılmasına, diğer taraftan Bölgenin başta rüzgâr enerjisi olmak üzere alternatif enerji kaynağı potansiyelini değerlendiren enerji üretim sistemlerinin geliştirilmesine ağırlık verilecektir. Ayrıca, çevre konusunda kurumsal yapının geliştirilmesi, bir yandan kamu kesiminin planlama, uygulama, koordinasyon, izleme ve denetleme işlevlerini, diğer yandan sivil toplumun bilincinin arttırılması, karar alma ve izleme süreçlerinde etkin rol alması hedeflenmektedir.


Çevrenin korunması konusunda sanayi sektöründe izlenecek strateji ve öncelikler, planlı mekânsal organizasyon çerçevesinde altyapının geliştirilmesine yönelik ikinci Stratejik Amaç kapsamında ele alınmaktadır. Bu çerçevede, kısa vadede sanayinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi, orta ve uzun vadede ise sanayinin daha yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı sektörlere doğru dönüşmesi öngörülmekte olup bu konuda 2013 yılına kadar izlenecek stratejiler de ilgili stratejik amaç altında açıklanmaktadır.


Öncelik 3.1. Toprak ve su kaynaklarını kirletici faktörlerin kontrol altına alınması

Öncelik 3.2. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması

Öncelik 3.3. Çevre dostu enerji sistemlerinin yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin arttırılması

Öncelik 3.4. Çevre alanında kurumsal yapının geliştirilmesi

  Yükleniyor...