Stratejik Amaç 4: Sosyal yapı ve beşeri sermayenin geliştirilmesi

Bölgesel gelişme için öngörülen mekansal, ekonomik, ekolojik ve kurumsal stratejik amaçlar beşeri ve sosyal yapının güçlendirilmesi kapsamında çizilen stratejiler ile desteklenmekte ve tamamlanmaktadır. Bu kapsamda üretilen politikaların temel amacı, toplumun tüm kesimlerinin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi temel kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmasının sağlanması ile birlikte gelir dağılımının iyileştirilerek toplumun ekonomik refah düzeyinin yükseltilmesidir. Bu itibarla bu bölümde verilen öncelikler bağımsız birer öncelikten ziyade diğer stratejileri bütünlemekte ve Bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.


Bu kapsamda insan kaynaklarının Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde şekillendirilmesi Bölgede üretimin kalite ve kapasitesinin artışı yanında girişimcilerin Bölgeye çekilmesine de zemin oluşturacaktır. Sanayi ve hizmet üretimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilirken istihdamında arttırılması için mesleki eğitimin Bölgedeki üniversite, mesleki eğitim kurumları ve sektörel örgütlerle işbirliği halinde yapılandırılması sağlanacaktır.


Beşeri yapının geliştirilmesinde önemli bir unsur olarak dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin arttırılması ve bu grupların öncelikle ekonomik ve sosyal hayata katılımları sağlanacaktır.


Bu stratejik amaç altında ifade edilen öncelikler kadar diğer stratejik amaçların etkin bir şekilde yürütülmesi ancak kamuyla birlikte çalışacak güçlü sivil toplum ile mümkündür. Öncelikle sivil toplumunun güçlenerek, kendi alanında toplumu örgütleyebilmesi ve bu şekilde toplumun beklentilerinin daha geniş kesimlerde dile getirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla sivil toplum örgütlerinin kurumsallaşmaları yanında yeni sivil toplum örgütlerinin oluşturulması Bölge için stratejik öneme sahiptir.


Öncelik 4.1. İnsan kaynaklarının Bölge ihtiyaçlarına ve potansiyellerine göre geliştirilmesi

Öncelik 4.2. Eğitim ve sağlık hizmetlerin nitelik ve erişilebilirliğinin geliştirilmesi

Öncelik 4.3. Sosyal dayanışmanın ve örgütlenmenin geliştirilmesi

Öncelik 4.4. Dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin arttırılması, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi

  Yükleniyor...