SÖZLEŞME AŞAMASINDA YARARLANICI TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BELGELER

A) SÖZLEŞME AŞAMASINDA YARARLANICI TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BELGELER:
 

1. Başvuru aşamasında sunulmuş olan belgelerin orijinalleri veya noter tasdikli suretleri.
 

2. Başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının yetkili karar organı tarafından alınmış, Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan Teknik Destek talebinin uygulanmasına ve bu esnada oluşacak belgeleri imzalayacak kişi veya kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin karar. Kararı alacak organlar aşağıdaki gibidir: (EK VII)
 

Kamu kurumları için en üst yetkili yönetim organı (vali, kaymakam, bölge müdürü, il müdürü vb.)
 

Belediyeler için belediye meclisi
 

İl özel idaresi için il genel meclisi
 

Mahalli idare birlikleri için birlik meclisi
 

Üniversiteler için rektör
 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için meclis veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse yönetim kurulu 
 

Köyler için ihtiyar veya köy meclisi
 

Dernekler, sendikalar, kooperatifler, birlikler için yönetim kurulu
 

Vakıflar için kurucular kurulu veya mütevelli heyeti veya yönetim kurulu
 

Organize sanayi bölgeleri için müteşebbis heyet veya yönetim kurulu
 

Teknoloji geliştirme bölgeleri için yönetici şirketin yönetim kurulu
 

Küçük sanayi siteleri için yönetim kurulu
 

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler için yetkili organ
 

3. Teknik desteğin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış belge ve izinler.
 

4. Teknik destek kapsamında eğitim alınması durumunda katılımcı taahhütnamesi (EK VI)
 

B) SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI:
 

1.Sözleşme, yararlanıcı kurumun üst yetkili amiri veya vekili ya da noter onaylı imza sirkülerinde belirtilen temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmalıdır. (EK VII ile yetkilendirilen diğer kişiler sözleşmeyi imzalayamaz; yalnızca faaliyetin uygulanması aşamasında yetkilidir.)
 

2.Sözleşme, Ajans tarafından imzalandıktan 1 (bir) gün sonra yürürlüğü girer.
 

C) BELGELER
 

1. Özel Koşullar 

2. Genel Koşullar (EK II) 

3. Nihai Rapor (EK III) 

4. Eğitim Değerlendirme Formu (EK IV) 

5. Katılımcı Listesi (EK V) 

6. Katılımcı Taahhütnamesi (EK VI) 

7. Yetkilendirme Belgesi (EK VII)

  Yükleniyor...