2013 DFD Sıkça Sorulan Sorular

Soru: 2013 yılı DFD Programı kapsamında sunacağımız projenin bütçesi 75.000 TL sınırını geçmektedir. Bu durumda başvurumuz geçerli olur mu?

Proje bütçesi 75.000TL üzerinde olan projelerin başvuru yapmasında sakınca yoktur. Ancak, Ajanstan talep edilen ve Ajans tarafından sağlanacak tutar 75.000TL’yi geçemez. Dolayısıyla Ajans desteği dışında kalan tutarın başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanması gerekmektedir.

Soru: 2013 yılı DFD Programı kapsamında sunacağımız projenin uygulama süresi 6 aydır. Bu durumda başvurumuz geçerli olur mu?

Hayır, DFD Programı kapsamında azami uygulama süresi 3 aydır.

Soru: Gerçek kişiler ve ticari işletmeler 2013 yılı DFD Programına başvuruda bulunabilir mi?

Kar amacı güden gerçek kişiler ve ticari işletmeler bu programa başvuruda bulunamazlar. Ancak, KOBİ’lerin üye oldukları odalar ya da birlikler uygun başvuru sahibidir. Ayrıca, KOBİ’ler Doğrudan Faaliyet Desteği taleplerinde iştirakçi olarak yer alabilir, Doğrudan Faaliyet Desteğine lojistik destek sağlanması vb. açılardan sponsorluk yapabilirler.

Soru: 2013 yılı DFD Programı kapsamında eş finansman sağlamak zorunda mıyız?

Destek kapsamında proje bütçesinin tamamı (%100) hibe olarak desteklenebilecektir. Ancak, eş finansman zorunluluğu olmamakla birlikte, eş finansman katkısı içeren projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Soru: 2013 yılı DFD Programına sunulan proje kapsamında makine alabilir miyiz?

Projenin uygulanması için zorunlu olması halinde makine, ekipman ve teçhizat alımları uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Ancak, yeni makine, ekipman ve teçhizat alımına yönelik maliyetler toplamı, Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %50’sini geçemez.

Soru: 2013 yılı DFD Programı kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) bir uygun maliyet midir?

Katma Değer Vergisi (KDV) yalnızca kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için uygun maliyettir.
Bu kapsamda, Valilik, Kaymakamlık, Belediye, İl Özel İdaresi, Köy Muhtarlığı, Üniversite, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları gibi kurumlar için Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri uygun maliyettir.
Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Kooperatifler, Birlikler ve Küçük Sanayi Siteleri için Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyet değildir.

Soru: 2013 yılı DFD kapsamında bir başvuru sahibi olarak, birden fazla proje başvurusunda bulunabilir miyiz?

Evet, bir başvuru sahibi 2013 DFD kapsamında 3 (üç) projesi için Doğrudan Faaliyet Desteği Programına başvurabilir. Ancak Başvuru Sahibi en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

Soru: Daha önceki programlarınız kapsamında mali destek almaya hak kazanmış olan bir kuruluş, 2013 yılı DFD başvurusunda bulunabilir mi?

İlgili kuruluş, destek almaya hak kazandığı projenin konusundan farklı bir konu ve faaliyet alanında olmak kaydıyla başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte, daha önce başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında aynı projesi, faaliyeti ve konusu için mali destek almış olanlar Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Ajanstan destek alamazlar.

Soru: Aynı kuruluş farklı konularda gerek 2013 yılı Teknik Destek Programından gerekse 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programından aynı anda yararlanabilir mi?

Evet, aynı faaliyete yönelik olmaması şartıyla iki programdan da destek alma imkânı bulunmaktadır.

Soru: 2013 yılı Doğrudan Faaliyet desteği kapsamında üniversite öğretim üyelerine ücret ödenebilir mi?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa veya kamu görevlisinin tabi olduğu diğer mevzuata göre, mevcut maaşından farklı olarak bir proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda Ajans ilgili kamu görevlisinden bu ödemelerden yararlanabileceğine dair ispatlayıcı belgeleri isteme hakkını haizdir. Tabi olunan mevzuatın izin vermemesi durumunda ise herhangi bir ödeme yapılamaz. Ayrıca, kamu görevlilerinin maaşları hiçbir koşulda eş finansman olarak gösterilemez. Üniversite öğretim görevlilerinin proje kapsamında çalıştıkları süre için ücretler proje hesabından üniversite döner sermaye hesabına ödenebilmektedir.

Soru: 2013 yılı DFD başvurumuzu nasıl ve nereye yapmalıyız?

1) KAYS Sistemine kayıt olunup (http://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr) kullanıcı adı ve şifre edinilmeli.
2) KAYS üzerinden proje başvurusu tamamlanmalı.
3) Başvuru Formu ve eklerinin çıktısı KAYS üzerinden alınmalı. 4) Başvuru Formu'nun ilgili sayfalarının (başvuru sahibinin beyannamesi ile varsa ortaklık ve iştirakçi beyannamelerinin) temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmalı ve mühürlenmeli. 5) Islak imzalı Başvuru Formu ve destekleyici belgelerin çoğaltılmalı (1 adet fotokopi)
6) Islak imzalı orijinal nüshanın KIRMIZI klasöre; 1 adet fotokopinin ise 1 adet MAVİ klasörlere yerleştirilmeli.
7) Başvuru formu ve diğer ekler ayrıca elektronik formatta da (CD/DVD) hazırlanmalı, CD/DVD üzerine proje teklifinin ve başvuru sahibi kurum/kuruluşun adı yazılarak kırmızı renkli klasöre eklenmeli.
8) Bu dosyalar, kapalı zarf/ambalaj içerisine konulup, KAYS tarafından verilen Kapak Sayfası,çıktısı alınarak zarfın üstüne yapıştırılmalı.
9) Zarf/Ambalaj taahhütlü postayla, kargoyla veya elden Ajans merkezine teslim edilmeli.

Soru: Üniversitemiz tarafından sunulacak projenin başvuru formunda yer alan başvuru sahibinin beyannamesi kısmını kim imzalamalıdır?

Başvuru formu, ekleri ve destekleyici belgelerin tamamı başvuru sahibinin ve varsa ortağının yetkili temsilcisi tarafından imzalanacaktır. Yetkili temsilci, istisnai durumlar dışında tabi olunan mevzuatta belirtilen en üst yönetim organıdır. Bununla birlikte, Doğrudan Faaliyet Desteği talebinin başarılı olarak, destek almaya hak kazanması halinde, ilzama yetkili karar organından alınacak kararda söz konusu yetkili temsilcinin ilzama da yetkilendirilmesi talep edilecektir. Bu durumda, başvuru sahibi beyannamesinin Rektör tarafından imzalanması yerinde olacaktır.

Soru: Üniversiteler 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programından toplamda kaç proje desteği alabilir?


Başvuru rehberinin “2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde belirtildiği üzere üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar ve enstitüler uygun başvuru sahibidir. Bu durumda üniversitelerin ilgili birimleri de ayrı başvuru sahibi olarak programa 3 başvuruda bulunabilir ve 1 destek alabilir. Ancak başvuruları üniversite rektörü tarafından imzalanmalıdır.

Soru: Köylere Hizmet Götürme Birliği adına sunulacak projenin başvuru formunda yer alan başvuru sahibinin beyannamesi kısmını kim imzalamalıdır?

Bu kısmı, Birlik Başkanı olarak Kaymakam imzalayabilir. Ancak, ilgili kuruluş tüzüğünde Birliğin Birlik Başkanı ve Birlik Müdürü’nün müşterek imzaları ile temsil edileceği belirtilmiş ise her iki imza da bulunmalıdır. Bunun yanı sıra, destek almaya hak kazanılması durumunda, karar organı olarak Birlik Meclisi’nden daha önce başvuru sahibi beyannamesini imzalayan kişi(ler) adına ilzam yetkisinin de alınması talep edileceğinden bu yetkiye sahip olabilecek kişilerin başvuru sahibi beyannamesini imzalaması zarurettir.

Soru: Proje başvurusu kapsamında 5.000 TL üstü makine, ekipman veya hizmet satın alımları için en az 3 proforma fatura talep edilmektedir. Söz konusu makineyi, ekipmanı veya hizmeti sağlayabilecek 3 farklı tedarikçi bulunmuyorsa ve dolayısıyla 3 proforma fatura sağlanamıyorsa ne yapılmalıdır?

Eğer söz konusu makine, ekipman ve hizmeti tedarik edebilen 3 kurum/kuruluş bulunmuyorsa, başvuru sahibi ilgili durumu izah eden ve sorumluluğu aldığını taahhüt eden bir beyanı, Ajansa sunulacak proje dosyaları içine ekleyerek, gerekli bildirimde bulunur.

Soru: Sözleşme aşamasında Teminat Mektubu sunulma zorunluluğu var mıdır?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Ajans destek miktarının %10’u kadar teminat yatırdıklarına dair banka dekontu veya teminat mektubunu sunmaları gereklidir.

Soru: 2013 yılı DFD Programı değerlendirme aşamasında bir projenin başarılı kabul edilmesi için hangi şartları sağlaması gerekmektedir?

Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki koşulları aynı anda sağlanması gerekmektedir:
- Proje, idari kontrol ile uygunluk kontrolündeki kriterleri sağlamalıdır.
- Proje her bir Değerlendirme Komisyonu üyesinden “İlgililik” bölümünden en az 35 (otuz beş) puan almalıdır.
- Proje, Değerlendirme Komisyonu üyelerinden toplamda ortalama en az 70 (yetmiş) puan almalıdır.

Soru: 2013 DFD Programı kapsamında sunulan proje Ajansa teslim edildikten sonra ne zaman değerlendirmeye alınır?

Proje başvurusu Ajans’a ulaştığı tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) gün içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Proje, Yönetim Kurulu’nca öncelikli olarak ele alınır ve değerlendirme sonuçlarının Yönetim Kurulu’na sunulmasını takiben yapılacak ilk toplantıda karara bağlanır.

Soru: 2013 yılı DFD Programı kapsamında sözleşmeler ne zaman imzalanacaktır?

Sözleşmeler, başvuru sahibine yapılacak yazılı tebliğden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde imzalanır.
  Yükleniyor...