2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular

2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

NOSorularCevaplar
1 2014 yılı DFD Programı kapsamında sunacağımız projenin bütçesi 90.000 TL sınırını geçmektedir. Bu durumda başvurumuz geçerli olur mu?  Proje bütçesi 90.000TL üzerinde olan projelerin başvuru yapmasında sakınca yoktur. Ancak, Ajanstan talep edilen ve Ajans tarafından sağlanacak destek tutarı 90.000TL’yi geçemez. Dolayısıyla Ajans desteği dışında kalan tutarın başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanması gerekmektedir.
2 2014 yılı DFD Programı kapsamında sunacağımız projenin uygulama süresi 6 aydır. Bu durumda başvurumuz geçerli olur mu? Hayır geçerli olamaz, DFD Programı kapsamında azami uygulama süresi 3 aydır.
3 Gerçek kişiler ve ticari işletmeler 2014 yılı DFD Programına başvuruda bulunabilir mi? Kar amacı güden gerçek kişiler ve ticari işletmeler bu programa başvuruda bulunamazlar. Ancak, KOBİ’lerin üye oldukları odalar ya da birlikler uygun başvuru sahibidir. Ayrıca, KOBİ’ler Doğrudan Faaliyet Desteği taleplerinde iştirakçi olarak yer alabilir, Doğrudan Faaliyet Desteğine lojistik destek sağlanması vb. açılardan sponsorluk yapabilirler.
4 2014 yılı DFD Programı kapsamında eş finansman sağlamak zorunda mıyız?  Destek kapsamında proje bütçesinin tamamı (%100) hibe olarak desteklenebilecektir. Ancak, eş finansman zorunluluğu olmamakla birlikte, eş finansman katkısı içeren projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir
5 2014 yılı DFD Programına sunulan proje kapsamında makine alabilir miyiz? Projenin uygulanması için zorunlu olması halinde makine, ekipman ve teçhizat alımları uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Ancak, yeni makine, ekipman ve teçhizat alımına yönelik maliyetler toplamı, Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %50’sini geçemez.
6 2014 yılı DFD Programı kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyet midir? Kar amacı güden destek yararlanıcılarının Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilmekte olup, kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için KDV uygun maliyettir.
7 2014 yılı DFD kapsamında bir başvuru sahibi olarak, birden fazla proje başvurusunda bulunabilir miyiz? Evet, bir başvuru sahibi 2014 DFD kapsamında 3 (üç) projesi için Doğrudan Faaliyet Desteği Programına başvurabilir. Ancak Başvuru Sahibi en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.
8 Aynı kuruluş farklı konularda gerek 2014 yılı Teknik Destek Programından gerekse 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programından aynı anda yararlanabilir mi? Evet, aynı faaliyete yönelik olmaması şartıyla iki programdan da destek alma imkânı bulunmaktadır.
9 2014 yılı Doğrudan Faaliyet desteği kapsamında üniversite öğretim üyelerine ücret ödenebilir mi? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa veya kamu görevlisinin tabi olduğu diğer mevzuata göre, mevcut maaşından farklı olarak bir proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda Ajans ilgili kamu görevlisinden bu ödemelerden yararlanabileceğine dair ispatlayıcı belgeleri isteme hakkını haizdir. Tabi olunan mevzuatın izin vermemesi durumunda ise herhangi bir ödeme yapılamaz. Ayrıca, kamu görevlilerinin maaşları hiçbir koşulda eş finansman olarak gösterilemez. Üniversite öğretim görevlilerinin proje kapsamında çalıştıkları süre için ücretler proje hesabından üniversite döner sermaye hesabına ödenebilmektedir.
10 2014 yılı DFD başvurumuzu nasıl ve nereye yapmalıyız? 1) KAYS Sistemine kayıt olunup (http:// kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) kullanıcı adı ve şifre edinilmeli.
2) KAYS üzerinden proje başvurusu tamamlanmalı.
3) Başvuru Formu ve eklerinin çıktısı KAYS üzerinden alınmalı.
4) Başvuru Formu'nun ilgili sayfalarının (başvuru sahibinin beyannamesi ile varsa ortaklık ve iştirakçi beyannamelerinin) temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmalı ve mühürlenmeli.
5) Islak imzalı Başvuru Formu ve destekleyici belgelerin çoğaltılmalı (1 adet fotokopi)
6)Islak imzalı orijinal nüshanın KIRMIZI klasöre; 1 adet fotokopinin ise 1 adet MAVİ klasörlere yerleştirilmeli.
7) Başvuru formu ve diğer ekler ayrıca elektronik formatta da (CD/DVD) hazırlanmalı, CD/DVD üzerine proje teklifinin ve başvuru sahibi kurum/kuruluşun adı yazılarak kırmızı renkli klasöre eklenmeli.
8) Bu dosyalar, kapalı zarf/ambalaj içerisine konulup, KAYS tarafından verilen Kapak Sayfası,çıktısı alınarak zarfın üstüne yapıştırılmalı.
9) Zarf/Ambalaj taahhütlü postayla, kargoyla veya elden Ajans merkezine teslim edilmeli
11 Üniversitemiz tarafından sunulacak projenin başvuru formunda yer alan başvuru sahibinin beyannamesi kısmını kim imzalamalıdır? Başvuru formu, ekleri ve destekleyici belgelerin tamamı başvuru sahibinin ve varsa ortağının yetkili temsilcisi tarafından imzalanacaktır. Yetkili temsilci, istisnai durumlar dışında tabi olunan mevzuatta belirtilen en üst yönetim organıdır. Bununla birlikte, Doğrudan Faaliyet Desteği talebinin başarılı olarak destek almaya hak kazanması halinde, ilzama yetkili karar organından alınacak kararda söz konusu yetkili temsilcinin ilzama da yetkilendirilmesi talep edilecektir. Bu durumda, başvuru sahibi beyannamesinin Rektör tarafından imzalanması yerinde olacaktır.
12 Üniversiteler 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programından toplamda kaç proje desteği alabilir? Başvuru rehberinin “2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” bölümünde belirtildiği üzere üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar ve enstitüler uygun başvuru sahibidir. Bu durumda üniversitelerin ilgili birimleri de ayrı başvuru sahibi olarak her birim programa 3 başvuruda bulunabilir ve 1 destek alabilir. Ancak başvuruları üniversite rektörü tarafından imzalanmalıdır.
13 Köylere Hizmet Götürme Birliği adına sunulacak projenin başvuru formunda yer alan başvuru sahibinin beyannamesi kısmını kim imzalamalıdır? Bu kısmı, Birlik Başkanı olarak Kaymakam imzalayabilir. Ancak, ilgili kuruluş tüzüğünde Birliğin Birlik Başkanı ve Birlik Müdürü’nün müşterek imzaları ile temsil edileceği belirtilmiş ise her iki imza da bulunmalıdır. Bunun yanı sıra, destek almaya hak kazanılması durumunda, karar organı olarak Birlik Meclisi’nden daha önce başvuru sahibi beyannamesini imzalayan kişi(ler) adına ilzam yetkisinin de alınması talep edileceğinden bu yetkiye sahip olabilecek kişilerin başvuru sahibi beyannamesini imzalaması zarurettir
14 Proje başvurusu kapsamında 5.000 TL üstü makine, ekipman veya hizmet satın alımları için en az 3 proforma fatura talep edilmektedir. Söz konusu makineyi, ekipmanı veya hizmeti sağlayabilecek 3 farklı tedarikçi bulunmuyorsa ve dolayısıyla 3 proforma fatura sağlanamıyorsa ne yapılmalıdır? Eğer söz konusu makine, ekipman ve hizmeti tedarik edebilen 3 kurum/kuruluş bulunmuyorsa, başvuru sahibi ilgili durumu izah eden ve sorumluluğu aldığını taahhüt eden bir beyanı, Ajansa sunulacak proje dosyaları içine ekleyerek, gerekli bildirimde bulunur.
15 Sözleşme aşamasında Teminat Mektubu sunulma zorunluluğu var mıdır? Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Ajans destek miktarının %10’u kadar teminat yatırdıklarına dair banka dekontu veya teminat mektubunu sunmaları gereklidir.
16 2014 yılı DFD Programı değerlendirme aşamasında bir projenin başarılı kabul edilmesi için hangi şartları sağlaması gerekmektedir? Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki koşulları aynı anda sağlanması gerekmektedir:
  • Proje, idari kontrol ile uygunluk kontrolündeki kriterleri sağlamalıdır.
  • Proje her bir Değerlendirme Komisyonu üyesinden “İlgililik” bölümünden en az 35 (otuz beş) puan almalıdır.
  •  Proje, Değerlendirme Komisyonu üyelerinden toplamda ortalama en az 70 (yetmiş) puan almalıdır
17 2014 yılı DFD Programı kapsamında sunulan proje Ajansa teslim edildikten sonra ne zaman değerlendirmeye alınır? Proje başvurusu Ajans’a ulaştığı tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) gün içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Proje, Yönetim Kurulu’nca öncelikli olarak ele alınır ve değerlendirme sonuçlarının Yönetim Kurulu’na sunulmasını takiben yapılacak ilk toplantıda karara bağlanır.
18 2014 yılı DFD Programı kapsamında sözleşmeler ne zaman imzalanacaktır? Sözleşmeler, başvuru sahibine yapılacak yazılı tebliğden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde imzalanır
  Yükleniyor...