DYK ve PUR Değişiklikleri

14.03.2013 tarih ve 184 sayılı Bakanlık Olur’u ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzunun ve Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Uygulama Rehberinin bazı hükümlerinde değişiklik yapılmış ve belirtilen değişiklikler uygulaması ve tasfiye (sözleşme sonrası) aşaması devam eden projeler bakımından da geçerli hale gelmiştir.

Bu bağlamda;

1. Proje faaliyetlerinden elde edilen karlar artık destek tutarından mahsup edilmeyecek,
2. Proje belgelerinin muhafaza süresi evvelce 2,5 yıl iken kamu kurumları için 5 yıl, kamu kurumu statüsüne sahip olmayan diğer başvuru sahipleri için ise 10 yıl olacak ve bu süre zarfında Ajans denetimine tabi olacak,
3. Ajans görünürlüğünün sağlanması proje sonrası 3 yıl süreyle devam edecek,
4. Proje kapsamında 3 yıl süre ile yapılacak denetimlerde satın alınan makine ve ekipmanların atıl tutulduğunun tespiti halinde ilgili makine ve ekipmanın destek miktarı Ajansa iade edilecek,
5. Terör suçu sözleşme feshi nedenleri arasında görülecek,
6. Ajansa ödemeniz gereken cezai şart ve tazminatlar dahil her türlü muaccel borç için, borcun muaccel olduğu tarihte geçerli olan yasal temerrüt faiz oranı uygulanacak,
7. Projenin uygulanması nedeni ile oluşabilecek her türlü zararın sorumluluğu yararlanıcıya ait olacak, Ajansın sorumluluğu bulunmayacak,
8. Proje uygulanmasının herhangi bir safhasında Ajansın risk tespit etmesi durumunda proje hesabında bulunan Ajans ödemesi ve varsa geliri banka tarafından yararlanıcının muvaffakiyeti aranmadan Ajans hesaplarına iadesi sağlanacak,
9. Kamu Kurumları,Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yaralanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Aktarımı, Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile diğer hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a riayet edecektir.

  Yükleniyor...