2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Değerlendirme Sonuçları

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 30.12.2014 tarihinden sonra Ajansa sunulan ve değerlendirme aşamasında başarılı olan proje başvurularının Ocak 2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında onaylanan yedek ve asil listesi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Asil listede yer alan başvuru sahibine sözleşmeye davet yazısı gönderilecek ve kendileri ile en kısa sürede iletişime geçilecektir. Sözleşme davet yazısı ellerine ulaşan başarılı başvuru sahibi, yazının ellerine ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmak zorundadır.

TR21/14/DFD BAŞARILI BAŞVURULAR ASİL LİSTE:


DFD No

Başvuru Sahibinin Yasal Adı

Proje Adı

TR21/14/DFD/0024

Kırklareli Ticaret Ve Sanayi Odası

Kırklareli İlinin Sanayi Potansiyeli Ve Lojistik Altyapısının Belirlenmesi

TR21/14/DFD BAŞARILI BAŞVURULAR YEDEK LİSTE:


Sıra No

DFD No

Başvuru Sahibinin Yasal Adı

Proje Adı

1

TR21/14/DFD/0027

Vize Belediyesi

Vize Tabakhane Deresi Islahı Ve Çevre Düzenlemesi İle Yeşil Yollar Oluşturma Projesinin Hazırlanması

2

TR21/14/DFD/0031

Uzunköprü Ticaret Borsası

Uzunköprü Ticaret Borsası  Ürün Tahlil  Laboratuvarı Plan/Proje Ve Fizibilite Çalışması

3

TR21/14/DFD/0040

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimine İlişkin Fizibilite Çalışması

4

TR21/14/DFD/0025

T.C. Malkara Belediye Başkanlığı

Hayvancılığın Merkezinde Canlı Hayvan Borsası

5

TR21/14/DFD/0032

Malkara Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği

Malkara İlçesi Organik Tarım Ve Kırsal Turizm Potansiyeli Fizibilitesi

6

TR21/14/DFD/0033

Süleymanpaşa Belediyesi

Süleymanpaşa İlçesi Serada Çiçekçilik Fizibilitesi

7

TR21/14/DFD/0036

Lüleburgaz Ticaret Ve Sanayi Odası

Lüleburgaz'da İş Geliştirme Merkezi Kurulumu Fizibilitesi

8

TR21/14/DFD/0037

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü Derneği

Ayvasıl Yamaç Paraşüt İniş Alanı Düzenlemesi Uygulama Projesi

9

TR21/14/DFD/0042

Esetçe Belediyesi

Esetçe Turizm Beldesi; Yerel Ürünler Mikro İşletmeler

10

TR21/14/DFD/0026

Lüleburgaz Belediyesi

Lüleburgaz Bilim Merkezi Fizibilitesi

Sözleşme imzalama aşamasında Ajansa sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmektedir:

Sözleşme Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler

 • Başvuru aşamasında kopyası/nüshası sunulmuş olan belgelerin orijinalleri ya da tasdikli/onaylı suretleri
 • Başvuru sahibi ve varsa ortakları temsile, ilzama ve faaliyet belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği, başvuru sahibi için Trakya Kalkınma Ajansına sunulan faaliyetin uygulanmasına, ortak için faaliyete ortak olunmasına ilişkin kararın alındığı yetkili karar organının kararı. (Başvuru sahibi için: Yetkilendirme Uygulama Karar Belgesi; Ortak için: Ortak Uygulama Karar Belgesi)
 • Kamu kurumları için en üst yetkili yönetim organı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü vb.),
 • Belediyeler için Belediye Meclisi,
 • İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi,
 • Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi,
 • Köyler için İhtiyar/Köy Meclisi,
 • Üniversiteler için Rektör (Faaliyetin hangi Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü ve Bölüm tarafından hazırlandığı ve uygulanacağı ayrıca belirtilmelidir),
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Meclis veya borçlandırıcı işlem yapmaya yetki verilmişse Yönetim Kurulu,
 • Vakıflar için Kurucular Kurulu veya Mütevelli Heyeti veya Yönetim Kurulu,
 • Dernekler, Sendikalar, Kooperatifler, Birlikler için Genel Kurul veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu,
 • Organize Sanayi Bölgeleri için Müteşebbis Heyet veya Yönetim Kurulu,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için Yönetici Şirketin Yönetim Kurulu.
 • Mahalli idareler dışındaki başvuru sahibinin- ve varsa- ortak(lar)ının vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını ve yapılandırılma çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösteren ve sözleşme tarihinden itibaren en fazla 15 gün öncealınmış resmi yazının veya barkodlu internet çıktısının aslı veya noter tasdikli suretleri
 • Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki başvuru sahibinin- ve varsa ortak(lar)ının sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını ve yapılandırılma çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösteren ve sözleşme tarihinden itibaren en fazla 15 gün öncealınmış resmi yazının veya barkodlu internet çıktısının aslı veya noter tasdikli suretleri
 • Mahalli idareler dışındaki kurum ve kuruluşlardan, söz konusu proje veya faaliyetine Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi olmadığını gösterir beyanname
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından, sözleşmede öngörülen Ajans destek tutarının %10’u oranında teminat mektubu veya Ajans tarafından belirtilecek banka hesabına aynı tutarda nakit teminat yatırıldığına dair dekont
 • İl özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını ödediklerine dair Ajans’tan alacakları belge. (ilgili belge Trakya Kalkınma Ajansı Destek Hizmetleri Biriminden yazı ile alınabilir.)
 • Aşağıda sayılan başvuru sahiplerinin veya proje ortak(lar)ının Bölgede kayıtlı ve faal olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri,

a.  Sendikalar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Bölge Müdürlüğü nezdinde tutulan kayıt belgesi örneği. 
b.  Kooperatifler için ticaret sicil memurluğuna tescilli ise sicil tasdiknamesi, ticaret ve sanayi odası kaydı varsa oda sicil kaydı veya faaliyet belgesi.
c.  Birlikler için ticaret sicil memurluğuna tescilli ise sicil tasdiknamesi veya Bakanlık İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı tescil kaydı veya ticaret ve sanayi odası kaydı varsa oda sicil kaydı veya faaliyet belgesi.
d.  5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Kurulmuş Fikir ve Sanat Eserleri Sahiplerince Kurulan Meslek Birlikleri ve Federasyonları için Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Bakanlık İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı kayıt belgesi.

 • Kooperatifler için 5 yıl boyunca ortak dışı işlemlerden ve kurumlar vergisinden istisna tutulmayan diğer işlemlerden elde edilen gelir-gider farkının ortaklara dağıtılmayacağına dair Genel Kurul kararı
 • Birlikler için ticari faaliyette bulunmadıklarına dair beyan
 • Faaliyetin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış belge ve izinler
 • Mali Kontrol Taahhütnamesi / Kimlik Beyan Formu / Mali Kimlik Formu

Ayrıca, sözleşme imzalanması aşamasında kurum/kuruluş mührü/kaşesi ve sözleşmeyi imzalayacak kişinin nüfus cüzdanının da hazır bulundurulması göz önüne alınmalıdır. 
Sözleşme Belgeleri:

  Yükleniyor...