İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı “Üreterek Gelişen Trakya”

Rehberimiz

Ekler

 

PROGRAM KÜNYESİ

 

Program Adı

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Üreterek Gelişen Trakya)

 Program Referans No

TR21-16-İKT

 Programın Amacı

  Sürdürülebilir ve dengeli gelişmeyi sağlamak amacıyla yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçlerinin geliştirilmesi.

 Programın Öncelikleri

 1. Üretimde katma değer artışının sağlanması
 2. Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi
 3. Temiz üretimin desteklenmesi

 Programın Toplam Bütçesi

4.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az: 75.000 TL

En fazla: 500.000 TL

En az : %25

En fazla: %50

Proje Süresi

En az: 6 ay

En fazla: 9 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ’ler

 

Programın genel amacı:

 

 Programın genel amacı:

 

 “Sürdürülebilir ve dengeli gelişmeyi sağlamak amacıyla yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçlerinin geliştirilmesi.”

 

Programın özel amaçları:

 

•  Bölgedeki işletmelerin araştırma-geliştirme ve inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi,

•  İşletmelerin ürünlerini farklılaştırmaları yoluyla katma değer üretimi,

•  İşletmelerin markalaşma ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirerek katma değer artırması,

•  Turizm işletmelerinin hizmet sunum çeşitliliğinin ve kalitesinin arttırılması,

•  İşletmeler arası ortaklıkların geliştirilmesi,

•  Üretimin çevreye duyarlılığının arttırılmasıdır.

 

Bu amaca hizmet edecek tüm öncelikler aşağıda verilmiştir.

Öncelik 1: Üretimde katma değer artışının sağlanması,

Öncelik 2: Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi,

Öncelik 3: Temiz üretimin desteklenmesi.

 

Öncelikler ile ilgili örnek proje konuları aşağıdaki gibidir.

 

Öncelik 1: Üretimde katma değer artışının sağlanması,

 

Uygulama Alanı: 

• TR21 Trakya Bölgesi

 

Örnek Projeler:

 

• Ürün farklılaştırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik projeler,

•  Üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilerek maliyetlerin düşürülmesi, dağıtımın geliştirilmesi yoluyla tüketicinin satın alma isteğinin arttırılmasına ve ürünün daha iyi konumlandırılmasına yönelik projeler,

• Girdi tedarik stratejisinde belirtilen ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malların üretimine yönelik yenilik faaliyetleri,

• Ticari potansiyele sahip olabilecek veya katma değer üretebilecek yeni ürün geliştirilmesine yönelik projeler,

• İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişilebilirlikleri ile entegrasyon kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik projeler,

• Ulusal ve uluslararası pazar çeşitliliği oluşturmaya yönelik projeler,

• Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler,

• Üretim süreçlerinde verimlilik artışı sağlayacak yenilikçi bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler,

• Verimlilik artışı sağlayacak ileri teknoloji izlenebilirlik sistemlerinin (RFID, etiketleme, akıllı ambalajlama vb.) kurulmasına yönelik projeler,

• Verimlilik artışı oluşturmaya yönelik sistemsel ve yapısal değişiklikler içeren projeler,

• İşletmelerin yeni pazarlama ve iletişim stratejileri, teknikleri, pazarlama kanalları geliştirmeleri, ürünlerinin tanıtılması, farklılaştırılması, markalaşmasına yönelik projeler,

• Ürün imajı oluşturmayı içeren projeler,

• Markalaşmaya yönelik Eco-Labelling, CE, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb. sertifikasyonların alınmasını içeren projeler,

• İşletmelerce alınmış veya alınabilecek bir faydalı model veya patentin üretime geçirilmesini sağlayacak projeler,

• İşletmelerin araştırma-geliştirme, yenilikçilik, bilgi ve teknoloji kullanım düzeylerini yükselterek; farklı ürünler geliştirmeleri ve/veya yenilik içeren üretim süreçlerini sağlayacak projeler,

• Endüstriyel tasarım ve Ar-Ge birimlerinin kurulması,

• İşletmenin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için laboratuvar kurulmasını veya mevcutların donanımının güçlendirilmesini içeren projeler,

• Sektör içi işbirliklerinin geliştirilmesine, kümelenmenin sağlanmasına, ortak Ar-Ge alanları oluşturulmasına, kamu-özel sektör ve üniversite işbirliklerinin sağlanmasına yönelik projeler,

• Benzer alanlarda faaliyet göstermekte olan işletmelerce teknoloji üretme/geliştirme/transfer etmeye yönelik işbirliği projeleri.

 

Öncelik 2: Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi,

 

Desteklenen Turizm Alanları:

 

• Eko-Turizm,

• Doğa/Deniz Sporları,

• Agro-Turizm,

• Gençlik Turizmi,

• Eno-Turizm,

• Gastronomi Turizmi,

• Kültür Turizmi,

• Arkeoloji Turizmi

• Sağlık Turizmi

 

Uygulama Alanı:

• Edirne İli Merkez, Keşan, Uzunköprü ve Enez ilçeleri,

• Kırklareli ili Merkez, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri,

• Tekirdağ ili Süleymanpaşa, Şarköy, Saray ve Marmara Ereğlisi ilçeleri.

 

Örnek Projeler:

 

• Yenilikçi yöntemlerle hizmet çeşitliliğinin arttırılması; tanıtım, müşteri ilişkileri, bilgi teknolojilerinden yararlanma ve markalaşma faaliyetlerine ivme kazandırılarak, pazarlama etkinliğinin yükseltmesine yönelik projeler,

• Sektörde kümelenme, işbirlikleri ve ortak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Ortak tanıtım platformu kurulması,

• Trakya Bölgesinin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtan ürün ve hizmetlerin canlandırılması, hizmet mekânlarının bölgenin kültürel ve tarihi kimliğini yansıtacak şekilde düzenlenmesi,

• Bölgeye özgü ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması, bunların ekonomik değere dönüştürülmesi,

• Bölgenin yerleşim yeri ve etkinlikleri ve yöresel ürünlerine ait değerlerin hediyelik eşya olarak üretilmesi ve konsept satış noktalarının oluşturulması,

• Tarihi ve kültürel eser ve değerlerden esinlenerek hediyelik eşyaların üretilmesi ve satışa sunulması,

• Bölgeye özgü tarımsal ürünlerin turizm ve tanıtım amaçlı ürünlere dönüştürülmesi,

• Yerel ürün tesciline yönelik projeler,

• Yöresel ve geleneksel mutfakların yaşatılması, sunumu ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik olarak eğitim ve demonstrasyon merkezi oluşturulması,

• Yöresel ürün ve yiyecekler sunan küçük yeme-içme tesislerinin (köy mutfağı gibi) desteklenmesi,

• Köy pansiyonculuğunun geliştirilmesi,

• Tarihi mirasın turizme kazandırılmasına yönelik projeler,

• Sağlık turizmine yönelik tanıtımların yapılması, işbirliği ortamlarının gerçekleştirilmesi,

• Plaj ve çevre düzenleme çalışmaları, eğitim kursları açılması gibi faaliyetlerle su ve doğa sporlarının geliştirilmesi,

• Bölgede günü birlik dalış, tekne turu, mavi tur gibi turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler.

 

Öncelik  3: Temiz üretimin desteklenmesi

 

Uygulama Alanı:

•  TR21 Trakya Geneli

 

Örnek Projeler:

• Rüzgâr, güneş, biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretilmesine yönelik projeler,

• Hayvansal ve bitkisel atıklara dayalı biyokütle enerji yatırımlarını içeren projeler,

• Enerjiyi daha verimli kullanmayı sağlayacak proses iyileştirmelerine yönelik projeler,

• Atık ısının değişik teknikler ile yeniden prosese dâhil edilmesine yönelik projeler,

• Atık ısının diğer işletmeler ve toplumun hizmetine sunulmasına yönelik projeler,

• Atık suyun arıtılarak tesis içi üretimde veya diğer ekonomik faaliyetlerde yeniden kullanılmasına yönelik projeler,

• Proseslerden çıkan atık sıcak su, buhar, baca gazlarının vs. uygun teknolojiler ile üretimde kullanımına yönelik projeler,

• Ortaya çıkan atık ısıların sera, bölgesel ısıtma ve soğutma gibi alanlarda kullanılmasına imkân verecek teknolojilere yönelik projeler,

• Atık suların arıtılarak ilgili testlerin ardından tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik projeler,

• Yoğun buhar gerektiren sektörlerde kojenerasyon sistemleri ile elektrik üretilmesi.

 

Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle uyumlu olması gerekmektedir. Önceliklerle uyumlu olmayan projeler reddedilecektir.

Ayrıca, aşağıdaki nitelikleri taşıyan projeler, mali ve teknik değerlendirme açısından avantaj elde edecektir. (Bkz: Mali ve Teknik Değerlendirme Tablosu)

• Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan,

• Enerji ve kaynak verimliliğini gözeten,

• Yenilikçi, yaratıcı unsurlar içeren (yeni ürün, tasarım, süreç, prosedür, standart, teknik, organizasyon vb. geliştiren),

• İstihdam yaratan,

• İhracatı arttıran veya potansiyel oluşturan,

• İthalatı azaltan,

• İşbirlikleri içeren,

• Fırsat eşitliğini gözeten,

• Cinsiyet eşitliğini gözeten,

• Özel ihtimam gerektiren grupları gözeten,

• 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden mikro ve küçük ölçekli işletmelerden gelen projeler.

Proje Başına Destek Tutarı:

Asgari :   75.000 TL

Azami : 500.000 TL

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 • KOBİ’ler

 

 

Desteklenmeyecek Sektörler:

 

Öncelik 1 ve 2 Kapsamında Desteklenmeyecek Sektörler:

v 1/100.000 Ölçekli Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı kapsamında Bölgede yer alması istenmeyen sanayi türleri ile aşağıda belirtilen sektörler sadece öncelik 3 kapsamında destek alabilecek olup, Öncelik 1 ve 2 kapsamında kesinlikle desteklenmeyecektir.

 • Küp şeker,
 • Tuğla ve kiremit üretimine yönelik yatırımlar,
 • Kütlü pamuk işleme yatırımları,
 • İplik ve dokuma (akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) yatırımları,
 • Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları,
 • Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları, kömür istihracına yönelik yatırımlar,
 • Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımlar,
 • Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar,
 • Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları,
 • Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar,
 • Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları,
 • Petrol ürünleri (lpg dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları, karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları,
 • Yat ithali yatırımları, taşıt kiralama yatırımları,
 • Halı yıkama yatırımları,
 • Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları,
 • Hazır beton yatırımları,
 • Vinç hizmetleri yatırımları,
 • Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımları,
 • Taş, kömür ve diğer maden ocakları,
 • Makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kuruyemiş, bira ve rakı üretimi,
 • Turşu, linter pamuğu, çay, un, çeltik, çeltik kurutma fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması yatırımları
 • Metal sertleştirme (tuz ile),
 • Metal kaplama,
 • Yüzey temizleme (asit ile),
 • Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı,
 • Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler,
 • Lifli yıkama-yağlamacılar,
 • Selüloz ve/veya saman kullanarak kâğıt üreten tesisler,
 • Ham deri işleme,
 • Asit imal ve dolum yerleri,
 • Pil, batarya-akü imal yerleri,
 • Kömüre dayalı termik santral,
 • Gres yağ fabrikaları (petrol türevi),
 • İlaç sentez fabrikaları,
 • Ağır metal tuzu üretimi,
 • Demir-çelik üretimi,
 • Petrokimya,
 • Klor-alkali,
 • Rafineri
  Yükleniyor...