Sosyo-Ekonomik Kalkınma “Önce İnsan” Mali Destek Programı

Rehberimiz

Ekler

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Önce İnsan)

Program Referans No

TR21-16-SOS

Programın Amacı

TR21 Trakya Bölgesinin genelinde insan kaynakları niteliğinin ve kapasitesinin geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri

 • 1. Bölgede İşbirliği ve Dayanışma Kültürünün Güçlendirilmesi
 • 2. Dezavantajlı Kesimlerin Bölgede İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması
 • 3. Bölgede Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi
 • 4. Bölgede Yenilik Kültürünün Geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

2.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az  :  25.000TL

En fazla : 300.000TL

En az  :  % 25

En fazla :  % 90

Proje Süresi

 En az  :  6 ay

En fazla:  12ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Mahalli İdareler (İl özel idareleri, belediyeler, muhtarlıklar ve mahalli idare birlikleri)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklara bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüler vb.)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Birlik ve Kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri (Islah OSB’ler dahil)
 • Küçük Sanayi Siteleri  (KSS)

 

 

 

Programın genel amacı:

 “TR21 Trakya Bölgesinin genelinde insan kaynakları niteliğinin ve kapasitesinin geliştirilmesi”dir.

Programın özel amaçları ise:

 • Bölgede işbirliği ve dayanışma kültürünü geliştirici mekanizmaların oluşturulması,
 • Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal ve yönetsel kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Kurumlar arasında işbirliği ve ortaklıkların geliştirilmesi,
 • Dezavantajlı kesimlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması,
 • Yenilikçilik ve girişimciliği özendirici ve yönlendirici etkinlik ve faaliyetlerin arttırılması,
 • Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesidir.

 

Bu amaca hizmet edecek tüm öncelikler aşağıda verilmiştir:

 

Öncelik 1:Bölgede İşbirliği ve Dayanışma Kültürünün Güçlendirilmesi

Öncelik 2:Dezavantajlı Kesimlerin Bölgede İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması

Öncelik 3: Bölgede Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi

Öncelik 4: Bölgede Yenilik Kültürünün Geliştirilmesi

 

Öncelikler ile ilgili örnek proje konuları aşağıdaki gibidir.

 

Öncelik 1: Bölgede işbirliği ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi

Uygulama Alanı:

 • TR 21 Trakya Bölgesi

 

Örnek Projeler:

 

 • Özel sektördeki işletmelerin işbirliği yapmalarına imkan sağlayacak küme vb. yapıların oluşturulması/geliştirilmesi,
 • İşbirliğine imkan sağlayacak “sanayi”, “işletme”, “STK” veritabanlarının oluşturulması,
 • Üniversite /OSB/KSS/ kamu ortaklıkları içeren işbirliklerinin kurulması,
 • Bölge illerinin tanıtımına yönelik oluşturulacak işbirliği platformları,
 • Lojistik, turizm ve tarımsal üretim gibi bölgenin öncelikli sektörlerinde bölge içi ve bölge dışı işbirliği platformlarının kurulması,
 • Sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin arttırılması; STK’ların üniversiteler ve kamu kesimi ile beraber hareket etme kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
 • Coğrafi işaret alınması gibi konularda, bölgede katma değeri arttıracak  işbirliğine dayalı girişimlerin desteklenmesi,
 • Eğitim kurumlarında işbirliği ve dayanışma kültürünü geliştirecek kulüp ve girişimlerin oluşturulması,
 • Dezavantajlı kesimlerin toplumla kaynaşmasına yönelik  projeler,
 • Engellilerin yaşam kalitesini artıran ve toplumlabütünleşmelerine  yardımcı olan projeler,
 • Sokak çocuklarına yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici projeler,
 • Çocuk  ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutularak  okul dışı vakitlerinin  bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde değerlendirilmesine yönelik projeler,
 • Sağlık turizmisektörünün geliştirilmesine ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik girişimlerin kurulması.

 

 

Öncelik 2: Dezavantajlı kesimlerin bölgede istihdam edilebilirliğinin artırılması

Uygulama Alanı:

 

 • TR 21 Trakya Bölgesi

 

Örnek Projeler:

 

 • Eğitim kurumlarında dezavantajlı kesimlerin becerilerini geliştirmeleri ve nitelikli eğitime erişmelerine yönelik atölye, laboratuvar vb. alanların oluşturulması,
 • Toplumda meslek liselerinin cazibesini arttırmaya yönelik projeler,
 • Dezavantajlı kesimlere hizmet edecek sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Dezavantajlı kesimlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmaya yönelik eğitim kurumları ile işletmeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Dezavantajlı kesimlerin istihdam edilmelerini kolaylaştıracak algı oluşturmaya yönelik projeler,
 • Dezavantajlı kesimlere yönelik kariyer koçluğu, meslek danışmanlığıgibi meslek seçimi alanında yönlendirici yapılar kurulması ile bu yönde faaliyetler içeren projeler.

Öncelik  3: Bölgede girişimcilik kültürünün geliştirilmesi

 

Uygulama Alanı:

 • TR 21 Trakya Bölgesi

 

Örnek Projeler:

 • Oda veya üniversiteler bünyesinde girişimcilik danışma/destek ve/veya eğitim ofislerinin kurulması,
 • Kuluçka merkezlerinin oluşturulması veya kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Potansiyel girişimcilere yönelik girişim öncesi ve sonrasında; eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlayan yapıların kurulması,
 • Girişimciliği özendirici eğitim ve danışmanlık arayüzlerinin oluşturulması,
 • Eğitim kurumlarınca girişimciliği özendirici kulüpler oluşturulması ve bu yöndeki faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Proje pazarı ve girişimcilik yarışması gibi organizasyonların düzenlenmesi,
 • Dezavantajlı gruplar arasında girişimcilik kültürünü destekleyen projeler.

 

Öncelik  4: Bölgede yenilik kültürünün geliştirilmesi

Uygulama Alanı:

 • TR 21 Trakya Bölgesi

Örnek Projeler:

 • Tasarım ve ilk örnek geliştirme merkezlerinin/atölyelerinin kurulması,
 • Yaratıcı düşünce ve yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik edici kulüp, bilim merkezi vb. alanların oluşturulması,
 • Teknoparkların kurumsal ve teknik kapasitelerinin arttırılmasına yönelik projeler,
 • Üniversite, OSB ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları bünyesinde yeniliğin ve yaratıcılığın ticarileştirilmesine imkan verecek ofis, yenilik aktarım veya danışma merkezleri kurulması,
 • Üniversiteler bünyesinde düzenlenecek yenilikçilik yarışmaları, yenilikçilik günleri vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yenilikçiliği özendirici arayüzlerin oluşturulması ve yenilikçiliği destekleyen faaliyetleri içeren projeler,
 • Farklı sektörler arasında yenilik odaklı işbirliğine yönelik platformların oluşturulması,
 • Yenilik ve Ar-Ge konularında STK, kamu kesimi ve üniversitelerin ortak çalışmasının teşvik edilmesi,
 • Yenilikçi işletmelerin uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman olanaklarına erişimini kolaylaştıracak arayüzlerin geliştirilmesi,
 •  Yenilik ve yaratıcılık alanında bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması.

 

Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle uyumlu olması gerekmektedir. Önceliklerle uyumlu olmayan projeler reddedilecektir.Ayrıca, aşağıdaki nitelikleri taşıyan projeler, mali ve teknik değerlendirme açısından avantaj elde edecektir(Bkz: Mali ve Teknik Değerlendirme Tablosu).

 

 • Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan,
 • Yenilikçi, yaratıcı unsurlar içeren (yeni ürün, tasarım, süreç, prosedür, standart, teknik, organizasyon vb. geliştiren) ,
 • İstihdam yaratan,
 • İhracatı arttıran veya potansiyel oluşturan,
 • İthalatı azaltan,
 • İşbirlikleri içeren,
 • Fırsat eşitliğini gözeten,
 • Cinsiyet eşitliğini gözeten,
 • Özel ihtimam gerektiren grupları gözeten,
 • Kooperatif ve Birliklerce gelecek projeler.
  Yükleniyor...