Küçük Ölçekli Altyapı “ Yaşayan ve Yaşatan Trakya” Mali Destek Programı

Rehberimiz

Ekler

 

 

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

  Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

  (Yaşayan ve yaşatan Trakya)

Program Referans No

  TR21-16-KÖA

Programın Amacı

TR21 Trakya Bölgesinin yaşam kalitesi ve refah seviyesinin yükseltilmesidir.

Programın Öncelikleri

 1. Sosyokültürel altyapının iyileştirilmesi
 2. Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi
 3. Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi
 4. Bölgede yenilenebilir enerji altyapısının geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

4.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az : 100.000 TL

En fazla : 750.000 TL

En az : %25

En fazla : % 75

Proje Süresi

En az : 12 ay

En fazla : 15 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Mahalli İdareler (Belediyelerİl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri)
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) (Islah OSB’ler dahil)
 • Küçük Sanayi Siteleri (KSS)

 

 

Programın genel amacı:

 “TR21 Trakya Bölgesinin yaşam kalitesi ve refah seviyesinin yükseltilmesidir.”

Programın özel amaçları:

 • Nitelikli sosyo-kültürel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi,
 • Turizm potansiyelini harekete geçirecek küçük ölçekli altyapı eksiklerinin giderilmesi ve atıl durumda kalmış yapıların turizme kazandırılması,
 • Bölge genelinde nitelikli ve çevreye saygılı üretim altyapısının geliştirilmesi.

Bu amaca hizmet edecek tüm öncelikler aşağıda verilmiştir:

 

Öncelik 1: Sosyo-kültürel altyapının iyileştirilmesi

Öncelik 2: Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi.

Öncelik 3: Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi.

Öncelik 4: Bölgede yenilenebilir enerji altyapısının geliştirilmesi.

 

Öncelikler ile ilgili örnek proje konuları aşağıdaki gibidir.

Öncelik 1: Sosyo-kültürel altyapının iyileştirilmesi

Uygulama Alanı: 

 • TR21 Trakya Bölgesi

Örnek Projeler:

 • Dış-mekan (outdoor) faaliyetleri için parklar, yürüyüş ve bisiklet rotaları, balık tutma alanları gibi nitelikli rekreasyon alanlarının oluşturulması,[1]
 •  Kültür, sanat ve spor  faaliyetlerinin gelişmesine yönelik nitelikli altyapının oluşturulması,1
 • Turizm köyü, sanat sokağı, bilim parkı gibi sosyal ve kültürel cazibe merkezlerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler içeren projeler,
 • Toplumun dış etkinlikler yapmasına ve kaynaşmasına imkan verecek dış-mekân aktivite parkları, yürüyüş ve bisiklet rotaları, balık tutma alanları v.b. oluşturulmasını içeren projeler,
 • Yamaç paraşütü, okçuluk, trap, motokros, at binme, buz pateni gibi dış sportif etkinlik alanları oluşturulması,
 • Yaşlılar, fiziksel ve zihinsel engellilerin günlük yaşama katılmalarını arttırıcı fiziksel mekân, eğitim ve kültürel merkezler gibi altyapı imkanlarının geliştirilmesi,
 • Ticari ve sosyal faaliyetlere imkan verecek fuar alanları oluşturulması.

 

Öncelik 2: Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi

 

Uygulama Alanı:

 

 • TR21 Trakya Bölgesi

 

Örnek Projeler:

 

 • Tarihi yapılar, kalıntılar ve ören yerleri gibi alanlar için dış mekân aktiviteleri veya gastronomik aktiviteler ile desteklenen rota, parkur ve güzargâhların oluşturulması,  görünürlüğün arttırılması, kimlik kazandırılması, kültürel çekim merkezi haline getirilmesi,
 • Bölgedeki turizm destinasyonlarının ve/veya doğa ve motor sporları gibi alternatif turizme uygun alanların altyapılarının geliştirilmesi,
 • Ev pansiyonculuğu, çiftlik turizmi alanlarında model uygulama geliştirilmesi
 • Eski kent dokusunun bulunduğu sokakların, caddelerin restorasyon, koruma, yeniden tanzim çalışmaları ile sağlıklaştırılması ve kentsel tasarım projeleri,
 • Tarihi yapı, tarihi ve kültürel anıtlar gibi taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon veya rehabilitasyonu, yöresel mimari değerlerin korunarak turizmin hizmetine sunulması için gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Kıyı, sahil, plaj düzenleme projeleri,
 • Plajların mavi bayrak almasına yönelik projeler,
 • Tarihi ve kültürel öğelerin turizm amaçlı değerlendirilmesine yönelik tasarım ve üretim atölyesi oluşturulması,
 • Göl, akarsu, mağara, şelale, orman gibi doğal alanların sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında düzenlemesi ve peyzajının gerçekleştirilerek turizme kazandırılması,
 • Doğal, tarihi ve kültürel alanlarda yapılacak iyileştirmeler ve altyapı yatırımları ile turizm alanları oluşturulması,
 • Atıl durumdaki doğal, tarihi ve kültürel alan ve yapıların değerlendirilmek suretiyle turizm varış noktası haline getirilmesi,
 • Turizmin gelişmesine imkân sağlayacak uygulama, araştırma ve hizmet birimlerinin kurulması,

 

Öncelik 3: Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi

 

Uygulama Alanı:

 • TR21 Trakya Bölgesi

(Çerkezköy OSB ve Çorlu ASB uygun başvuru sahibi değildir.)

Örnek Projeler:

 • Organize sanayi bölgelerinin altyapıların geliştirilmesi suretiyle yatırım ve istihdam olanaklarının arttırılması,
 • OSB ve KSS altyapılarının geliştirilmesi,
 • Üniversite-İşletme işbirliği modeline dayalı hayvansal üretime yönelik ortak bakım ve üretim altyapıları veya piyasa altyapılarının geliştirilmesi,
 • Bölgede bitkisel üretimde çiftçileri bilgilendirici ve özendirici çiçek yetiştiriciliği, seracılık v.b. örnek uygulama alanlarının ve eğitim merkezlerinin oluşturulması,
 • Lisanslı depoculuk ve soğuk hava depolama kapasitesinin bölge içinde geliştirilmesi,
 • Teknoloji transfer ofisi, Marka-Patent Ofisi, Ar-ge ve Girişimcilik Ofisleri gibi özel sektöre hizmet verecek yapıların oluşturulması.

 

Öncelik 4: Bölgede yenilenebilir enerji altyapısının geliştirilmesi

 

Uygulama Alanı:

 • TR21 Trakya Bölgesi

 

Örnek Projeler:

 • Güneş enerjisinin kullanılmasına yönelik projeler,
 • Rüzgara dayalı enerji üretilmesine yönelik projeler,
 • Hayvansal ve bitkisel atıklara dayalı biyokütle yatırımlarını içeren projeler,
 • Kırsal alanda sulama amaçlı güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanılmasına yönelik projeler,
 • Sanayi ve tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmak suretiyle sürdürülebilir üretim altyapısının kurulması.

 

Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle uyumlu olması gerekmektedir. Önceliklerle uyumlu olmayan projeler reddedilecektir.

 

Ayrıca, aşağıdaki nitelikleri taşıyan projeler, mali ve teknik değerlendirme açısından avantaj elde edecektir. (Bkz: Mali ve Teknik Değerlendirme Tablosu)

 

 • Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan,
 • Yenilikçi, yaratıcı unsurlar içeren (yeni ürün, tasarım, süreç, prosedür, standart, teknik, organizasyon vb. geliştiren) ,
 • İstihdam yaratan,
 • İhracatı arttıran veya potansiyel oluşturan,
 • İthalatı azaltan,
 • İşbirlikleri içeren,
 • Fırsat eşitliğini gözeten,
 • Cinsiyet eşitliğini gözeten,
 • Özel ihtimam gerektiren grupları gözeten,
 • Kooperatif ve Birlikler tarafından sunulan projeler

 

 

Desteklenmeyecek Konular:

Kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen misafirhane, öğretmenevi ve sosyal tesis gibi işletmelere yönelik projeler desteklenmeyecektir.

 

Belediye ve İl Özel İdarelerinin temel faaliyetleri içerisine giren yol, parke taşı, su ve kanalizasyon altyapısına dönük projeler desteklenmeyecektir.

 

“Site yönetimi” şeklinde yönetilen KSS’ler desteklenmeyecektir.

 

[1] İdarelerin kendi görevleri gereği yapmakta olduğu standart park ve bahçeler ile spor alanları ve sosyal tesisler desteklenmeyecektir. Desteklenecek rekreasyon ve spor alanları ile kültürel ve sosyal altyapının tüm kentin kullanımına hitap edecek; tasarımı ve işlevleri yönünden kentsel yaşama ilave katkı sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir.

 

  Yükleniyor...