2016 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular Listesi 1

2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ-1
KATEGORİ SORULAR
GENEL Kalkınma Ajansından alınan hibe çerçevesinde edinilen mallar proje sonrasında kuruma kalıyor mu?
Kalkınma Ajansı hibeleri ile alınan mallar proje sonrasında başvuru sahibi kuruma veya ortağına kalmaktadır.
GENEL Kamu Kurumlarına hali hazırda Bakanlıklar üzerinden sağlanması gereken imkanlar Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilebilir mi?
Kalkınma Ajansı hibe desteklerini proje bazında vermektedir. Destek alabilmek için gerekli koşullardan bazıları proje ve faaliyetlerin başvurulan programın amaç ve önceliklerine uygun olma gerekliliğidir. Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler desteklenmemektedir.
GENEL Üniversite araştırma projeleri Kalkınma Ajansı üzerinden fonlanabilir mi?
Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse) desteklenmeyecek faaliyet konuları  arasındadır.
GENEL Eş finansmanın fazla olması değerlendirmede artı puan sağlıyor mu?
Evet, eş finansmanın en düşük miktardan ilgili başvuru rehberinde belirtilen oranda yüksek tutulması puanlama aşamasında avantaj sağlamaktadır. (Başvuru rehberlerinde yer alan değerlendirme tablosunda bu durum her program için belirtilmiştir.)
GENEL Proje kapsamında faal hale geçireceğimiz bir sosyal tesisin işletme giderlerini karşılamak için üyelik gibi gelirler alabilir miyiz?
Evet, üyelik aidatı sürdürülebilirlik amacı ile alınabilmektedir.
GENEL Eş finansmanları devlet kurumları ayni katkı olarak verebilir mi?
Hayır. Başvuru sahibi veya ortağının ayni katkıları proje kapsamında eş finansman olarak gösterilemez.
GENEL Herhangi bir kalemin uygun maliyet olması için ne yapmak gerekir?
Uygun maliyetler her program için ilgili başvuru rehberlerinde belirtilmiştir. Ayrıca başvuru aşamasında bütçe bölümünde açıklanarak gerekçelendirilmeli ve faaliyetler alanında maliyetlere ilişkin faaliyetler belirtilmelidir.
GENEL İştirakçi kimler olabilir?
Başvuru rehberinde iştirakçi "desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden Yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan (teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı vb.) ve bu rehberde gösterilen iştirakçi beyannamesinin imzalayan gerçek veya tüzel kişiler" olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamadan projelere iştirakçi olarak katkı sağlayabilmek için bir kısıtlamanın olmadığı anlaşılmaktadır.
GENEL İhale masrafları uygun maliyet olarak değerlendirilir mi?
İhale masrafları uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. 
GENEL Düzenlenen bir eğitim için katılımcılara teşvik amaçlı olarak ödenek verilebiliyor mu?
Herhangi bir eğitim için teşvik amaçlı olarak  katılımcılara proje bütçesinden ücret ödenememektedir. 
GENEL Firmamız için kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair belge nereden alınacaktır?
Başvuru aşamasında böyle bir belge talep edilmemekte olup sözleşme aşamasında bu hususta bir beyanname talep edilecektir.
GENEL Proje ortaklarımız Türkiye'nin herhangi bir bölgesinden olabilirler mi, hatta yabancı bir ortağımız olabilir mi?
Başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımasının yanında ortak, TR21 Trakya Bölgesi (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) dışından olabileceği gibi, yurtdışından da olabilir. Ancak, yabancı ortağın Türk hukuk sistemi içerisinde kayıtlı olması gerekmektedir.
GENEL Proje kapsamında yurt dışı eğitim, inceleme vb. faaliyet desteklenir mi?
Proje uygulamalarının tümünün TR21 Trakya bölgesinde gerçekleştirilmesi esastır. Ancak, projenin amaçlarına ulaşılabilmesi için gerekli olması durumunda- programın amaçları ile uygunluğu da gerekçelendirilerek- bazı alt faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her koşulda, proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir. 
GENEL Projelerde ek süre verilmesi söz konusu mudur?
Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek “deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler, proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri, genel kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı hallerinde ve mücbir sebebin Ajans tarafından kabulü durumunda proje, sebep ortadan kalkana kadar en fazla altı (6) ay olmak üzere geçici olarak durdurulabilir. Mücbir sebep ortadan kalkınca proje devam etmelidir. Mücbir sebepler dışında projelere ek süre verilmesi söz konusu değildir.
GENEL Kamu görevlileri projeden ücret alabilir mi?
Kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Diğer bir ifade ile kamu görevlilerine yapılacak ödemeler; 6654 sayılı 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçiçi Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır. Bu durumda, ilgili ispatlayıcı belgelerin Ajansa sunulması gerekmektedir.  Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, ilgili rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda projenin niteliğine bağlı olarak kamu görevlileri mevzuatın izin verdiği kapsamda ücret alabilmektedirler. Örneğin; öğretmenler 657 sayılı Kanunun 89. maddesi, 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti alabilmektedir. 
GENEL Hammadde satın alımı uygun maliyet olarak kabul edilir mi?
Ticari anlamda hammadde alımları uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. Sadece satın alınan makinenin montajı sonrasında ve kesin kabulünün yapılması öncesinde deneme üretimi amacıyla kullanılmak üzere hammadde alım maliyetleri uygun kabul edilebilecektir.
GENEL Programlar kapsamında satın alınacak mal ve hizmetler için vergi, harç vb.den muafiyet söz konusu mudur?
Hayır, proje kapsamında harcamalarda kurumun kendisine ait bir istisnai durumu yoksa herhangi bir vergi, harç vb.den muafiyet söz konusu değildir.
GENEL Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi?
Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış orandan/yüzdeden daha fazlasını ödemeyeceğini unutmayınız. Diğer bir deyişle, eğer toplam proje harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa, projenize tahsis edilen mali destek aynı oranda azalacaktır.
GENEL Satın alma koşulları kurumlara göre değişecek midir? Belirli bir standardı var mıdır?
Satın alma işlemlerinde yararlanıcı kurumun kendine ait resmi bir mevzuatı var ise o mevzuat kullanılacaktır (Örn. Kamu İhale Kanunu); eğer böyle bir mevzuatı yok ise Trakya Kalkınma Ajansı’nın satın alma usulleri dikkate alınacaktır.  
GENEL Projeler kimler tarafından değerlendirilmektedir? 
Projeler 2 temel aşamada değerlendirilmektedir. Ön inceleme olarak adlandırılan ilk aşamada Ajans uzmanları Ajans'a sunulan projelerin idari ve uygunluk kontrolünü yapmakta ve başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol etmektedirler. Bu aşamada, başvuru evraklarında ciddi eksiklikler veya hatalar olan projeler elenebilmektedir. Ön incelemeyi geçen projeler, en az lisans mezunu ve alanında 5 yıllık uzmanlığa sahip bağımsız değerlendirici olarak adlandırılan 2 ayrı kişi tarafından puanlanmaktadır. . Bağımsız değerlendiriciler, veritabanımızda yer alan Bağımsız Değerlendirici Havuzu'na kayıtlı kişiler arasından atanmaktadır. Alanında 5 yıllık tecrübeye sahip olma ve en az lisans mezunu olma şartları dışında Ajansımız atanacak bağımsız değerlendiriciler de başka nitelikler de aramaktadır. Bağımsız Değerlendirici aşamasından sonra projeler en az 7 yıllık tecrübeye sahip en az 5 üyeden oluşan bir değerlendirme komitesi tarafından gerekli kontrollerin yapılması amacıyla değerlendirilmektedir.  Değerlendirme sürecine ilişkin daha ayrıntılı bilgi başvuru rehberinde ve kalkınma ajansları mevzuatında yer almaktadır.
GENEL Projenin elektronik ortamda sunulan nüshası ile Ajans’a elden iletilen nüshalar arasında farklılık olması durumunda hangi başvuru formu değerlendirmeye alınacaktır? 
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'nde (KAYS) hazırlanmış olan başvuru ile elden iletilen matbu belgeler arasında farklılık olması durumunda elektronik ortamda verilen bilgiler esas alınacaktır ve proje değerlendirmeleri elektronik ortamda  yer alan bilgi ve belgeler üzerinden yapılacaktır.
GENEL Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanan kurum/kuruluşların iştirakçilerine proje bütçesinden yapılacak ödemeler uygun maliyet midir? 
Hayır. Ajanstan destek almaya hak kazanmış projelerde yer alacak iştirakçiler projenin güvenilirliğini ve sürdürebilirliğini arttırabilmek amacıyla projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenirler. İştirakçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlerde proje bütçesinden herhangi bir ödeme alamazlar ve iştirakçilerin yapacakları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.
GENEL KAYS için bir kullanıcı kılavuzu mevcut mudur? 
Evet. Aşağıdaki internet adresinden bu kılavuza ulaşabilirsiniz.
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553
GENEL Proje sözleşmesi imzalanmadan önce proje kapsamında yapılan harcamalar (alınmış olan makine ve ekipmanlar) eş-finansman olarak kabul edilebilir mi? 
Proje sözleşmesi imzalanmadan önce proje için yapılan harcamalar (alınmış olan makine ve ekipmanlar) eş-finansman olarak kabul edilmez. Proje başlangıcından önce yapılan faaliyetlerin maliyetleri uygun olmayan maliyetler kapsamında değerlendirilmektedir. Projeye yapılacak bu tür katkılar ayni katkı olarak değerlendirilmektedir. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilemez.
GENEL Proje kapsamında eş finansmanın tamamı proje başlangıcında hazır bulundurulmak zorunda mıdır? 
Eş finansmanın, proje için açılmış olan hesaplarda sözleşme aşamasında hazır bulundurulması zorunlu değildir. Ancak, hak ediş esasına göre yapılacak ara ödemelerden önce, ajans tarafından yapılan ön ödemenin, yararlanıcı payına düşen eş finansman ile birlikte proje kapsamında uygun şekilde harcanmış olması gerekmektedir.
GENEL Eş finansman için banka kredisi veya üyesi olduğum birliğin/odanın kredi imkanlarından yararlanabilir miyim?
Başvuru sahibinin eşfinansmanı kendi özkaynaklarından veya bankalardan sağlanabilir. Ayrıca farklı yerlerden alınacak krediler de eşfinansman olarak kabul edilir.
GENEL Başvuranların projelerinde belirttikleri mali destek yüzdesinde ajans herhangi bir kesinti yapacak mı?
Başvuranların projelerinde belirttikleri mali destek yüzdesinde ajans herhangi bir değişiklik yapmayacaktır.
GENEL Üniversite Birimlerinin vereceği projelerin eşfinansmanları Üniversitenin Araştırma Projeleri fonu ile karşılanabilinir mi?
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında, Ajanslar, halihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlayamaz.
GENEL Başvuru rehberinde idari ve uygunluk kontrol listelerinde belirtilen bazı kriterlerin sağlanamaması durumunda proje başvurusunun ön inceleme aşamasında reddedileceği başvuru rehberlerinde belirtilmiştir. Red kararının verilmesinde gerekçe nedir?
Kalkınma Ajansları proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 18'de ön inceleme esasları belirtilmiştir. Bu maddede "Başvuru rehberlerinde ayrıntılarıyla yer alan şekle uygunluk, başvuranın uygunluğu ve destek konusunun uygunluğu kriterlerine uymayan başvurular ile başvuru formu ve ekleri haricindeki destekleyici belgeleri eksik olan ancak süre vermenin yararsız olduğu kesin olarak anlaşılan başvurular reddedilir. Ayrıca bu hususların destek sürecinin herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde de  söz konusu projeler reddedilebilir. " denmektedir.
GENEL Kar amacı gütmeyen bir kurumun Trakya Kalkınma Ajansından alabileceği mali destek sayısında sınırlama var mıdır?
 Trakya Kalkınma Ajansı bir takvim yılında çıktığı/çıkacağı teklif çağrılarının tamamında kar amacı gümeyen bir kurumun en fazla 2 proje başvurusunu destekleyebilmektedir. 
GENEL 2016 Yılı Mali Destek programları kapsamında Ajansa proje başvurusunda bulunmak istiyoruz. Başvuruların sonuçları ne zaman ilan edilecektir?
Başvuru rehberlerinde belirtildiği üzere değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 15.06.2016'tir. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MDP 2016 yılı Küçük Ölçekli Altyapı MDP 3. Önceliği  "Bölgenin Üretim Altyapısının Geliştirilmesi" kapsamında uygun başvuru sahipleri kimlerdir. Projelerin uygulama yerlerinde kısıtlama var mıdır?
2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin 2.1.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlar 3. Öncelik kapsamında uygun başvuru sahipleridir. Sadece Bölgenin gelişmişlik farkları gözetilerek Çerkezköy OSB ve Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi uygun başvuru sahipleri dışarısında bırakılmıştır. Bununla birlikte gerekli izinler alındığı taktirde proje uygulama yeri TR21 Trakya Bölgesi genelidir.
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MDP 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına kaç başvuruda bulunabiliriz ve kaç adet proje için destek alabiliriz. Bu programa yaptığımız başvuru sayısı  Ajansın diğer mali detsek programlarına yapmak istediğimiz diğer başvurulara engel teşkil eder mi?
Uygun başvuru sahipleri 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına en fazla 2 başvuruda bulunabilir ve başarılı olduğu taktirde 2 projesi için de destek alabilir. Aynı başvuru sahibi uygunluk kriterlerini sağladığı taktirde Sosyo Ekonomik kalkınma Mali destek Programına da 2 proje başvurusunda bulunabilir. Ancak, desteklenecek proje sayıları toplamında sınırlama mevcuttur.
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MDP Proje başvurumuz kapsamında yeni bina yapabilirmiyiz. Yapım işlerinde bütçe kısıtı var mıdır?
Küçük Ölçekli Altyapı MDP kapsamında proje başvurusunun amacı ile uyumlu olması durumunda yeni bina yapımı uygun maliyettir. Yapım işlerinde bütçede sınırlama bulunmamaktadır.
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MDP Hazırlamayı düşündüğümüz küçük ölçekli altyapı projesinde, kendi iş makinelerimizi kullandığımız takdirde yakıt tüketimlerini ve sarf malzemelerini uygun maliyetlere ekleyebiliyor muyuz?
Proje kapsamında ayni katkı olarak sunulan makine\ekipmanın çalışması için gerekli olan materyaller (benzin, mazot, lastik, yedek parça vs.) bütçelendirilmiş olması şartıyla uygun maliyet kapsamındadır. 
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MDP Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında turizm amaçlı yapacağımız peyzaj düzenleme kapsamında yol yapımı uygun maliyet midir?
Bisiklet ve koşu gibi spor aktivitelerine yönelik alt yapı faaliyetleri hariç yol yapımı uygun maliyet değildir.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Proje kapsamında yeni bina yapmak mümkün müdür?
Başvuru rehberinin uygun doğrudan maliyetler kısmında belirtildiği üzere projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve sözleşmede belirtilecek Ajans destek tutarının %30'unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyettir, yeni bina yapımı bu sınırlar çerçevesinde uygun maliyettir.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Okullar Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı'na başvuru yapabilirler mi?
 İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar uygun başvuru sahibidir.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Eş finansmanı dışarıdan sağlayan kurumun isteği üzerine 2016 Yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programında bu eş finansmanın bir bölümü proje kapsamında özel ihtimam gerektiren gençlere burs maddi yardım vb. olarak dağıtılabilir mi?
İlgili rehberin 2.1.2.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri bölümünde ifade edildiği üzere "Eğitim veya kurslar için bireysel burslar" proje konuları arasında yer alamayacağı için proje kapsamında burs verilemez.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Halk Eğitim Merkezleri uygun başvuru sahibi midir?
Halk Eğitim Merkezleri Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde uygun başvuru sahibidir.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Özel okullar Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı'na başvuru yapabilir mi?
Özel okullar Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde uygun başvuru sahibi değildir.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP İştirakçi olduğumuz bir proje kapsamında kurumumuzun da yararlanması mümkün müdür?
İştirakçi(ler): Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden Yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan (teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı vb.) ve bu rehberde gösterilen iştirakçi beyannamesini imzalayan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmış olup iştirakçi olarak projeden faydalanamazlar.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı'nda toplam bütçesi 20.000 TL olan proje başvurusu sunabilir miyiz?
Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı'nda Ajanstan talep edilecek en az destek tutarı  25.000 TL olduğundan toplam bütçesi 20.000 TL olan bütçe ile Ajansa başvuru yapmanız mümkün değildir.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Kadınlara yönelik bir proje hazırlamak istiyoruz, özel ihtimam gerektiren gruplara kadınlar girmekte midir?
Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi'nde "Özel İhtimam Gerektiren Grup: Dar gelirliler, işsizler, düşük vasıflı işciler, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, göçle gelen nüfus, engelliler, bakıma ve korunmaya muhtaç kişiler, dışlanan, ayrımcılığa uğrayan diğer gruplar" olarak tanımlanmıştır.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı'nda engellilere yönelik minibüs satın alımı uygun maliyet midir?
İlgili programın başvuru rehberinde belirtildiği üzere binek taşıt alımı uygun olmayan maliyet olup proje kapsamında gerekli olması durumunda engellilere yönelik minibüs alımı uygun maliyettir.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP İstanbul’da bulunan derneğimiz Kırklareli’nde şube açacak, başvurabilir mi?
Bir kurumun Ajansa proje başvurusu yapabilmesi için Başvuru Rehberinde belirtildiği gibi "Merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin, başvuru tarihinden önce Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Düzey II bölgesinde (Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri) kayıtlı olması" gerekmektedir. Bu açıklamaya istinaden,  şubeniz TR21 Trakya Bölgesinde açıldıktan sora başvuru yapabilirsiniz. Dernek şubenizin tüzel kişiliği yok ise, başvuru dernek merkezi tarafından yapılmalıdır.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Kırklareli’nde bulunan belediyeye İstanbul’daki dernek ortak olabilir mi?
Ortaklar, başvuru rehberi bölüm 2.1.1.1'de belirtilen koşullardan "Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey II Bölgesi'nde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması" dışında başvuru sahipleriyle aynı uygunluk kriterlerini sağlamalıdırlar. Bu çerçevede, İstanbul'daki bir dernek uygun başvuru sahibi değildir, ancak TR21 Düzey II bölgesinde bulunan bir kurumun projesine ortak olabilir.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Enez’de bulunan bir derneğiz, üyelerimize atölye kurabilir miyiz?
Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programının amaç ve öncelikleri, başvuru rehberinde "1.2 Programın Amaç ve Öncelikleri" kısmında açıklanmış ve bağlayıcı olmamak kaydıyla proje örneklerine de bu bölümde yer verilmiştir. Proje konunuzun uygunluğunu bu öncelikleri göz önünde bulundurarak değerlendirebilirsiniz.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı'na başvuruda bulunabilmek için bir tüzel kişilik kapsamında mı proje hazırlamak gerekiyor? Şahıs (gerçek kişi) olarak başvuruda bulunabilir miyiz? Tüzel kişilik iştirakçi olmak zorunluluğu var mı?
Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru rehberinin "2.1.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" bölümünde belirtildiği üzere, destek almaya hak kazanabilmek için başvuru sahiplerinin karşılaması gereken şartlar arasında 'Tüzel kişiliği haiz olmak (Kamu kurum kuruluşları ile bunlara bağlı birimler için bu şart aranmaz)' ifadesi bulunmaktadır. Dolayısıyla şahıs uygun başvuru sahibi değildir. İştirakçiler için gerçek/tüzek kişi kısıtlaması bulunmamaktadır.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı'na işletme olarak başvuru yapabiliyor muyuz?
Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Rehberinin 2.1.1.1 Başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde belirtildiği üzere program kapsamında işletmeler uygun başvuru sahibi değildir.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP Döner sermayeli kuruluşlarda performans ödemeleri döner sermaye alan hekimler için proje bütçesinden yapılabilir mi?
Hayır, performans ödemeleri uygun maliyet değildir.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP  Sosyo- Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı 3. önceliği olan bölgede girimcilik kültürünün geliştirilmesi kapsamında kurulabilecek merkezlere alınacak techizat ve bu merkezin kurulumu uygun proje konusu mudur?
İlgili önceliğe uygun hazırlanacak bir proje başvurusunda girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile uyumlu bir merkezin kurulması ve bu merkeze alınacak makine teçhizat uygu proje konuları arasında yer almaktadır.
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MDP, KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Kamu personelinin maaşı eş finansman olarak gösterilebilir mi?
Sosyo-Ekonomik Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları kapsamında, kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının (ortaklar dahil) eş-finansmanı olarak kabul edilecektir. Bu miktar toplam eş finansmanın %50'sini geçemez. Bir projede kamu görevlilerine ödenecek maaşların eş-finansman olarak gösterilmesi durumunda aynı projede kurum çalışanlarına herhangi bir ücret ödenemez.
İKTİSADİ KALKINMA MDP 2013 ve 2014 yılı net satış hasılatı 40 milyon altında olan bir firmayız. 2015 yılında net satış hasılatımız 40 milyon üzerinde gerçekleşmiştir. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı'na başvuru yapabilir miyiz?
4 Eylül 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 6.maddesinde "Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder." denmekte olup net satış hasılatınızın 2 dönem üst üste 40 milyon lirayı aşmaması dolayısıyla diğer ilgili hükümleri de sağlamak şartıyla başvuru yapmanız mümkündür.
İKTİSADİ KALKINMA MDP Alüminyum profil imalatında faaliyet gösteren bir firma olarak güneş panelleri ile elektrik üretmek istiyoruz. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı'na başvurmamız mümkün müdür?
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Öncelik 3 altında belirtilen "temiz üretime geçişin sağlanması" önceliği kapsamında rehberde belirtilen diğer hususları da sağlamanız şartıyla başvuru yapmanız mümkündür. 
İKTİSADİ KALKINMA MDP İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı'na başvuru yaparken yeni istihdamı bütçeye yazabiliyor muyuz?
İktisadi kalkınma mali destek programı kapsamında yeni istihdam edilecek personelin maliyeti uygun maliyet değildir.
İKTİSADİ KALKINMA MDP Üretim yeri Kırklarelinde ancak merkezi İstanbulda olan bir firmayız. İktisadi Kalkınma MDP kapsamında Ajansa proje başvurusunda bulunarak mali destek alabilir miyiz?
TR21 Trakya Bölgesinde üretim yeri olan ve bölgede kayıtlı olan firmalar Ajansa 2016 Yılı İktisadi Kalkınma MDP proje başvurusunda bulunabilirler. Ancak Ajanstan mali destek alabilmeleri için sözleşme imzalama aşamasında kurumlar vergisi kaydını TR21 Trakya Bölgesine almaları gerekmektedir?
İKTİSADİ KALKINMA MDP Hardaliye üretimi için üzüm alabilir miyiz?
Deneme üretimi için olanlar hariç olmak üzere, hammadde/girdi maliyetleri uygun maliyet değildir.
İKTİSADİ KALKINMA MDP Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı bir çiftçiyim. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı'na başvuru yapabilir miyim?
Başvuru rehberinde belirtildiği üzere İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı'na sadece KOBİ'ler başvuru yapabilir. Çiftçi kayıt sistemi ile yapılacak başvurular uygun olarak değerlendirilmemektedir.
İKTİSADİ KALKINMA MDP 2014 yılı mali destek programları kapsamında destek almış bir firmayız. 2016 yılı mali destek programlarına başvuru yapabiliyor muyuz?
Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz. Sözleşme süresinin sona erdiği tarih nihai ödemenin yapıldığı tarihtir. KOBİ'lerin Kalkınma Ajanslarına yeni bir mali destek başvurusu yapabilmeleri için bu tarihin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekir.
İKTİSADİ KALKINMA MDP Projede hammadde taşıması veya hafriyat için kamyon, kepçe gibi maliyetler bütçeye ekleneblir mi? Destek alınabilir mi?
Proje süresince kullanılacak kamyon veya kepçe gibi iş makinelerinin satın alımı genellikle uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Ancak faaliyetler için gerekli olduğu durumda her türlü iş makinesi kiralanması uygun maliyettir. Kiralama için destek alınabilir.
YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK MDP  Gerçek kişiyim, Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programına başvurmadan önce şirket kurmam gerekir mi?
Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı için uygun başvuru sahipleri Gerçek Kişiler ve Mikro KOBİ'lerdir. Proje başvurusundan önce yeni şirket kurulmasına gerek yoktur. Başvuru dosyanızın başarılı olması durumununda sözleşme imzalanması öncesinde bir şirket kurmanız gerekmektedir.
YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK MDP  Sadece satış faaliyeti yapılacak bir iş yeri açmak istiyorum, Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı'na başvurabilir miyim?
Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programını önceliği " İmalat sanayi veya teknolojiye yönelik, katma değer ve
nitelikli istihdam yaratma potansiyeli olan yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesidir". Sadece satış faaliyetini içeren, imalat sanayi ve teknoljiye yönelik olmayan projeler programın öncliğine uygun değildir.
YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK MDP  Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programına başvuru yapmak isteyen bir gerçek kişiler farklı bir kurumda çalışan olabilir mi?
Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programına başvuru yapmak isteyen bir gerçek kişilerin çalışma durumu hakkında bir sorgulama yapılmamaktadır. Herhangi bir kurumda çalışmayan kişiler bu programa başvuru yapabileceği gibi ücret karşılığı çalışanlar, esnaflar veya şirket sahipleri başvuru yapabilmektedir.
YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK/ İKTİSADİ MDP  Firmaların verecekleri %50 oranında eş finansman bankadan kredi olarak çekilebilirmi?
Eş finansmanın karşılanması için Başvuru Sahipleri bankadan kredi çekebilir. 
YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK MDP  Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı için kuracağım işletmenin kuruluş masrafları uygun maliyet midir?
Program kuralları gereği başvuru dosyanızın başarılı olması durumunda sözleşme imzası öncesinde işletmenin kurulmuş olması gerekmektedir. Her iki tarafın da sözleşmeyi imzalaması öncesinde yapılan harcalamalar uygun maliyet olmadığı için işletmenin kuruluş masrafları uygun maliyet değildir.
YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK MDP Yeni girişimciler için işyeri kirası uygun maliyet midir?
Proje süresi boyunca kira uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.
YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK MDP Gerçek kişi sözleşmeden önce ofis kiralarsa bu uygun maliyet olur mu?
Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri uygun maliyet değildir.
GENEL Ayni katkı nedir?
Ayni Katkı: Başvuru sahipleri, ortak(lar)ı veya işbirliği yapılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, iş gücü, makine ve ekipman vb. katkıdır.
GENEL Kar amacı güden proje yararlanıcılarına yönelik ihale mekanizması kısaca nasıl işlemektedir?
İhale hazırlık, duyuru, teklif alma ve tekliflerin değerlendirilmesi olmak üzere toplam 4 aşamadan oluşmaktadır. Hazırlık aşamasında iş tanımı yani teknik şartname ve teklif dosyası hazırlanır. Duyuru aşamasında İhale dosyası yerel ve hibe tutarı 200 bin ve üzeri ise ulusal basında en az bir gün; yararlanıcının ve Ajans’ın internet sayfasında ise en az 21 gün kalacak ve elektronik ortamda indirilecek şekilde duyurulur.Teklif alma aşamasında ise Değerlendirme Komitesi belirlenir.Kaybeden teklif sahiplerine yazılı duyuru yapılmaktadır.
GENEL Çarpan etkisi ne demektir?
Proje faaliyetlerinin sonuçlarının yayınlanması ve örnek alınmasıdır. Çarpan etkisi, projelerin bir katma değeridir ve projenin olumlu etkilerinin uzun vadede devam ettiği hallerde söz konusu olabilir.
GENEL İkinci el makine ve ekipman alınabilir mi?
İkinci el makine, ekipman, techizat, test, analiz ve ölçüm cihazı alımları uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.
GENEL Proje süresi tamamlandıktan sonra sorumluluklarımız ne kadar süre devam etmektedir?
Sözleşme Genel Koşulları'na göre yararlanıcı;
5.1 son ödemeden itibaren on yıl süre ile belge muhafazasından,
6.1 görünürlüğün nihai ödemeden sonra 3 yıl devam etmesinden sorumludur.
Ayrıca; 7.3 projenin bitmesinden itibaren 3 yıl süre ile alınan makine, ekipman ve teçhizatı genel sekreterin yazılı izni olmaksızın devir,rehin ve teminat gösteremez ve 7.6 proje uygulaması bittikten sonra 3 yıl içindeki ajans denetimlerinde atıl vaziyette malzeme ve ekipman bulunması durumunda geri ödemeden sorumludur.
GENEL Projenin planlanandan erken tamamlanması mümkün müdür?
Mümkündür.
GENEL Projeye maddi katkı vermeyi taahhüt eden ortak/iştirakçi proje uygulama döneminde katkı vermekten vazgeçerse projenin akibeti ne olur?
Projenin durumuna göre ajans tarafından değerlendirme yapılacaktır.
GENEL Proje faaliyetlerinden gelir elde edilebilir mi?
Evet, proje süresi boyunca gelir elde edilebilir.
GENEL Besi hayvancılığı ve süt sığırcılığı için yem üretimi yapan bir firmayız.  2016 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 1. Önceliği "Üretimde Katma değer Artışının Sağlanması" kapsamında sunacağımız başvuru uygun başvuru olarak kabul edilmekte midir?
2016 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hayvansal üretim için yem üretimi uygun proje konu ve faaliyetleri arasında kabul edilmemektedir. Dolayısı ile yem üretimi yapan işletmelerin "Üretimde Katma değer Artışının Sağlanması" önceliği kapsamında sunacakları projeler uygun başvuru niteliğinde değildir.
  Yükleniyor...