Sözleşme Süreci Açıklama Notu

Trakya Kalkınma Ajansı, 2016 yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programlarına sunulan ve değerlendirme süreci sonrasında başarılı bulunan projeler listesi kamuoyu ile paylaşılmış ve sözleşme imzalama aşaması başlamıştır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahiplerine öncelikle e-posta gönderilmekte, ardından sözleşmeye davet bildirimleri postaya verilmektedir.
Başvuru sahipleri söz konusu yazılı bildirimin kendilerine ulaşmasından başlayarak 10 iş günü içerisinde sözleşme imzalamalıdırlar. Sözleşme imzalanması sırasında sunulması gereken belgeler, ilgili açıklamalar ve bu belgelerin elektronik sürümleri aşağıda listelenmektedir.
Sözleşmenin imzalanması için işletme/kurum/kuruluşunuzu temsil ve ilzama yetkili kişilerin aşağıda talep edilen belgelerle birlikte kararlaştırılacak randevu tarihinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmesi gerekmektedir.
Söz konusu 10 iş günü süre içinde sözleşmenin imzalanmaması halinde, ilgili Yönetmeliğin 24/3 maddesi gereğince destekten yararlanma hakkınızdan feragat etmiş sayılacağınızı önemle hatırlatırız.

SÖZLEŞME AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER


İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı İçin:

1. Başvuru aşamasında sunulmuş olan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri (Başvuru aşamasında belgenin aslı sunulmuş ise gerek bulunmamaktadır.)
2. Başvuru sahibinin- ve varsa- ortak(lar)ının sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını gösteren ve sözleşme         tarihinden itibaren en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazı veya bar kodlu internet çıktısı
3. 1- Başvuru sahibinin- ve varsa- ortak(lar)ının vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını gösteren ve sözleşme tarihinden         itibaren en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı.
    2- Kurumlar vergi numarasının TR21/ Trakya bölgesine alındığına dair belge. (Başvuru Rehberinin 18. Sayfasında, Bölüm 2.1.1.1’de yer alan madde uyarınca vergi         dairesi kaydını TR21 Trakya Bölgesine almamış olan başarılı projeler ile sözleşme imzalanmayacaktır.)
4. Eğer gerekli ise, projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; proje konusu ile uyumlu olan ve geçerliliği devam eden ÇED Raporu, ÇED Gerekli Değildir           Raporu, ÇED Kapsamında (Tabi) Değildir Raporu gibi kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken izinler
5. Eğer gerekli ise, projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; proje konusu ile uyumlu olan ve geçerliliği devam eden İnşaat Ruhsatı, Sağlık Ruhsatı, Üretim     İzni, Yapı Kullanma İzni, Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi, İş Güvenliği Standartlarına Uyum Belgesi (50 üzeri çalışanı olan firmalar için ), Çevre İzin veya Çevre     İzin ve Lisans Belgesi vb. belge, izin ve lisanslar
6. Teknik projeler, keşif özetleri, fizibilite raporları, tatbikat projeleri
7. Gerekli durumlarda proje faaliyetine konu olan arsa/arazi/bina(lar)ın mülkiyet durum(lar)ını gösterir tapu kaydı, kira sözleşmeleri ve diğer belge(ler)
8. Başvuru sahibinin -iştigal alanı itibarıyla alması zorunlu ise- kapasite raporu
9. EK-VI Mali Kimlik Formu: Yaralanıcılar proje kapsamında yapılacak bütün harcamalarda kullanılmak üzere kendi kurum/işletmeleri adına Halk Bankası’nın Tekirdağ     Sahil Şubesi’nde yeni bir hesap açtırarak, hesap ile ilgili bilgileri Mali Kimlik Formuna yazmalı ve şubeye onaylatmalıdır. Detaylı bilgi için Tekirdağ Sahil Şubesi’nin     0282 261 12 70 numaralı telefonundan Andaç AKINCIOĞLU veya Banu Toygar GEZİCİ ile irtibata geçilebilir. Bununla birlikte, söz konusu formda hesabın açıldığı         banka şubesi tarafından doldurulacak kısımlar olduğunu unutmayınız. Söz konusu hesap, sadece proje kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacaktır. Bu               sebeple, Halk Bankası nezdinde hâlihazırda bir hesabınız bulunsa dahi, proje için yeni bir hesap açılmalıdır. Hesap açılması için şirketlerden Halk Bankasınca talep     edilen evraklar aşağıdadır:

 • 2016 Yılı güncel oda kayıt belgesi
 • 2016 Matrahlı vergi levha fotokopisi
 • Firma Kuruluş dahil ticaret sicil gazeteleri
 • Firma ortakları imza sirküleri
 • Firma ortakları nüfus cüzdan fotokopileri

10. EK-VII Kimlik Beyan Formu: Şahıs/gerçek kişi ticari işletmeleri ile adi ortaklıklar EK_VII_A isimli belgeyi ve tüzel kişi işletmeler/şirketler ise EK_VII_C isimli            belgeyi dolduracak, temsile ve ilzama yetkili kişi(leri) tarafından kaşe vurularak imzalayacaklardır.
11. EK-XII Mali Kontrol Muvafakatnamesi ve Taahhütname: İşletmenin temsile ve ilzama yetkili kişi(leri) tarafından imzalanarak, kaşelenecektir.
12. EK-XIII Teminat: İşletmeler için Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %10’u tutarında (proje uygulama süresi + 3 ay) süreli teminat mektubu veya bu        tutardaki bir teminatı, Halk Bankası A.Ş. Tekirdağ Merkez-Sahil Şubesi IBAN: TR17 0001 2001 3970 0005 1000 52 numaralı hesabımıza yatırdığınıza dair dekont        veya Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini ya da bu iç borçlanma senetleri yerine düzenlenen belgeleri banka tarafından teminat          olarak bloke ettirdiğinize dair belge (Şayet teminat mektubu verilecek ise, söz konusu teminat mektubunun içeriği Ajans tarafından ekte sunulan format ile              birebir aynı olmalıdır)
13. EK-XIV Haciz Beyannamesi: Başvuru sahibi ve ortak(lar)ı için söz konusu projeye Ajansımız tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla        bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair beyanname
14. EK-XV Destek Alma Kurallarına Uygunluk Beyanı: Söz konusu beyanname, yararlanıcı -ve varsa- proje ortağı işletmenin antetli kağıdı üzerine yazılarak, temsile        yetkili kişi(ler) tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
15. EK-XVI KOBİ Vasfına Uygunluk Beyanı: Söz konusu beyanname, yararlanıcı işletmenin antetli kağıdı üzerine yazılarak, temsile yetkili kişi(ler) tarafından                  imzalanacak ve kaşelenecektir.
16. EK-XVII Çifte Finansman Olmadığına Dair Taahhütname: Söz konusu taahhütname, yararlanıcı işletmenin antetli kağıdı üzerine yazılarak, temsile yetkili kişi(ler)      tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.


DİKKAT:

 • Sözleşme imzalanması aşamasında işletme kaşesi ve sözleşmeyi imzalayacak kişi(ler)in nüfus cüzdanı (fotokopisi) hazır bulundurulmalıdır.
 • Yukarıdaki 1-8 no.lu belgeler aslının ibraz edilmesi durumunda Ajans tarafından ‘’aslı gibidir veya aslı görülmüştür’’ şeklinde onaylanabilecektir.
 • Sözleşme, 1 (bir) nüsha olarak düzenlenecektir. Dolayısıyla, proje uygun maliyeti üzerinden Ajans tarafından belirtilecek oranda damga vergisi vergi dairesine yatırılacaktır. Damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin sözleşme imzalanmasını takiben yapılacak Proje Uygulama Eğitim Toplantısı’nda Ajansa ibraz edilmesi gerekmektedir. Damga vergisinin ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda oluşabilecek yaptırım başvuru sahibi tarafından karşılanmak zorundadır.


Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı İçin:

1. Başvuru aşamasında sunulmuş olan belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri (Başvuru aşamasında belgenin aslı sunulmuş ise gerek bulunmamaktadır.)
2. Başvuru sahibinin yetkili karar organı tarafından alınmış, Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan projenin uygulanmasına, eş-finansmanın taahhüt edilmesine, program rehberinin “2.1.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde sayılan temsile yetkili kişi(ler)i veya bunlardan farklı kişi(ler)i proje hesabını açma, bu hesaba para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve proje yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalama konularında yetkilendiren karar. Kurum/kuruluş bazında yetkili karar organları ve alınacak kararın metni şu şekildedir:


Karar metni:

“2016 yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan …………………………………………… isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen ……………………… TL tutarındaki eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında ..……………………..’nın ve/veya …….……………………....………’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.”

Karar organları:

1. Belediyeler için Belediye Meclisi
2. İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi
3. Köyler için İhtiyar/Köy Meclisi
4. Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi
5. Üniversite için Rektör (Vakıf üniversiteleri için Mütevelli Heyeti)
6. Kamu kurum ve kuruluşları için en üst yetkili yönetim organı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü, Merkez veya Enstitü Müdürü vb.)
7. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Meclis veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu
8. Dernekler, Sendikalar, Kooperatifler, Birlikler için Genel Kurul veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu
9. Vakıflar için Kurucular Kurulu/Mütevelli Heyeti/Genel Kurul veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu


NOT:
Söz konusu kararda yetkilendirilen kişi(ler) ile aynı olsunlar ya da olmasınlar, Ajans ile imzalanacak mali destek sözleşmesini program rehberinin “2.1.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde sayılan en üst temsile yetkili kişi(ler) imzalayacaktır.
3. Proje başvurusunda ortak var ise; Proje ortak(lar)ının yetkili karar organı tarafından alınmış, Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan projede ortak olarak rol üstlenileceğine, taahhüt edilmişse eş-finansmanın karşılanacağına, program Rehberinin “2.1.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde sayılan temsile yetkili kişi(ler)i veya bunlardan farklı kişi(ler)i proje yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalama konularında yetkilendiren karar. Kurum/kuruluş bazında yetkili karar organları ve alınacak kararın metni şu şekildedir:


Karar metni:

“2016 yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan …………………………………………… isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuzca ortak olarak uygulanmasına, (eş finansman taahhüt edilmiş ise) taahhüt edilen ……………………… TL tutarındaki eş-finansmanın sağlanmasına karar verilmiştir.”

Yetkili karar organları:

 1. Belediyeler için Belediye Meclisi
 2. İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi
 3. Köyler için İhtiyar/Köy Meclisi
 4. Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi
 5. Üniversite için Rektör (Vakıf üniversiteleri için Mütevelli Heyeti)
 6. Kamu kurum ve kuruluşları için en üst yetkili yönetim organı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü, Merkez veya Enstitü Müdürü vb.)
 7. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Meclis veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu
 8. Dernekler, Sendikalar, Kooperatifler, Birlikler için Genel Kurul veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu
 9. Vakıflar için Kurucular Kurulu/Mütevelli Heyeti/Genel Kurul veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu

4. Başvuru sahibinin- ve varsa- ortak(lar)ının sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını gösteren ve sözleşme         tarihinden itibaren en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazının veya bar kodlu internet çıktısının aslı veya noter tasdikli suretleri (Kamu kurum ve kuruluşlarından       bu belge istenmemektedir)
5. Başvuru sahibinin- ve varsa- ortak(lar)ının vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını gösteren ve sözleşme tarihinden         itibaren en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazının veya bar kodlu internet çıktısının aslı veya noter tasdikli suretleri (Mahalli idarelerden bu belge                         istenmemektedir)
6. Kooperatifler için 5 yıl boyuna ortak dışı işlemlerden ve kurumlar vergisinden istisna tutulmayan diğer işlemlerden elde edilen gelir-gider farkının ortaklara               dağıtılmayacağına dair Genel Kurul kararı
7. Birlikler için ticari faaliyette bulunmadıklarına dair beyan
8. Başvuru sahibi ya da ortak İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Ticaret ve Sanayi Odalarının Ajansa ait mali yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair Ajans Destek         Hizmetleri Birimi’nden alınacak belge
9. Aşağıda sayılan başvuru sahiplerinin veya proje ortak(lar)ının Bölgede kayıtlı ve faal olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri
9.1. Sendikalar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Bölge Müdürlüğü nezdinde tutulan kayıt belgesi örneği
9.2. Kooperatifler için ticaret sicil memurluğuna tescilli ise sicil tasdiknamesi, ticaret ve sanayi odası kaydı varsa oda sicil kaydı veya faaliyet belgesi.
9.3. Birlikler için ticaret sicil memurluğuna tescilli ise sicil tasdiknamesi veya Bakanlık İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı tescil kaydı veya ticaret ve sanayi odası             kaydı varsa oda sicil kaydı veya faaliyet belgesi
9.4. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Kurulmuş Fikir ve Sanat Eserleri Sahiplerince Kurulan Meslek Birlikleri ve Federasyonları için Kültür ve Turizm         Bakanlığı veya Bakanlık İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı kayıt belgesi
10. Eğer gerekli ise, projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; proje konusu ile uyumlu olan ve geçerliliği devam eden ÇED Raporu, ÇED Gerekli Değildir          Raporu, ÇED Kapsamında (Tabi) Değildir Raporu, İnşaat Ruhsatı, Sağlık Ruhsatı, Üretim İzni, Yapı Kullanma İzni, Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi, İş Güvenliği      Standartlarına Uyum Belgesi (50 üzeri çalışanı olan), Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi vb. belge, izin ve lisanslar
11. Teknik projeler, keşif özetleri, fizibilite raporları, tatbikat projeleri
12. Gerekli durumlarda proje faaliyetine konu olan arsa/arazi/bina(lar)ın mülkiyet ve imar durum(lar)ını gösterir tapu kaydı, kira sözleşmeleri ve diğer belge(ler)
13. EK-VI Mali Kimlik Formu: Yaralanıcılar proje kapsamında yapılacak bütün harcamalarda kullanılmak üzere kendi kurum/işletmeleri adına Halk Bankası’nın                Tekirdağ Sahil Şubesi’nde yeni bir hesap açtırarak, hesap ile ilgili bilgileri Mali Kimlik Formuna yazmalı ve şubeye onaylatmalıdır. Detaylı bilgi için Tekirdağ Sahil      Şubesi’nin 0282 261 12 70 no.lu telefonundan Andaç AKINCIOĞLU veya Banu Toygar GEZİCİ ile irtibata geçilebilir. Bununla birlikte, söz konusu formda hesabın          açıldığı banka şubesi tarafından doldurulacak kısımlar olduğunu unutmayınız. Söz konusu hesap, sadece proje kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacaktır.        Bu sebeple, Halk Bankası nezdinde hâlihazırda bir hesabınız bulunsa dahi, proje için yeni bir hesap açılmalıdır. Hesap açılması için kamu kurumlarından Halk            Bankasınca talep edilen evraklar aşağıdadır:

 • Kurum vergi numarası
 • Kurum yetkilileri imza beyanı
 • Kurum yetkilisinden hesap açılması ve açılan hesaptan işlem yapacak olan kişiye yetki verildiğine dair yazı
 • Kurum yetkilisi ve imza yetkilisi nüfus cüzdan fotokopisi

     Ayrıca hesap açtırma aşamasında derneklerden yukarıdaki belgelere ilave olarak dernek tüzüğü ve dernek kayıt belgesi, Vakıflardan Vakıflar Genel Müdürlüğü            Sicil Kayıt Belgesi, adres ve iletişim bilgileri talep edilmektedir.
14. EK-VII Kimlik Beyan Formu: Mahalli idareler, mahalli idare birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve                kuruluşları EK_VII_B isimli belgeyi ve dernekler, vakıflar ile yetiştirici birlikleri ise EK_VII_C isimli belgeyi dolduracak, temsile ve ilzama yetkili kişi(leri)                  tarafından kaşe vurularak imzalayacaklardır.
15. EK-XII Mali Kontrol Muvafakatnamesi ve Taahhütname: Kurum/kuruluşun temsile ve ilzama yetkili kişi(leri) tarafından imzalanarak, mühürlenecektir.
16. EK-XIII Teminat: Başvuru sahibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %10’u tutarında (proje                  uygulama süresi + 3 ay) süreli teminat mektubu veya bu tutardaki bir teminatı, Halk Bankası A.Ş. Tekirdağ Merkez-Sahil Şubesi IBAN: TR17 0001 2001 3970          0005 1000 52 numaralı hesabımıza yatırdığınıza dair dekont veya Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini ya da bu iç borçlanma              senetleri yerine düzenlenen belgeleri banka tarafından teminat olarak bloke ettirdiğinize dair belge (Şayet teminat mektubu verilecek ise, söz konusu teminat          mektubunun içeriği Ajans tarafından ekte sunulan format ile birebir aynı olmalıdır)
17. EK-XIV Haciz Beyannamesi: Mahalli idareler dışındaki başvuru sahibi ve ortak(lar)ı için söz konusu projeye Ajansımız tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü      kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair beyanname
18. EK-XV Destek Alma Kurallarına Uygunluk Beyanı: Söz konusu beyanname, yararlanıcı kurum/kuruluşun antetli kağıdı üzerine yazılarak, temsile yetkili kişi(ler)          tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
19. EK-XVII Çifte Finansman Olmadığına Dair Taahhütname: Söz konusu taahhütname, yararlanıcı işletmenin antetli kağıdı üzerine yazılarak, temsile yetkili kişi(ler)      tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.


DİKKAT:

 • Sözleşme imzalanması aşamasında kurum mührü ve sözleşmeyi imzalayacak kişi(ler)in nüfus cüzdanı (fotokopisi) hazır bulundurulmalıdır.
 • Yukarıdaki 1-12 no.lu belgeler aslının ibraz edilmesi durumunda Ajans tarafından ‘’aslı gibidir’’ şeklinde onaylanabilecektir.
 • Sözleşme, 1 (bir) nüsha olarak düzenlenecektir. Dolayısıyla, proje uygun maliyeti üzerinden Ajans tarafından belirtilecek oranda damga vergisi vergi dairesine yatırılacaktır. Damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin sözleşme imzalanmasını takiben yapılacak Proje Uygulama Eğitim Toplantısı’nda Ajansa ibraz edilmesi gerekmektedir. Damga vergisine tabi kurumların sözleme ile ilgili damga vergisini zamanında ödememesi durumunda doğabilecek her türlü yaptırım yararlanıcı tarafından üstlenilmek zorundadır.


Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı İçin:

1. Başvuru aşamasında sunulmuş olan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri (Başvuru aşamasında belgenin aslı sunulmuş ise gerek bulunmamaktadır.)
2. Başvuru sahibinin yetkili karar organı tarafından alınmış, Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan projenin uygulanmasına, eş-finansmanın taahhüt edilmesine, program     Rehberi “2.1.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde sayılan temsile yetkili kişi(ler)i veya bunlardan farklı kişi(ler)i proje hesabını açma, bu hesaba para     aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve proje yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalama konularında yetkilendiren karar. Kurum/kuruluş bazında yetkili         karar organları ve alınacak kararın metni şu şekildedir:

Karar metni:

“2016 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan …………………………………………… isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen ……………………… TL tutarındaki eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında ..……………………..’nın ve/veya …….……………………....………’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.”
Karar organları:

 1. Belediyeler için Belediye Meclisi
 2. İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi
 3. Köyler için İhtiyar/Köy Meclisi
 4. Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi
 5. Üniversite için Rektör (Vakıf üniversiteleri için Mütevelli Heyeti)
 6. Kamu kurum ve kuruluşları için en üst yetkili yönetim organı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü, Merkez veya Enstitü Müdürü vb.)
 7. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Meclis veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu
 8. Organize Sanayi Bölgeleri için Yönetim Kurulu
 9. Birlik ve Kooperatifler için Birlik ve Kooperatif Başkanlıkları
 10. Küçük Sanayi Siteleri için Küçük Sanayi Sitesi Başkanlıkları


NOT:
Söz konusu kararda yetkilendirilen kişi(ler) ile aynı olsunlar ya da olmasınlar, Ajans ile imzalanacak mali destek sözleşmesini program rehberinin “2.1.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde sayılan en üst temsile yetkili kişi(ler) imzalayacaktır.
3. Proje ortak(lar)ının yetkili karar organı tarafından alınmış, Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan projede ortak olarak rol üstlenileceğine, taahhüt edilmişse eş-             finansmanın karşılanacağına, program Rehberi “2.1.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde sayılan temsile yetkili kişi(ler)i veya bunlardan farklı kişi(ler)i     proje yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalama konularında yetkilendiren karar. Kurum/kuruluş bazında yetkili karar organları ve alınacak kararın metni şu       şekildedir:

Karar metni:

“2016 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan …………………………………………… isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuzca ortak olarak uygulanmasına, (eş finansman taahhüt edilmiş ise) taahhüt edilen ……………………… TL tutarındaki eş-finansmanın sağlanmasına karar verilmiştir.”
Karar organları

 • Belediyeler için Belediye Meclisi
 • İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi
 • Köyler için İhtiyar/Köy Meclisi
 • Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi
 • Üniversite için Rektör (Vakıf üniversiteleri için Mütevelli Heyeti)
 • Kamu kurum ve kuruluşları için en üst yetkili yönetim organı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü, Merkez veya Enstitü Müdürü vb.)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Meclis veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu
 • Organize Sanayi Bölgeleri için Yönetim Kurulu
 • Birlik ve Kooperatifler için Birlik ve Kooperatif Başkanlıkları
 • Küçük Sanayi Siteleri için Küçük Sanayi Sitesi Başkanlıkları

4. Kooperatifler için 5 yıl boyunca ortak dışı işlemlerden ve kurumlar vergisinden istisna tutulmayan diğer işlemlerden elde edilen gelir-gider farkının ortaklara               dağıtılmayacağına dair Genel Kurul kararı
5. Birlikler için ticari faaliyette bulunmadıklarına dair beyan
6. Aşağıda sayılan başvuru sahiplerinin veya proje ortak(lar)ının Bölgede kayıtlı ve faal olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri
6.1. Kooperatifler için ticaret sicil memurluğuna tescilli ise sicil tasdiknamesi, ticaret ve sanayi odası kaydı varsa oda sicil kaydı veya faaliyet belgesi
6.2. Birlikler için ticaret sicil memurluğuna tescilli ise sicil tasdiknamesi veya Bakanlık İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı tescil kaydı veya ticaret ve sanayi odası             kaydı varsa oda sicil kaydı veya faaliyet belgesi
7. Başvuru sahibinin- ve varsa- ortak(lar)ının sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını gösteren ve sözleşme         tarihinden itibaren en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı (Kamu kurum ve kuruluşlarından bu belge istenmemektedir)
8. Başvuru sahibinin- ve varsa- ortak(lar)ının vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını gösteren ve sözleşme tarihinden         itibaren en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı (Mahalli idarelerden bu belge istenmemektedir)
9. Başvuru sahibi ya da ortak İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Ticaret ve Sanayi Odalarının Ajansa ait mali yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair Ajans Destek         Hizmetleri Birimi’nden alacakları belge
10. Eğer gerekli ise, projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; proje konusu ile uyumlu olan ve geçerliliği devam eden ÇED Raporu, ÇED Gerekli Değildir          Raporu, ÇED Kapsamında (Tabi) Değildir Raporu, İnşaat Ruhsatı, Sağlık Ruhsatı, Üretim İzni, Yapı Kullanma İzni, Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi, İş Güvenliği      Standartlarına Uyum Belgesi (50 üzeri çalışanı olan), Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi vb. belge, izin ve lisanslar.
11. Küçük ölçekli yapım işleri ile altyapı işlerinde kontrollük ile ilgili bilgiler
12. Gerekli durumlarda proje faaliyetine konu olan arsa/arazi/bina(lar)ın mülkiyet ve imar durum(lar)ını gösterir tapu kaydı, kira sözleşmeleri ve diğer belge(ler).
13. EK-VI Mali Kimlik Formu: Yaralanıcılar proje kapsamında yapılacak bütün harcamalarda kullanılmak üzere kendi kurum/işletmeleri adına Halk Bankası’nın                Tekirdağ Sahil Şubesi’nde yeni bir hesap açtırarak, hesap ile ilgili bilgileri Mali Kimlik Formuna yazmalı ve şubeye onaylatmalıdır. Detaylı bilgi için Tekirdağ Sahil      Şubesi’nin 0282 261 12 70 no.lu telefonundan Andaç AKINCIOĞLU veya Banu Toygar GEZİCİ ile irtibata geçilebilir. Bununla birlikte, söz konusu formda hesabın          açıldığı banka şubesi tarafından doldurulacak kısımlar olduğunu unutmayınız. Söz konusu hesap, sadece proje kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacaktır.        Bu sebeple, Halk Bankası nezdinde hâlihazırda bir hesabınız bulunsa dahi, proje için yeni bir hesap açılmalıdır. Hesap açılması için kamu kurumlarından Halk      
Bankasınca talep edilen evraklar aşağıdadır:

 • Kurum vergi numarası
 • Kurum yetkilileri imza beyanı
 • Kurum yetkilisinden hesap açılması ve açılan hesaptan işlem yapacak olan kişiye yetki verildiğine dair yazı
 • Kurum yetkilisi ve imza yetkilisi nüfus cüzdan fotokopisi

14. EK-VII Kimlik Beyan Formu: Mahalli idareler, mahalli idare birlikleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile proje ortağı kamu kurumu niteliğindeki meslek                  kuruluşları, üniversiteler EK_VII_B isimli belgeyi ve organize sanayi bölgeleri ise EK_VII_C isimli belgeyi dolduracak, temsile ve ilzama yetkili kişi(leri) tarafından      kaşe vurularak imzalayacaklardır.
15. EK-XII Mali Kontrol Muvafakatnamesi ve Taahhütname: Kurum/kuruluşun temsile ve ilzama yetkili kişi(leri) tarafından imzalanarak, mühürlenecektir.
16. EK-XIII Teminat: Başvuru sahibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %10’u tutarında (proje                  uygulama süresi + 3 ay) süreli teminat mektubu veya bu tutardaki bir teminatı, Halk Bankası A.Ş. Tekirdağ Merkez-Sahil Şubesi IBAN: TR17 0001 2001 3970          0005 1000 52 numaralı hesabımıza yatırdığınıza dair dekont veya Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini ya da bu iç borçlanma              senetleri yerine düzenlenen belgeleri banka tarafından teminat olarak bloke ettirdiğinize dair belge (Şayet teminat mektubu verilecek ise, söz konusu teminat          mektubunun içeriği Ajans tarafından ekte sunulan format ile birebir aynı olmalıdır)
17. EK-XV Destek Alma Kurallarına Uygunluk Beyanı: Söz konusu beyanname, yararlanıcı kurum/kuruluşun antetli kağıdı üzerine yazılarak, temsile yetkili kişi(ler)          tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
18. EK-XIV Haciz Beyannamesi: Mahalli idareler dışındaki başvuru sahibi ve ortak(lar)ı için söz konusu projeye Ajansımız tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü      kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair beyanname
19. EK-XVII Çifte Finansman Olmadığına Dair Taahhütname: Söz konusu taahhütname, yararlanıcı işletmenin antetli kağıdı üzerine yazılarak, temsile yetkili kişi(ler)      tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.


DİKKAT:

 • Sözleşme imzalanması aşamasında kurum mührü ve sözleşmeyi imzalayacak kişi(ler)in nüfus cüzdanı (fotokopisi) hazır bulundurulmalıdır.
 • Yukarıdaki 1-9 no.lu belgeler aslının ibraz edilmesi durumunda Ajans tarafından ‘’aslı gibidir’’ şeklinde onaylanabilecektir.
 • Sözleşme, 1 (bir) nüsha olarak düzenlenecektir. Dolayısıyla, proje uygun maliyeti üzerinden Ajans tarafından belirtilecek oranda damga vergisi vergi dairesine yatırılacaktır. Damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin sözleşme imzalanmasını takiben yapılacak Proje Uygulama Eğitim Toplantısı’nda Ajansa ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

SÖZLEŞME VE EKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Belge No

Belge İsmi

Sözleşme Aşamasında Yapılacak İşlem

Sözleşme Özel Koşulları

Sözleşme imzalamadan önce incelenmek üzere sunulmaktadır.

EK-I

: Başvuru Formu

Ajans tarafından Sözleşmeye eklenecektir.

EK-II

: Genel Koşullar

Sözleşme imzalamadan önce incelenmek üzere sunulmaktadır.

EK-III

: Bütçe Formu (Harcama takvimi ise ilk izleme ziyaretinde talep edilecektir.)

Sözleşme imzalamadan önce incelenmek üzere sunulmaktadır.

EK-IV

: Satın Alma Prosedürleri

Sözleşme imzalamadan önce incelenmek üzere sunulmaktadır.

EK-V

:2016 Yılı Kamu Kurumları Kaynakların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Sözleşme imzalamadan önce incelenmek üzere sunulmaktadır.

EK-VI

: Mali Kimlik Formu

Doldurulacaktır.

EK-VII

(A, B, C)

: Kimlik Beyan Formu

A, B ve C sürümleri ilgililiğine göre doldurulacaktır.

EK-VIII

: Yararlanıcı Beyan Formu

Sözleşme imzalamadan önce incelenmek üzere sunulmaktadır.

EK-IX

(A, B)

: Ara / Nihai Rapor

Sözleşme imzalamadan önce incelenmek üzere sunulmaktadır.

EK-X

: Proje Sonrası Değerlendirme Raporu

Sözleşme imzalamadan önce incelenmek üzere sunulmaktadır.

EK-XI

: Harcama Teyidi

Sözleşme imzalamadan önce incelenmek üzere sunulmaktadır.

EK-XII

:Mali Kontrol Muvafakatnamesi ve Taahhütname

Doldurulacaktır.

EK-XIII

: Teminat (Gerekli İse)

Doldurulacaktır. (Sadece Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları ve KOBİ’ler için gereklidir.)

EK-XIV

: Haciz Beyannamesi (Gerekli İse)

Doldurulacaktır. (Mahalli İdareler için gerekli değildir.)

EK-XV

: Destek Alma Kurallarına Uygunluk Beyanı

Doldurulacaktır.

EK-XVI

: KOBİ Vasfına Uygunluk Beyanı

(Gerekli İse)

Doldurulacaktır. (Sadece KOBİ’ler için gereklidir.)

EK-XVII

:Çifte Finansman Olmadığına Dair Taahhütname

Doldurulacaktır.SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK KİŞİ(LER)
Ajans ile imzalanacak mali destek sözleşmesini aşağıda sayılan en üst temsile yetkili kişi(ler) imzalayacaktır (Vekalet durumu söz konusu ise ilgili tarih için alınmış vekaletnamenin aslı ibraz edilmelidir.): 

1. Belediyeler için Belediye Başkanı
2. İl Özel İdaresi için Vali veya imza yetki devri söz konusu ise İl Özel İdaresi’nden sorumlu kılınan Vali Yardımcısı/İl Genel Sekreteri (İl Özel İdaresi’nden sorumlu         Vali Yardımcısı görevinde mündemiç olunması durumunda)
3. Köyler için Köy Muhtarı
4. Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Başkanı (Kaymakam)
5. Üniversite için Rektör
6. Kamu kurumları için en üst yetkili yönetim organı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü, Merkez veya Enstitü Müdürü vb.)
7. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili İLE BİRLİKTE Yönetim Kurulu Üyesi ve/veya müşterek yetkiye         sahip diğer kişi (Genel Sekreter, Muhasip Üye vb.)
8. Sivil toplum kuruluşları için Yönetim Kurulu Başkanı- ve kuruluş belgesinde belirtilmişse müşterek yetkiye sahip diğer kişi (Başkan Vekili, Genel Sekreter vb.)
9. Kooperatifler ve birlikler için Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili (2. Başkan, Başkan Yrd. vb.) İLE BİRLİKTE Yönetim Kurulu Üyesi ve/veya müşterek        yetkiye sahip diğer kişi (Müdür, Muhasip Üye vb.)
10. Organize Sanayi Bölgeleri için Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili İLE BİRLİKTE bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi veya yetkilendirilmiş ise Bölge Müdürü
11. KOBİ’ler için imza sirkülerinde temsil ve ilzama yetkilendirilen kişi/kişiler (Yetki devri veya vekalet söz konusu ise noter onaylı belge sunulmalıdır)

Tarafınıza bilgi amaçlı ve/veya doldurulmak üzere sunulan tüm belgelere aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz:

2016 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Sözleşme Belgeleri

2016 Yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Sözleşme Belgeleri

2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Sözleşme Belgeleri

  Yükleniyor...