2018 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular

Kalkınma Ajansından alınan hibe çerçevesinde edinilen mallar proje sonrasında kuruma kalıyor mu?
Kalkınma Ajansı hibeleri ile alınan mallar proje sonrasında başvuru sahibi kuruma veya ortağına kalmaktadır.
Kamu Kurumlarına hali hazırda Bakanlıklar üzerinden sağlanması gereken imkanlar Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilebilir mi?
Kalkınma Ajansı mali desteklerini proje bazında vermektedir. Destek alabilmek için gerekli koşullar arasında proje ve faaliyetlerin başvurulan programın amaç ve önceliklerine uygun olması gerekliliği de bulunmaktadır. Bu nedenle başvurusu yapılan projenin öncelikle program amaç ve önceliklerine uygun olması gereklidir. Ancak, program amaç ve önceliklerine uygun olsa dahi, yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler desteklenmemektedir. 
Üniversite araştırma projeleri Kalkınma Ajansı üzerinden fonlanabilir mi?
Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse) desteklenmeyecek faaliyet konuları  arasındadır.
Eş-finansmanın fazla olması değerlendirmede artı puan sağlıyor mu?
Evet, eş-finansmanın oranının belirlenmiş olan asgari orandan yüksek tutulması puanlama aşamasında avantaj sağlamaktadır. (Başvuru rehberlerinde yer alan değerlendirme tablosunda bu durum her program için belirtilmiştir.)
Proje kapsamında faal hale geçireceğimiz bir sosyal tesisin işletme giderlerini karşılamak için üyelik gibi gelirler alabilir miyiz?
Evet, üyelik aidatı sürdürülebilirlik amacı ile alınabilmektedir.
Ayni katkı nedir?
Ayni Katkı: Başvuru sahipleri, ortak(lar)ı veya işbirliği yapılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, iş gücü, makine ve ekipman vb. katkıdır.
Kar amacı güden proje yararlanıcılarına yönelik ihale mekanizması kısaca nasıl işlemektedir?
İhale, hazırlık, duyuru, teklif alma ve tekliflerin değerlendirilmesi olmak üzere toplam 4 aşamadan oluşmaktadır. Hazırlık aşamasında iş tanımı yani teknik şartname ve teklif dosyası hazırlanır. Duyuru aşamasında ihale dosyası  yerel, hibe tutarı 200 bin TL ve üzeri ise (Bu limit kamu ihale kanunu güncellemelerine göre artış gösterebilir) ulusal basında en az 21 gün önceden ilan edilmek ve en az 1 gün yayınlanmak kaydıyla duyurulur. Ayrıca bu duyuru yararlanıcının ve Ajansın internet sayfasında en az 21 gün kalacak  ve elektronik ortamda indirilecek şekilde yayınlanır. Teklif alma aşamasında ise Değerlendirme Komitesi belirlenir. Kaybeden teklif sahiplerine yazılı duyuru yapılır. 
Çarpan etkisi ne demektir?
Proje faaliyetlerinin sonuçlarının yayılması ve örnek alınmasıdır. Çarpan etkisi, projelerin bir katma değeridir ve projenin olumlu etkilerinin uzun vadede devam ettiği hallerde söz konusu olabilir.
İkinci el makine ve ekipman alınabilir mi?
İkinci el makine, ekipman, teçhizat, test, analiz ve ölçüm cihazı alımları uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir.
Proje süresi tamamlandıktan sonra sorumluluklarımız ne kadar süre devam etmektedir?
Sözleşme Genel Koşulları'na göre yararlanıcı;
5.1 son ödemeden itibaren on yıl süre ile belge muhafazasından,
6.1 görünürlüğün nihai ödemeden sonra 3 yıl devam etmesinden sorumludur.
Ayrıca; 7.3 projenin bitmesinden itibaren 3 yıl süre ile alınan makine, ekipman ve teçhizatı Ajans genel sekreterinin yazılı izni olmaksızın devir,rehin ve teminat gösteremez ve 7.6 proje uygulaması bittikten sonra 3 yıl içindeki ajans denetimlerinde atıl vaziyette malzeme ve ekipman bulunması durumunda geri ödemeden sorumludur.
Projenin planlanandan erken tamamlanması mümkün müdür?
Mümkündür.
Projeye maddi katkı vermeyi taahhüt eden ortak/iştirakçi proje uygulama döneminde katkı vermekten vazgeçerse projenin akibeti ne olur?
Projenin durumuna göre Ajans tarafından değerlendirme yapılacaktır. Projeye yeni ortak dahil edilebilir, yararlanıcı eş-finansmanı kendi karşılamayı taahhüt edebilir veya projenin feshedilmesine karar verilebilir.
Proje faaliyetlerinden gelir elde edilebilir mi?
Proje faaliyetlerinden gelir elde edilmesinin önünde herhangi bir engel yoktur. Ancak proje amacı ile doğrudan bağlantısı kurulamayan şartname satışı, proje faaliyetleri arasında yer alan eğitimlere katılım gibi konularda gelir elde edilmesi durumlarında elde edilen gelir tespit edildiği ölçüde proje bütçesinden düşülür. Diğer taraftan Ajansa sunulurken kamuya açık kullanım ve halkın kolay erişimi öngörülen proje tekliflerinin uygulama sonrasında da aynı şartlarda hizmetlerine devam etmesi beklenmektedir.
Eş-finansman nedir? Eş-finansmanı devlet kurumları ayni katkı olarak verebilir mi?
Ajans tarafından desteklenen projelerde harcanmak üzere, yararlanıcı tarafından taahhüt edilen
nakdi katkıdır. Başvuru sahibi veya ortağının ayni katkıları proje kapsamında eş-finansman olarak gösterilemez.
Herhangi bir kalemin uygun maliyet olması için ne yapmak gerekir?
Uygun maliyetler her program için ilgili başvuru rehberlerinde belirtilmiştir. Ayrıca başvuru aşamasında bütçe bölümünde açıklanarak gerekçelendirilmeli ve faaliyetler alanında maliyetlere ilişkin faaliyetler belirtilmelidir.
İştirakçi kimler olabilir?
Başvuru rehberinde iştirakçi "desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan (teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı vb.) kurum ve/veya ilgili kişi" olarak tanımlanmıştır. Ayrıca başvuru rehberlerinde yer alan İştirakçilerin Uygunluğu bölümünü inceleyebilirsiniz.
İhale masrafları uygun maliyet olarak değerlendirilir mi?
İhale masrafları uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. 
Düzenlenen bir eğitim için katılımcılara teşvik amaçlı olarak ödenek verilebiliyor mu?
Herhangi bir eğitim için teşvik amaçlı olarak katılımcılara proje bütçesinden ücret ödenememektedir. 
Firmamız için kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair belge nereden alınacaktır?
Başvuru aşamasında böyle bir belge talep edilmemekte olup sözleşme aşamasında bu hususta bir beyanname talep edilecektir.
Proje ortaklarımız Türkiye'nin herhangi bir bölgesinden olabilirler mi, hatta yabancı bir ortağımız olabilir mi?
Başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımasının yanında ortak, TR21 Trakya Bölgesi (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) dışından olabileceği gibi, yurtdışından da olabilir. Ancak, yabancı ortağın Türk hukuk sistemi içerisinde kayıtlı olması gerekmektedir.
Proje kapsamında yurt dışı eğitim, inceleme vb. faaliyet desteklenir mi?
Proje uygulamalarının tümünün TR21 Trakya bölgesinde gerçekleştirilmesi esastır. Ancak, projenin amaçlarına ulaşılabilmesi için gerekli olması durumunda- programın amaçları ile uygunluğu da gerekçelendirilerek- bazı alt faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her koşulda, proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir. 
Projelerde ek süre verilmesi söz konusu mudur?
Sözleşme süresi Yönetmelikte düzenlenen hallerde değiştirilebilir. Bu kapsamda;
a)Proje uygulamasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla yararlanıcının başvurusu üzerinde bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere genel sekreter kararı ile,
b) Proje ve faaliyetin yürütülmesini büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren; yargı süreci, beklenmeyen hal veya mücbir sebepler nedeniyle bir defaya mahsus olmak ve altı ayı geçmemek üzere yönetim kurulu kararı ile
sözleşme süresi uzatılabilir.
Sözleşme süresi Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'ne göre mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerde uzatılabilir. Bu haller;
a) Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler,
b) Proje yararlanıcısının en az 3 ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri,
c) Genel kanuni grev,
ç) Genel salgın hastalık
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
Kamu görevlileri projeden ücret alabilir mi?
Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının (ortaklar dahil) eş-finansmanı olarak kabul edilecektir. Proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilecek kişiler, yeni istihdam edilecek proje raportörü ve teknik konulara yönelik olarak yeni istihdam edilecek personel olabilir (Başvuru rehberi 2.1.3.1). Kamu görevlerilerine Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sunulacak olan bir projede ek bir ödeme yapılamaz.
Hammadde satın alımı uygun maliyet olarak kabul edilir mi?
Ticari anlamda hammadde alımları uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. Sadece deneme üretimi için olan hammadde alım maliyetleri uygun maliyet olarak kabul edilebilecektir.
Programlar kapsamında satın alınacak mal ve hizmetler için vergi, harç vb.den muafiyet söz konusu mudur?
Hayır, proje kapsamında harcamalarda kurumun kendisine ait bir istisnai durumu yoksa herhangi bir vergi, harç vb.den muafiyet söz konusu değildir.
Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi?
Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış orandan/yüzdeden daha fazlasını ödemeyeceğini unutmayınız. Diğer bir deyişle, eğer toplam proje harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa, projenize tahsis edilen mali destek aynı oranda azalacaktır.
Satın alma koşulları kurumlara göre değişecek midir? Belirli bir standardı var mıdır?
Satın alma işlemlerinde yararlanıcı kurumun kendine ait resmi bir mevzuatı var ise o mevzuat kullanılacaktır (Örn. Kamu İhale Kanunu); eğer böyle bir mevzuatı yok ise Trakya Kalkınma Ajansı’nın satın alma usulleri dikkate alınacaktır.  
Projeler kimler tarafından değerlendirilmektedir? 
Projeler 2 temel aşamada değerlendirilmektedir. Ön inceleme olarak adlandırılan ilk aşamada Ajans uzmanları Ajansa sunulan projelerin idari ve uygunluk kontrolünü yapmakta ve başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol etmektedirler. Bu aşamada, başvuru evraklarında ciddi eksiklikler veya hatalar olan projeler elenebilmektedir. Ön incelemeyi geçen projeler, bağımsız değerlendirici olarak adlandırılan 2 ayrı kişi tarafından puanlanmaktadır. Bağımsız değerlendiriciler, veritabanımızda yer alan Bağımsız Değerlendirici Havuzuna kayıtlı kişiler arasından atanmaktadır. Alanında 5 yıllık tecrübeye sahip olma ve en az lisans mezunu olma şartlarına ek olarak Ajansımız atanacak bağımsız değerlendiricilerde başka nitelikler de aramaktadır. Bağımsız Değerlendirici aşamasından sonra projeler her biri en az 7 yıllık tecrübeye sahip en az 5 üyeden oluşan bir değerlendirme komitesi tarafından gerekli kontrollerin yapılması amacıyla değerlendirilmektedir.  Değerlendirme sürecine ilişkin daha ayrıntılı bilgi başvuru rehberinde ve kalkınma ajansları mevzuatında yer almaktadır.
Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanan kurum/kuruluşların iştirakçilerine proje bütçesinden yapılacak ödemeler uygun maliyet midir? 
Hayır. Ajanstan destek almaya hak kazanmış projelerde yer alacak iştirakçiler projenin güvenilirliğini ve sürdürebilirliğini arttırabilmek amacıyla projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenirler. İştirakçiler proje kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlerde proje bütçesinden herhangi bir ödeme alamazlar ve iştirakçilerin yapacakları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.
KAYS için bir kullanıcı kılavuzu mevcut mudur? 
Evet. Aşağıdaki internet adresinden bu kılavuza ulaşabilirsiniz.
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553
Proje sözleşmesi imzalanmadan önce proje kapsamında yapılan harcamalar (alınmış olan makine ve ekipmanlar) eş-finansman olarak kabul edilebilir mi? 
Proje sözleşmesi imzalanmadan önce proje için yapılan harcamalar (alınmış olan makine ve ekipmanlar) eş-finansman olarak kabul edilmez. Proje başlangıcından önce yapılan faaliyetlerin maliyetleri uygun olmayan maliyetler kapsamında değerlendirilmektedir. 
Proje kapsamında eş-finansmanın tamamı proje başlangıcında hazır bulundurulmak zorunda mıdır? 
Proje için açılmış olan hesaplarda sözleşme aşamasında eş-finansmanın tümünün hazır bulundurulması zorunlu değildir. Ancak, ön ödemenin Ajans tarafından yatırılması ve harcanabilmesi için yararlanıcının da Ajansla aynı oranda eş-finansmanını proje hesabına yatırmış olması beklenecektir. Ön ödemeden sonra harcamalar hak ediş esasına göre gerçekleştirilecek olup, bazı istisnalar dışında yararlanıcının proje ile ilgili satınalımlara dair tüm ödemeleri tamamlaması beklenmektedir.
Eş-finansman için banka kredisi veya üyesi olduğum birliğin/odanın kredi imkanlarından yararlanabilir miyim?
Başvuru sahibi eş-finansmanı kendi özkaynaklarından veya bankalardan sağlayabilir. Ayrıca farklı yerlerden alınacak krediler de eş-finansman olarak kabul edilir.
Başvuranların projelerinde belirttikleri mali destek yüzdesinde Ajans herhangi bir kesinti yapacak mı?
Başvuranların projelerinde belirttikleri mali destek yüzdesinde Ajans herhangi bir değişiklik yapmayacaktır, ancak mali destek miktarında yapma yetkisi bulunmaktadır.
Üniversite Birimlerinin vereceği projelerin eş-finansmanları Üniversitenin Araştırma Projeleri fonu ile karşılanabilinir mi?
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında, Ajanslar, halihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlayamaz.
Kar amacı gütmeyen bir kurumun Trakya Kalkınma Ajansından alabileceği mali destek sayısında sınırlama var mıdır?
Trakya Kalkınma Ajansı bir takvim yılında çıktığı/çıkacağı teklif çağrılarının tamamında kar amacı gütmeyen bir kurumun en fazla 2 proje başvurusunu destekleyebilmektedir. 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında bir kurum Ajansa en fazla 2 projesi için başvuruda bulunabilir ve en fazla 1 tanesi için destek alabilir.
2018 Yılı Mali Destek programları kapsamında Ajansa proje başvurusunda bulunmak istiyoruz. Başvuruların sonuçları ne zaman ilan edilecektir?
Başvuru rehberlerinde belirtildiği üzere Ajans, değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini 2018 yılı Haziran ayında bilgilendirmeyi planlamaktadır.Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.
2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı MDP 2. Önceliği  "Bölgenin tarımsal ve hayvansal üreim altyapısının geliştirilmesi" kapsamında uygun başvuru sahipleri kimlerdir? Projelerin uygulama yerlerinde kısıtlama var mıdır?
2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin 2.1.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlar 2. Öncelik kapsamında uygun başvuru sahipleridir. Proje uygulama yeri TR21 Trakya Bölgesi genelidir.
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına yapacağımız proje başvurumuz kapsamında yeni bina yapabilirmiyiz? Yapım işlerinde bütçe kısıtı var mıdır?
Küçük Ölçekli Altyapı MDP kapsamında yeni bina yapımı proje için mutlaka gerekli ise uygun maliyettir. Yapım işlerinde Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında bütçede sınırlama bulunmamaktadır.
Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında turizm amaçlı yapacağımız peyzaj düzenleme kapsamında yol yapımı uygun maliyet midir?
Bisiklet ve koşu yolu gibi spor aktivitelerine yönelik alt yapı faaliyetleri hariç yol yapımı uygun maliyet değildir.
İştirakçi olduğumuz bir proje kapsamında kurumumuzun da yararlanması mümkün müdür?
İştirakçi(ler): Desteğe konu projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan (teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı vb.) gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmış olup projeden faydalanamazlar.
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına işletme olarak başvuru yapabiliyor muyuz?
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Rehberinin 2.1.1.1 Başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde belirtildiği üzere program kapsamında işletmeler uygun başvuru sahibi değildir.
Kamu personelinin maaşı eş-finansman olarak gösterilebilir mi?
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları kapsamında, kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının (ortaklar dahil) eş-finansmanı olarak kabul edilecektir. Bu miktar toplam eş-finansmanın %50'sini geçemez. 
2015 ve 2016 yılı net satış hasılatı 40 milyon altında olan bir firmayız. 2017 yılında net satış hasılatımız 40 milyon üzerinde gerçekleşmiştir. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı'na başvuru yapabilir miyiz?
4 Eylül 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 6.maddesinde "Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder." denmekte olup net satış hasılatınızın 2 dönem üst üste 40 milyon lirayı aşmaması dolayısıyla diğer ilgili hükümleri de sağlamak şartıyla başvuru yapmanız mümkündür.
Alüminyum profil imalatında faaliyet gösteren bir firma olarak güneş panelleri ile elektrik üretmek istiyoruz. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı'na başvurmamız mümkün müdür?
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Öncelik 2 altında belirtilen "İmalat sanayisinde yeşil üretim süreçlerine geçişin sağlanması" önceliği kapsamında rehberde belirtilen diğer hususları da sağlamanız şartıyla başvuru yapmanız mümkündür. 
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı'na başvuru yaparken yeni istihdamı bütçeye yazabiliyor muyuz?
İktisadi kalkınma mali destek programı kapsamında yeni istihdam edilecek personelin maliyeti uygun maliyet değildir.
Üretim yeri Kırklarelinde ancak merkezi İstanbulda olan bir firmayız. İktisadi Kalkınma MDP kapsamında Ajansa proje başvurusunda bulunarak mali destek alabilir miyiz?
TR21 Trakya Bölgesinde üretim yeri olan ve bölgede kayıtlı olan firmalar Ajansa 2018 Yılı İktisadi Kalkınma MDP kapsamında proje başvurusunda bulunabilirler. Ancak Ajanstan mali destek alabilmeleri için sözleşme imzalama aşamasında kurumlar vergisi kaydını TR21 Trakya Bölgesine almaları gerekmektedir.
Hardaliye üretimi için üzüm alabilir miyiz?
Deneme üretimi için olanlar hariç olmak üzere, hammadde/girdi maliyetleri uygun maliyet değildir.
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı bir çiftçiyim. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı'na başvuru yapabilir miyim?
Başvuru rehberinde belirtildiği üzere İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı'na sadece KOBİ'ler başvuru yapabilir. Çiftçi kayıt sistemi ile yapılacak başvurular uygun olarak değerlendirilmemektedir.
2016 yılı mali destek programları kapsamında destek almış bir firmayız. 2018 yılı mali destek programlarına başvuru yapabiliyor muyuz?
Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz. Sözleşme süresinin sona erdiği tarih nihai ödemenin yapıldığı tarihtir. KOBİ'lerin Kalkınma Ajanslarına yeni bir mali destek başvurusu yapabilmeleri için bu tarihin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekir.
Projede hammadde taşıması veya hafriyat için kamyon, kepçe gibi maliyetler bütçeye eklenebilir mi? Destek alınabilir mi?
Proje süresince kullanılacak kamyon veya kepçe gibi iş makinelerinin satın alımı genellikle uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Ancak faaliyetler için gerekli olduğu durumda her türlü iş makinesi kiralanması uygun maliyettir. Kiralama için destek alınabilir.
Yenilenebilir enerji projeleri şebekeye bağlı (on-grid) olmak zorunda mı? Değilse ilgili dağıtım kuruluşundan herhangi bir belge alınması gerekir mi?
Yenilenebilir enerji projeleri şebekeye bağlı (on-grid) olmak zorunda değildir. Bununla beraber şebekeye bağlı olsun veya olmasın, başvurusu yapılan proje başarılı olduğu takdirde sözleşme aşamasında başvuru sahibinden elektrik dağıtım şirketi tarafından verilmiş çağrı mektubunu sunması talep edilecektir.
Tarımsal altyapıda güneş enerjisi kullanmak üzere proje hazırlığındayız. Bölgemizdeki elektrik dağıtım şirketi yenilenebilir enerji için trafo kapasitelerinin dolduğunu ancak bir kamu kurumundan destek alınması durumunda istisna yapılabileceğini beyan etmektedir. Ajansınızdan bu yazının ancak proje sonuçlarının ilanından itibaren alınabileceği düşünülürse sözleşme için verilen 15 gün süre çağrı mektubu için yeterli görülmemektedir. Bu durumda izlenmesi gereken yol konusunda bilgi verir misiniz?
‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’ uyarınca, İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunmak isteyen KOBİ’ler yönetmeliğin 5.1.ç maddesine göre çağrı mektubu almak üzere başvuruda bulundukları takdirde, elektrik dağıtım şirketi tarafından söz konusu KOBİ’lerin bir kurum/kuruluştan destek/hibe aldığına ilişkin bir belge talep edilmemektedir. Kooperatifler-birlikler, kamu kurumları, üniversiteler aynı yönetmeliğin 7. Maddesinin 8. Fıkrasına göre Çağrı Mektubu almak için başvuruda bulunabilirler ve bu madde kapsamında da bu kurumlardan bir kurum/kuruluştan destek/hibe aldığına ilişkin bir belge talep edilmemektedir.
Mahalle muhtarlıkları da uygun başvuru sahibi midir?
Evet, uygun başvuru sahibidir.
Kurum olarak bisiklet yolu yapımına ilişkin bir başvuru sunarsak, bu yola ilişkin onaylı projeler başvuru aşamasında mı sözleşme aşamasında mı Ajansa sunulmak zorundadır?
Başvuru aşamasında, eğer başvurusu yapılan projenin içeriği uygulama projesi sunulmasını gerektiriyor ise bu projeler başvuru sahibinden talep edilmektedir (Başvuru Rehberi 25. Sayfa, 9.2 maddesi). Bununla beraber başvuru aşamasında bu projelerin resmi onaylı projeler olması talep edilmemektedir. Ancak başvurusu yapılan proje başarılı olur ve destek almaya hak kazanırsa, başvuru sahibinden resmi onaylı projeleri sözleşme imzalama aşamasında sunması önkoşul olarak talep edilecektir.
Faaliyet alanında bulunmayan bir konuda bir kurumun proje yapması uygun mudur?
Tüm kurumlar, yalnızca yetki ve faaliyet alanında yer alan konularda proje sunabilirler. Dolayısıyla, bir kurumun faaliyet alanında bulunmayan bir konuda proje sunması uygun değildir.
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Halk Eğitim Merkezleri uygun başvuru sahibi midir?
Halk Eğitim Merkezleri Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. Söz konusu program rehberinin 16. Sayfasında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren okul, merkez, birim vb. yapılar uygun başvuru sahibi değildir ibaresi bulunmaktadır.
KÖA programında kamu kurumu çalışanlarının maaşları eş-finansman olarak yazılacak ise, brüt maaşlar mı yoksa net maaşlar mı yazılmalıdır bütçeye? 
Proje bütçesinde insan kaynakları başlığı altına yazılacak maaşlar brüt olmalıdır.
Proje teklif çağrısında tarımsal üretim ile ilgili örnek proje konularında ‘’sera’ konusu geçmektedir. Erkencilik sağlamak için yapılan, içinde ısıtma olmayan “klasik örtü altı sistemleri” uygun bir başvuru konusu mudur? 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının ikinci önceliği: ‘Bölgenin tarımsal ve hayvansal üretim altyapısının geliştirilmesi’dir. Bu öncelik altında verilmiş olan örnekler arasında ‘Bölgede bitkisel üretimde çiftçileri bilgilendirici ve özendirici çiçek yetiştiriciliği, seracılık v.b. örnek uygulama alanlarının ve eğitim merkezlerinin oluşturulması’ projesi de bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken, normal bir sera kurulumunun değil, tarımsal altyapıya hizmet edecek şekilde model oluşturabilecek ve bilgilendirici olabilecek bir sera kurulumunun örnek olarak verilmiş olmasıdır.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak çiftçilere yönelik uygulamalı eğitim amaçlı bir meyve bahçesi yapabilir miyiz?
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının ikinci önceliği olan “Bölgenin tarımsal ve hayvansal üretim altyapısının geliştirilmesi” kapsamında, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı rehberinde bulunan diğer hususlar da göz önüne alınarak eğitim veya model oluşturma amaçlı bir meyve bahçesi kurulması projesi hazırlanabilir.
İKT programı 1. önceliğinde belirtilen yenilikten kasıt nedir? Ürün yeniliği nedir?
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Rehberinin 8. Sayfasında yenilik ve ürün yeniliği tanımlarına yer verilmiştir. Bu tanımlar şöyledir: 
Yenilik (innovation): " Kurum, kuruluş veya işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), süreç, yeni bir pazarlama yöntemi veya yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi" (Yenilikçilik tanımında Oslo kılavuzunda belirtilen hususlar esas alınmaktadır.)
Ürün Yeniliği: Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulması.
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde sunulacak proje için başvuru sahibinin KDV istisnası var ise uygun başvuru sahibi midir, projenin başarılı olması durumunda ödemeler ile ilgili süreçte bir farklılık olur mu?
KDV istisnası ile kast edilen teşvik belgesi ise, bir bütçe kalemi için hem Ajans desteğinden, hem de teşvik belgesinden yararlanmak mümkün olmamaktadır. Bu durum Ajans desteğine başvuru için bir engel teşkil etmemektedir. Ancak projesi başarılı olan başvuru sahibinin teşvik belgesinin de bulunması ve Ajansa başvurduğu proje bütçesinde yer alan bir bütçe kaleminin, teşvik belgesinde de bulunması halinde başvuru sahibi, söz konusu bütçe kalemi için teşvik belgesi ve Ajans desteği arasında bir seçim yapmak ve birinden vazgeçmek durumundadır.
KOBİ olarak projemiz başarılı olursa kurumlar vergisi numaramızı TR21 Bölgesine taşımamız gerektiği başvuru rehberinde belirtiliyor. Kurumlar vergisi numarasının ne kadar süre ile TR21 Bölgesinde kalması gerekiyor?
Kurumlar vergisi numarasının proje bitimini müteakip en az 3 yıl Bölgede kalması gerekmektedir.
Şarap üreticisi olarak İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının 2. Önceliği altından destek alabilir miyiz?
Hayır. Alkollü içecek üretimi 1. ve 2. öncelik kapsamında uygun proje konusu değildir.
KAYS sisteminde taahhütname çıktısı alırken, e-imzanın yeterli olduğu, ıslak imzalı taahhütnameye gerek olmadığına benzer bir ifadeyle karşılaştık. Başvuru rehberinde ise ıslak imzalı taahhütnamenin 2 Mart’a kadar teslim edilmesi gerektiği belirtiliyor, ne yapmalıyız?
Başvuru rehberlerimizin '2.2.4 Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır' Bölümünde de belirtildiği üzere, taahhütname e-imza ile imzalansa da imzalanmasa da, çıktısının alınarak kurum yetkilisi tarafından ıslak imzalanıp kurum kaşesi/mührü vurularak Ajansa elden veya posta yoluyla en geç 02.03.2018 saat 18:00'a kadar ulaştırılması gerekmektedir. 
Aldığımız makine ve ekipman teklifleri arasından ilgili bütçe kalemine en düşük tutarda olanını mı yazıyoruz yoksa tekliflerin ortalamasını mı alıyoruz?
En düşük teklif tutarı bütçeye yazılacaktır.
Projemiz başarılı olursa satın almalar nasıl yapılacak? Kendi mevzuatımıza mı yoksa Kalkınma Ajansının satın alma mevzuatına mı tabi olacağız? 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olan kurumlar bu mevzuata uygun olarak satın alma yapacaklardır. Bu kanuna tabi olmayan kurumlar ise Ajans satın alma mevzuatına göre hareket edeceklerdir.
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının 1. önceliği kapsamında yalnızca prototip üretimi uygun proje konusu olabilir mi?
İktisadi Kalkınma Mali destek Programının 1. önceliği, 'Ar-ge veya yenilik içeren ürünlerin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin oluşturulması'dır. Bu öncelik kapsamında ortaya piyasaya sürülebilir yeni bir ürün çıkması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, yeni bir ürün geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin oluşturulması veya halihazırda geliştirilmiş olan yeni bir ürünün üretim süreçlerinin oluşturulması veya işletmenin mevcut üretim hattı ve imkanlarıyla üretilebilecek yeni bir ürünün geliştirilmesi uygun proje konusu olabilir. Üretim süreci proje sonuna kadar oluşturulmayacak bir prototipin üretilmesi uygun proje konusu değildir.  
Tohum üreticisi bir firmayız. Buğday tohumlarının ticarileşmesi için tescil başvurularının sadece haziran-temmuz ayında yapılıyor olması nedeniyle 9 ayın sonunda ürünümüz piyasaya sürülmeye hazır olsa da tescilin beklenmesi sebebiyle hemen pazarda satılamayacak. Bu durum proje başvurumuza bir engel teşkil eder mi?
Ürünün geliştirilmesi ve üretim sürecinin oluşturulması proje süresi içinde gerçekleştirilecek ise ve yasal prosedürden dolayı üretime hazır durumda olan yeni ürünün yasal tescili proje süresi içinde yapılamıyor ise, tescil işlemi proje bitimi sonrasında yapılabilir. Buna ilişkin mevzuata başvuru formu içinde atıfta bulunulması önerilmektedir.
  Yükleniyor...