2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sonuçları

Eklenme Tarihi: 2 Aralık 2015 | Toplam Okunma: 1425
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 25.11.2015 tarihinden önce Ajansa sunulan ve değerlendirme aşamasında başarılı olan proje başvurularının 26 Kasım 2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında onaylanan yedek ve asil listesi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Asil listede yer alan başvuru sahibine sözleşmeye davet yazısı gönderilecek ve kendileri ile en kısa sürede iletişime geçilecektir. Sözleşme davet yazısı ellerine ulaşan başarılı başvuru sahibi, yazının ellerine ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmak zorundadır.

 

TR21/15/DFD BAŞARILI BAŞVURULAR ASİL LİSTE:

DFD No

Başvuru Sahibinin Yasal Adı

Proje Adı

TR21/15/DFD/0017

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kıyıköy' ün Çevresi Güzelleşiyor

TR21/15/DFD/0018

Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Sağlık Turizmi: Trakya Destinasyonu

 

Sözleşme imzalama aşamasında Ajansa sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmektedir:

Sözleşme Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler

 1. Başvuru aşamasında kopyası/nüshası sunulmuş olan belgelerin orijinalleri ya da tasdikli/onaylı suretleri
  1. Başvuru sahibi ve varsa ortakları temsile, ilzama ve faaliyet belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği, başvuru sahibi için Trakya Kalkınma Ajansına sunulan faaliyetin uygulanmasına, ortak için faaliyete ortak olunmasına ilişkin kararın alındığı yetkili karar organının kararı. (Başvuru sahibi için: Yetkilendirme Uygulama Karar Belgesi; Ortak için: Ortak Uygulama Karar Belgesi)

ü  Kamu kurumları için en üst yetkili yönetim organı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü vb.),

ü  Belediyeler için Belediye Meclisi,

ü  İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi,

ü  Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi,

ü  Köyler için İhtiyar/Köy Meclisi,

ü  Üniversiteler için Rektör (Faaliyetin hangi Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü ve Bölüm tarafından hazırlandığı ve uygulanacağı ayrıca belirtilmelidir),

ü  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Meclis veya borçlandırıcı işlem yapmaya yetki verilmişse Yönetim Kurulu,

ü  Vakıflar için Kurucular Kurulu veya Mütevelli Heyeti veya Yönetim Kurulu,

ü  Dernekler, Sendikalar, Kooperatifler, Birlikler için Genel Kurul veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu,

ü  Organize Sanayi Bölgeleri için Müteşebbis Heyet veya Yönetim Kurulu,

ü  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için Yönetici Şirketin Yönetim Kurulu.

 1. Mahalli idareler dışındaki başvuru sahibinin- ve varsa- ortak(lar)ının vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını ve yapılandırılma çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösteren ve sözleşme tarihinden itibaren en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazının veya barkodlu internet çıktısının aslı veya noter tasdikli suretleri
 2. Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki başvuru sahibinin- ve varsa ortak(lar)ının sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını ve yapılandırılma çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösteren ve sözleşme tarihinden itibaren en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazının veya barkodlu internet çıktısının aslı veya noter tasdikli suretleri
 3. Mahalli idareler dışındaki kurum ve kuruluşlardan, söz konusu proje veya faaliyetine Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi olmadığını gösterir beyanname
 4. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından, sözleşmede öngörülen Ajans destek tutarının %10’u oranında teminat mektubu veya Ajans tarafından belirtilecek banka hesabına aynı tutarda nakit teminat yatırıldığına dair dekont

 

 1. İl özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını ödediklerine dair Ajans’tan alacakları belge. (ilgili belge Trakya Kalkınma Ajansı Destek Hizmetleri Biriminden yazı ile alınabilir.)

 

 1. Aşağıda sayılan başvuru sahiplerinin veya proje ortak(lar)ının Bölgede kayıtlı ve faal olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri,

a.  Sendikalar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Bölge Müdürlüğü nezdinde tutulan kayıt belgesi örneği.

b.  Kooperatifler için ticaret sicil memurluğuna tescilli ise sicil tasdiknamesi, ticaret ve sanayi odası kaydı varsa oda sicil kaydı veya faaliyet belgesi.

c.  Birlikler için ticaret sicil memurluğuna tescilli ise sicil tasdiknamesi veya Bakanlık İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı tescil kaydı veya ticaret ve sanayi odası kaydı varsa oda sicil kaydı veya faaliyet belgesi.

d.  5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Kurulmuş Fikir ve Sanat Eserleri Sahiplerince Kurulan Meslek Birlikleri ve Federasyonları için Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Bakanlık İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı kayıt belgesi.

 1. Kooperatifler için 5 yıl boyunca ortak dışı işlemlerden ve kurumlar vergisinden istisna tutulmayan diğer işlemlerden elde edilen gelir-gider farkının ortaklara dağıtılmayacağına dair Genel Kurul kararı

 

 1. Birlikler için ticari faaliyette bulunmadıklarına dair beyan
  1. Faaliyetin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış belge ve izinler
  2. Mali Kontrol Taahhütnamesi / Kimlik Beyan Formu / Mali Kimlik Formu

 

Ayrıca, sözleşme imzalanması aşamasında kurum/kuruluş mührü/kaşesi ve sözleşmeyi imzalayacak kişinin nüfus cüzdanının da hazır bulundurulması göz önüne alınmalıdır.

Sözleşme Belgeleri:

-        Sözleşme için hazırlanacak belgeler için tıklayınız.

-        Sözleşme ve ekleri için tıklayınız.

-        Sözleşme ve eklerinin açıklaması için tıklayınız.

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programında Başarılı Olan Projelerin Tam Listesi

DFD No

Başvuru Sahibinin Yasal Adı

Proje Adı

TR21/15/DFD/0001

Vize Belediyesi

Vize Tabakhane Deresi Islahı ve Çevre Düzenlemesi İle Yeşil Yollar Oluşturma Projesinin Hazırlanması

TR21/15/DFD/0003

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası

Lüleburgaz'da İş Geliştirme Merkezi Kurulumu Fizibilitesi

TR21/15/DFD/0004

Süleymanpaşa Belediyesi

Süleymanpaşa İlçesi Serada Çiçekçilik Fizibilitesi

TR21/15/DFD/0005

Uzunköprü Belediyesi

Uzunköprü'nün Aynası

TR21/15/DFD/0008

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

Yük Merkezlerinin Demir Yolu Taşıma Sistemine Entegrasyonu ve İktisadi Sosyal Etki Analizi Projesi

TR21/15/DFD/0010

Kıyıköy Belediyesi

Kıyıköy Sur İçerisi Meydan Düzenleme Projesi

TR21/15/DFD/0011

Pınarhisar Belediye Başkanlığı

Pınarhisar Kalesi ve Arkeolojik Sit Alanı

TR21/15/DFD/0012

Edirne Belediye Başkanlığı

Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Projesi

TR21/15/DFD/0017

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kıyıköy' ün Çevresi Güzelleşiyor

TR21/15/DFD/0018

Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Sağlık Turizmi: Trakya Destinasyonu

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına ayrılan kaynak tükendiği için 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı sonlandırılmıştır.

 

DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...