Trakya Kalkınma Ajansı İhale İlanı

Eklenme Tarihi: 26 Ağustos 2010 | Toplam Okunma:
Trakya Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Restorasyon, Yapım Onarım ve Dekorasyon İşi

Trakya Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Restorasyon, Yapım Onarım ve Dekorasyon İşi, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 nci maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:

 

a) adresi

Ertuğrul Mah. Rakoczi Cad. No:5 59100 Merkez/Tekirdağ

b) telefon ve faks numarası

0282 2633737 Faks: 0282 2631003

c) elektronik posta adresi

bilgi@trakyaka.org.tr

2-İhale Konusu İşin:

 

a) niteliği, türü ve miktarı

Trakya Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Restorasyon, Yapım Onarım ve Dekorasyon İşi. Tarihi bir yapı olan söz konusu binanın Ajansın hizmet binası olarak kullanılmak üzere, hazırlanan projelere uygun olarak inşa edilmesi.

b) yapılacağı yer

Tekirdağ il merkezinde, 68 pafta, 9 parsel, 366 ada da bulunan gayrimenkul adresinde.

c) süresi

Yer tesliminden itibaren 90 takvim günü

3-İhalenin :

 

 

    a)Usulü:

Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alım ve ihale Usul ve Esasları’nın 10. maddesi gereğince Herkese Açık İhale usulü

b) yapılacağı yer

Ertuğrul Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:3 Tekirdağ İl Özel İdaresi

c) tarihi ve saati

13.09.2010– Saat 15:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihi itibarıyla son bir yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihi itibarıyla son bir yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3-  Ajans tarafından sağlanan ve tarafınızca doldurularak imzalanan standart Götürü Bedel Teklif Mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen Geçici Teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

         4.1.7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

         4.1.8- İsteklinin ortak girişim olması halinde, Ajans tarafından verilecek standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

          4.2.1- Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

          4.3.1- Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin  % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

          4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

          4.3.2.1. Teknik Personel

Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. İsteklinin taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalanacağı güne kadar  ( iş sözleşmeleri, personel yeterlilik belgeleri, sigorta aidat belgeleri, taahhütnameler) idareye sunması zorunludur.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Asgari Deneyim

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi

     5 Yıl

1

Şantiye Mühendisi

Makine Mühendisi

     5 Yıl

1

Şantiye Mühendisi

Elektrik Mühendisi

     5 Yıl

1

Mimar

Mimar

     5 Yıl

 

4.4.Bu ihalede “Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Yapılarının onarımı” veya “yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan B/III Gurubu” işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Sunulan iş deneyim belgesi ekinde bahse konu işin benzer iş olduğunu tevsik edici belge sunulacaktır. İhale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale dokümanı Ertuğrul Mah. Rakoczi Cad. No:5 59100 Merkez/Tekirdağ adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının satış bedeli olan 100.00 TL’nin Trakya Kalkınma Ajansının T.C.  Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR68 0001 2009 3040 0005 0000 41 IBAN numaralı banka hesabına yatırılarak dekontun Ajansa ibraz edilmesi gerekmektedir.

7-Teklifler, 13/09/2010 günü, saat 10:00’a kadar Trakya Kalkınma Ajansı geçici hizmet binası, Ertuğrul Mah. Rakoczi Cad. No:5 59100 Merkez/Tekirdağ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale üzerinde bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olacaktır.

11- Trakya Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...