2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı

Eklenme Tarihi: 29 Aralık 2017 | Toplam Okunma: 1604
Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

 

T.C.
TRAKYA KALKINMA AJANSI

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KAPSAMINDA

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ HAVUZU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN İLAN

 

Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bu çerçevede, Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen mali destek programlarına sunulan proje tekliflerinin ilgili mevzuatta ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan mali ve teknik değerlendirmelerinde görev alabilecek bağımsız değerlendirici adaylarına yönelik oluşturulan “Bağımsız Değerlendirici Havuzu”na başvurular alınmaya başlanmıştır.

Bu programlara sunulacak projelerin değerlendirilmesinde, programların konusu ve öncelik alanlarına uygunluğuna göre Bağımsız Değerlendirici Havuzuna kayıtlı adaylar arasından belirlenecek bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, birden fazla mali destek programına başvurulabileceklerdir. Adayların en az lisans mezunu olmaları ve başvurmak istedikleri mali destek programları ile ilgili alanların en az birinde beş yıl ve üzerinde deneyime sahip olmaları gerekmektedir. 2018 yılı proje teklif çağrısı kapsamında ilan edilen mali destek programları ve öncelik alanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

  • Öncelik 1: Doğal, tarihi ve kültürel alanların veya yapıların turizm veya toplumsal amaçlı kullanılmak üzere üstyapılarının- 
    altyapılarının güçlendirilmesi
  • Öncelik 2: Bölgenin tarımsal ve hayvansal üretim altyapısının geliştirilmesi

 

 

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

  • Öncelik 1 : Ar-ge veya yenilik içeren ürünlerin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin oluşturulması
  • Öncelik 2 : İmalat sanayisinde yeşil üretim süreçlerine geçişin sağlanması

 

Adayların yukarıda belirtilen programlara yönelik deneyim sahibi olması gereken alanlar aşağıda belirtilmektedir:

 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı:

 

▪ İmalat sanayi

▪ Pazarlama, dış ticaret ve tanıtım

▪ Üretim ve strateji planlama

▪ Yenilenebilir enerji

▪ İş geliştirme

▪ Geri dönüşüm

▪ Yönetim ve organizasyon

▪ Atık yönetimi

▪ Bilgi teknolojileri

▪ Yenilikçilik ve yeni ürün geliştirme

▪ Ar-Ge

▪ Yeşil üretim

▪ Verimlilik                                                        

▪ Önceliklere Uyumlu Diğer Konular

▪ Gıda, elektrik-elektronik ve makine imalatı                                                 

 

 

 

 

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı:

 

▪ Tarımsal ve hayvansal altyapı

▪ Arkeoloji

▪ Turizm-çevre ilişkileri

▪ Şehir Planlama

▪ Rekreasyon alanları

▪ Röleve, restorasyon, restitüsyon

▪ Turizm

▪ İnşaat

▪ Kültür, sanat, spor

▪ Doğa, tarih, kültür turizmi

▪ Yenilenebilir enerji

▪ Önceliklere Uyumlu Diğer Konular

 

Bunun yanında adayların,

-        Proje döngüsü yönetimi

-        Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi,

-        Kalkınma Ajansları mali yardım ve uygulama usulleri,

-        Hibe projesi uygulaması ve yönetimi,

-        Deneyim alanı ile ilgili mevzuat

alanlarında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:

Bağımsız Değerlendirici adayları, 2018 yılında proje teklif çağrısı usulüyle ilan edilen herhangi bir program kapsamında Trakya Kalkınma Ajansına teslim edilen bir veya birden fazla projenin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almış veya alacak olmaları halinde, değerlendirici olarak görevlendirilmeyeceklerdir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Trakya Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek program(lar)ında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

 

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne bağımsız değerlendirici olarak kaydolarak özgeçmişlerini eksiksiz bir biçimde online olarak doldurmaları gerekmektedir.

Adayların, aşağıda sıralanan belgelerden özgeçmişlerinde belirtmiş olduklarını başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir:

 

-        İlgili konularda 5 yıllık çalışma süresini gösterir SGK kaydı, referans mektubu vb. belgeler  (Belgelerde belirtilen çalışma süresi toplamı kesinlikle 5 yıldan az olmamalıdır)

-        Proje yürütmeyle ilgili tecrübelerini gösterir projedeki rolü ve çalışma süresini belirten belgeler

-        Proje değerlendirme ile ilgili tecrübelerini gösterir değerlendirme yapılan kurumdan alınan belgeler

-        Alınan eğitim ve kurslara ilişkin belgeler

-        Lisans ve lisansüstü eğitim diplomaları/belgeleri

Yukarıdaki dokümanlar bir klasöre eklendikten sonra sıkıştırılarak tek bir dosya formatına (.rar veya .zip uzantılı) dönüştürülerek KAYS’a yüklenmelidir.

 

Diğer yollarla (faks, posta, e-posta vb) yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Son başvuru tarihi 19 Ocak 2018 saat 18:00’dır.

 

Geçmiş yıllardaki proje teklif çağrıları kapsamında değerlendirme yapmak üzere başvuru yapmış veya bu kapsamda görev yapmış Bağımsız Değerlendirici adaylarının da tekrar başvuru yapması gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilerek “bağımsız değerlendirici havuzu”na alınan adaylardan projelerin değerlendirilmesi aşamasında görevlendirilmesine karar verilenlere tebligat e-posta yoluyla yapılacaktır. Adaylarla ayrıca resmi yazışma yapılmayacaktır. Bir adayın bağımsız değerlendirici havuzuna alınmasının değerlendirme sürecinde mutlaka görevlendirileceği anlamına gelmediği unutulmamalıdır.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:

Adayların uzmanlık ve tecrübeleri ile dolduracakları özgeçmişleri ve başvuru esnasında ekledikleri belgeler incelenerek ve gerekli görüldüğü takdirde kendileriyle mülakat yapılarak, Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından seçim yapılacaktır.

Başvuru formunda beyan edilen ve başvuru sistemine yüklenen destekleyici belgelerin asılları, bağımsız değerlendirici sıfatıyla görevlendirme yapıldığı takdirde Ajans tarafından talep edilebilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

Bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin tarih ve çalışma takvimi kendilerine e-posta yolu ile gönderilecek uygunluk takvimine göre belirlenecektir. Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje değerlendirebilecektir. (Trakya Kalkınma 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı bağımsız değerlendirici değerlendirmesi çalışmalarını 19 Mart-26 Mart 2018 tarihleri arasında yürütmeyi planlamaktadır. Alınan proje başvuru sayısına göre bu süre uzatılabilir.)

Çalışma saatleri prensip olarak hafta içi 8:30-18:00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü zaman çalışma saatleri hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar Trakya Kalkınma Ajansı Merkez Binasında gerçekleştirilecektir.

 

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede yer alacak miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücretleri ve TR21 Trakya Kalkınma Ajansı Bölgesi dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR

Sürekli İşçi Kadrosuna Başvuruları Kabul Edilip Sınava Katılacak Olanların Kesin Listesi23 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlardan Tespit Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilip sürekli işçi kadrosuna geçiş için sınava girmeye hak kazanan adaylar kesinleşmiş olup, sınav 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10:00 itibari ile Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ Merkez Hizmet Binasında yapılacaktır. Tespit Komisyonu Kararına Göre Sınava girmeye hak kazananlara ait kesin liste aşağıda belirtiği gibidir. GastroBilişimHackathonu -Gaziantep 2018 22 Mart 2018İpekyolu Kalkınma Ajansı Gastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Programı özel amaçlarına hizmet etmek üzere 30 Mart - 1 Nisan 2018 tarihleri arasında gastronomi kültürünün bilişim teknolojileri iledesteklenmesi,  yeni yazılım ve donanımların geliştirilerek bölgenin tanıtımına ve gastronomi turizminin geliştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla Türkiye´de ilk defa Gastronomi alanında GastroBilişimHackathonu düzenlenecektir. KONYA TARIM 2018 22 Mart 2018KONYA TARIM 2018 16. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, TÜYAP Konya Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından 20-24 Mart 2018 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi´nde gerçekleştirilecektir. SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI20 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesine eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda, Ajansımız bünyesinde kurulan Tespit Komisyonu tarafından başvurular incelenmiştir. T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI8 Mart 2018Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman alımı gerçekleştirecektir.
  Yükleniyor...