KEKA Personel Alım İlanı

KEKA Personel Alım İlanı
Eklenme Tarihi: 14 Ekim 2010 | Toplam Okunma:
Kuzey Ege Kalkınma Ajansı iki adet destek personeli istihdam edecek

KUZEY EGE KALKINMA AJANSI DESTEK PERSONEL ALIM İLANI

25.02.2006 Tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Kuzey Ege Kalkınma Ajansında TR 33 bölgesinin (Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Uşak) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, dinamik, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, biri Finansman- Muhasebe – Bütçe görevlisi diğeri Bilgi İşlem Görevlisi olmak üzere toplam 2 adet Destek Personeli istihdam edilecektir.

 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 08 Ekim 2010

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 28 Ekim 2010 Saat 12:30’a kadar

 

SINAV TARİHİ: 05 Kasım 2010 

 

1-      GENEL ŞARTLAR:

a)Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 1 (bir) yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek,

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2-      SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 Finansman- Muhasebe- Bütçe Görevlisi 

a)Finans – Bütçe- Muhasebe görevlisi için Yurt içi ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b)İlk defa atanacaklar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10- 11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak tecrübe ile başvuracaklar için ise başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde başvurulan pozisyon ile ilgili konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

c)Finans-Bütçe-Muhasebe Görevlisi için Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) veya Muhasebe Yetkilisi belgesine sahip olmak.

            2.2 Bilgi İşlem Görevlisi

a) 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) İlk defa atanacaklar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10- 11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak, tecrübe ile başvuracaklar için ise başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde  başvurulan pozisyon ile ilgili konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

3-      TERCİH SEBEPLERİ:

           3.1 FİNANS – BÜTÇE- MUHASEBE GÖREVLİSİ

a)Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden mezun olmak,

            b) Belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS, TOEFL, IELTS) sahip olmak,

c)Finansal Raporlama, Bütçeleme, Bordro Düzenleme, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olmak,

d)MS Office Programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını iyi kullanır olmak,

e) Yüksek düzeyde dikkat sahibi olmak,

f) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. 

3.2 BİLGİ İŞLEM GÖREVLİSİ

a) Microsoft Certified Systems Engineer (Microsoft sertifikalı Sistem Mühendisliği) eğitimlerini almış olmak,

b) Daha önce en az 50 işlemcili bilgisayar ağında kurulumunu başarı ile yapmış olmak,

c)Sanallaştırma teknolojileri konusunda en az 1 yıl deneyimi olmak,

d)Daha önce en az 2 adet kamuya yönelik kurumsal web projesi yapmış olmak,

e)Belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS, TOEFL, IELTS) sahip olmak,

f) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak 

4-      İSTİHDAM EDİLECEK DESTEK PERSONELİNİN GÖREVLERİ

4.1  Finansman- Muhasebe- Bütçe Görevlisi

a)      Ajansın her tür ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, arşivlemek, ödemeleri gerçekleştirmek, bütçe çalışmalarına katılmak,

b)     Ajansın araç ve gereç ihtiyaçlarını tespit etmek ve teminini sağlamak,

c)      Ajansın muhasebe ile ilgili resmi ve özel kurumlara giden ve gelen yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak, arşivini oluşturmak,

d)     Ajans personelinin özlük işlemlerini yürütmek, takip etmek, arşivlemek,

e)      Ajansın vergi çalışmalarını yürütmek,

f)       Ajans muhasebe sistemini yürütmek,

g)      Ajansın KBS, KAYS sistemlerinin ihtiyaç duyduğu veriyi oluşturup, veri girişini sağlamak.

 

4.2   Bilgi İşlem Görevlisi

a)      Kurumsal Web Sitesinin yönetimi

b)     Kurumsal Ekip Sitesi (Intranet) yönetimi

c)      Kurum içi Anlık İletişim hizmetlerinin yönetilmesi ve desteği

d)     Kurumsal E-Posta hizmetinin verilmesi ve Sunucuların Yönetimi

e)      Kurumsal Veri Tabanı Hizmetlerinin yönetimi

f)       İnternet Güvenliğinin sağlanması

g)      Antivirüs ve Antispam güvenliğinin sağlanması

h)     İnternet Erişiminin sağlanması ve denetimi

i)        Sanallaştırma Platformunun kurulması ve desteği

j)       Yedekleme politikasının yönetilmesi

k)     Disaster Recovery Politikasının yönetilmesi

l)        Microsoft Active Directory Hizmetlerinin yönetimi

m)   Sistem Merkezi Raporlama ve Analiz hizmetlerinin yönetimi

5-  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

a)İş Talep Formu (Ek–1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c) Varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),

e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

f) Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren en geç  altı ay içinde alınmış belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,

h) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için,  27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda alınan puanları gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

i)KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

j)Finans-Bütçe-Muhasebe Görevlisi için Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) belgesi,
 

k) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.


6-  BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 28.10.2010 günü, saat 12:30’a kadar “KUZEY EGE KALKINMA AJANSI (KEKA)  Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat:4 Merkez/KÜTAHYA” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

7-      SINAVA GİRİŞ:

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı  

Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır.Yarışma sınavına katılabilecek destek personeli için 8 (sekiz) adayın isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi http://www.keka.org.tr/ ile Ajansın faaliyet alanını oluşturan dört ilin valilik internet sitelerinde (http://www.afyonkarahisar.gov.tr/,         http://www.kutahya.gov.tr/, http://www.manisa.gov.tr/ , http://www.usak.gov.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8-  YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ:

Yarışma Sınavı, 05 Kasım 2010 tarihinde ve 08:30-18:00 saatleri arasında yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, ajansın internet sayfasında ilan edilecek yer, tarih ve saatte nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı, “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya  ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir. 

9-  SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI:

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday, yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir. 

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan http://www.keka.org.tr/ ile http://www.afyonkarahisar.gov.tr/, http://www.kutahya.gov.tr/, http://www.manisa.gov.tr/ ve http://www.usak.gov.tr/ internet sitelerinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak  talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda  bulunulur.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞ TALEP FORMU:

Ajansın web sitesi http://www.keka.org.tr/ ile http://www.afyonkarahisar.gov.tr/, http://www.kutahya.gov.tr/, http://www.manisa.gov.tr/ ve http://www.usak.gov.tr/ internet adreslerinden temin edilebilir.
DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...