Güney Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
Eklenme Tarihi: 12 Ocak 2011 | Toplam Okunma:
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 11 uzman, 1 iç denetçi ve 3 destek personel alımı yapacak.

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 1 (bir) İç Denetçi, 11 (on bir) Uzman Personel ve 3 (üç) Destek Personeli (Bilgi İşlem Görevlisi, Satınalma Görevlisi, Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi) alımı yapılacaktır.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajansın faaliyet alanını Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği ilde çalışacaktır.


SINAVA BAŞVURU YERİ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik SOKAK NO:5 Özmerkez Kat:4 BALIKESİR

SINAV ŞEKLİ

SÖZLÜ SINAV

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

24 Ocak-04 Şubat 2011 | 08.00-17.00

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI

10 Şubat 2011

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

15-17 Şubat 2011

1-İÇ DENETÇİ, Uzman ve Destek Personeli için Genel Şartlar 
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.
e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.


2. ÖZEL ŞARTLAR VE TERCİH NEDENLERİ 
2.1 İç Denetçi Bakımından Özel Şartlar
Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katma ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek-öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, 

2.1.1. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri
a)İç denetçi olarak istihdam edilecek adayın “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olması,

b)Ajansın faaliyet alanını ilgilendiren konularda tecrübe sahibi olması,

c)İkinci yabancı dil bilmesi ve bunu belgelemesi,

d)Lisansüstü eğitim belgesine sahip olması tercih nedenleri olarak belirlenmiştir.


ALAN

SAYISI

KPSS PUANI

KPSS PUAN TÜRÜ

KPDS PUANI

Hukuk

1

80

11 veya 21

70

Makina Mühendisliği

1

80

3,4,5,6,7 veya 8

70

Endüstri Mühendisliği

1

80

3,4,5,6,7 veya 8

70

İnşaat Mühendisliği

1

80

3,4,5,6,7 veya 8

70

Ziraat Mühendisliği (Zootekni)

1

80

3,4,5,6,7 veya 8

70

Ziraat Mühendisliği

2

80

3,4,5,6,7 veya 8

70

Jeoloji Mühendisliği

1

80

3,4,5,6,7 veya 8

70

Maden Mühendisliği

1

80

3,4,5,6,7 veya 8

70

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

80

3,4,5,6,7 veya 8

70

Gıda Mühendisliği

1

80

3,4,5,6,7 veya 8

70

a) Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen hukuk (1 kişi), makina mühendisliği (1 kişi), endüstri mühendisliği (1 kişi), inşaat mühendisliği (1 kişi), ziraat mühendisliği (3 kişi), jeoloji mühendisliği (1 kişi), maden mühendisliği (1 kişi), elektrik-elektronik mühendisliği (1 kişi), gıda mühendisliği (1 kişi) dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle yukarıda gösterilen tabloda ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.


2.2.2) KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar; 
a) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, 
b) Üniversitelerin belirtilen hukuk, makina mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, ziraat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, gıda mühendisliği veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak; 
A) Planlama, Programlama, 
B) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi, 
C) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi, 
Ç) İzleme ve Değerlendirme, 
D) Tanıtım, Danışmanlık, 
E) Şehircilik ve Çevre,

F) Araştırma-Geliştirme, 

G) Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 
Ğ) Finansman, 
H) İnsan Kaynakları Yönetimi, 
I) Uluslararası Ticaret.


2.2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri
Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olabilecektir;
a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,
b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,
ç) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, Finans Yönetimi,
d) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,
e) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,
f) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi, Tarımsal Altyapı Uygulamaları
g)Organik Tarım ve Hayvancılık, Hayvansal ve Bitkisel Üretim, Arazi Toplulaştırması
h)Madencilik, Maden İşleme ve Çıkarma Yönetimi, Maden ürünleri ile ilgili işler.
ı)Yenilenebilir Enerji Planlaması, Üretimi, Yönetimi ve Uygulaması
i) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,
j) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

k) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak,

l)Rekabetçilik, Kümelenme Analizi, İnnovasyon
m)Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,
n)Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarında tecrübe sahibi olmak
o)Yönetim Bilişim Sistemleri
ö)Şantiye Mühendisliği 
p) Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
r) Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,
s) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
ş) MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
t) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanmak 


2.3. Destek Personeli İçin Sınava Giriş Şartları 
2.3.1. Bilgi İşlem Görevlisi 
2.3.1.1.İlk defa atananlar için; 
4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4 veya 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak, 

 

2.3.1.2. İş deneyimiyle başvuracak adaylar için;
4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,


2.3.1.3. Bilgi İşlem Görevlisi için Tercih Nedenleri
Adayların, son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgesini bulunması, CİSCO- CCNA (Cisco Certificate Networking Associate) vb. sertifika sahibi, web programlama ve tasarımı, özellikle ağ kurulumu-yönetimi-güvenliği, veritabanı tasarımı ve yönetimi süreçleri, coğrafi bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, sistem analizi, yazılım geliştirme konularına hakim; Visual C,C++, Delphi, Visual Basic, Windows server sunucuları, domain yapısı ve network topolojileri, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, PHP, konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olması veya Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi olacaktır. 


2.3.2.Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi 
2.3.2.1.İlk defa atananlar için;
4 yıllık fakültelerin Maliye, İktisat, İşletme ve Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3,26 veya 50 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak


2.3.2.2.KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için;
4 yıllık fakültelerin Maliye, İktisat, İşletme, Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

2.3.2.3.Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi için Tercih Nedenleri
Adayların, finansal raporlama, bütçeleme, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY2000i), Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) sistemi hakkında tecrübe sahibi olması, MS Office programlarını kullanması ve Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması, SMMM belgesine sahip olması, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olması tercih sebebi sayılacaktır. 


2.3.3.Satınalma ve İdari İşler Görevlisi
2.3.3.1.İlk defa atananlar için; 
4 yıllık fakülte mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3,4 veya 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak. 


2.3.3.2. KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için;
4 yıllık fakülte mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.


2.3.3.3. Satınalma Görevlisi için Tercih Nedenleri
Adayların, MS Office programlarını kullanması, kamu ihale mevzuatı ve kamu satın almaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve Bölgesel Kalkınma Programlarında görev almış olması tercih sebebi sayılacaktır.


3.BAŞVURU
3.1.Başvuru Şekli ve Yeri: Adayların, sınava katılabilmek için adayların Ajansın web sayfasından (http://www.gmka.org.tr) veya Ajans Hizmet Binası’ndan temin edilecek olan İş Talep Formu´nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber son başvuru tarihine kadar “Güney Marmara Kalkınma Ajansı Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:5 Özmerkez Kat:4 BALIKESİR” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.2. Başvuru Tarihi: Başvurular 24 Ocak 2011 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2011 günü saat 17: 00’da sona erecektir.
3.3. Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
a)     İş Talep Formu(www.gmka.org.tr internet adresinden temin edilecektir.) 
b)     Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti, 
c)     Üç (3) adet vesikalık fotoğraf, 
d)     KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı ya da tasdikli sureti, 
e)     KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS Sonuç Belgesinin aslı ya da tasdikli sureti,
f)      Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya kurumca onaylı sureti, 
g)      İş tecrübesi ile başvuran adaylar için,  resmi iş döküm belgesi (Başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir, ancak sınavda başarılı olan adaylardan resmi onaylı iş döküm belgesi sunması talep edilecektir), 
i)       T.C. kimlik numarası yazılı beyanı veya T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, 
j)       Özgeçmiş, 
k)      Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti.

 

4.SINAV

4.1.Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Belirlenmesi
4.1.1.İç Denetçi Bakımından;
Dil yeterlilik puanı, iş deneyim ve tercih nedenlerine göre yapılacak sıralama sonucunda toplam dört aday sözlü sınava çağrılabilecektir.
4.1.2. Uzman Personel Bakımından;
Yapılacak değerlendirme sonucunda her alan için belirtilen sayının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir. Ancak çağrılan son sıradaki adayın puanı ile aynı olan diğer adaylar da sınava çağrılabilecektir. Buna göre;
a)KPSS ile başvuracak adaylardan sözlü sınava çağırılacak olanların sıralaması; KPSS puanına göre en yüksek olandan başlamak üzere yapılacaktır.
b)İş tecrübesi ile başvuracak adaylardan sözlü sınava çağrılacak olanlar; dil yeterliliği, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümünde yer alan tercih nedenleri, 5449 sayılı kanunun ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir. 


4.1.3.Destek personeli bakımından;
KPSS puanları, iş deneyimi ve ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenlerine göre ilanda yer alan pozisyonlara yapılacak görevlendirme sayılarının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir.


4.2.Sınava Giriş Yeri ve Tarihi
Ajansa yapılan başvurular Genel Sekreterlikçe dosya üzerinden değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 10 Şubat 2011 tarihinden itibaren www.gmka.org.tr,www.balikesir.gov.trwww.canakkale.gov.tr internet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma sınavı 15 Şubat-17 Şubat 2011 tarihleri arasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı internet sitesinde ilan edilecek olan adreste yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

4.3.Yarışma Sınavının Yapılışı 
Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.


4.4.Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı 
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için  kazanılmış hak teşkil etmez. 
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.


 4.5. Sınav Sonucunun Duyurulması 
Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, Sınav Kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.gmka.org.tr adresinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

5-AJANS PERSONELİNE ÖDENECEK AYLIK NET ÜCRET MİKTARI 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 5449 sayılı Kanunun 18. maddesi son fıkrasında: “Genel Sekreter ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere yönetim kurulunca belirlenir.” denilmektedir. Buna göre Yüksek Planlama Kurulunun belirlediği sınırlar içinde Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Personelin Unvanı

Yönetim Kurulu Kararı

İç Denetçi

5.500 TL

Çalışma Birim Başkanı

5.000 TL

Uzman Personel

4.000 TL

Destek Personeli

2.000 TL

DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...