Trakya Kalkınma Ajansı Özel Güvenlik Hizmet Alımı

Eklenme Tarihi: 9 Ağustos 2011 | Toplam Okunma:
Trakya Kalkınma Ajansı Hizmet Alımı Yoluyla Özel Güvenlik Görevlisi İstihdam Edecektir.

Trakya Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası´nda görev yapmak üzere 1 güvenlik görevlisi istihdam edilecektir. Aşağıda yer alan hizmet alım şartnamesi esas olmak üzere yapılacak tekliflerin en geç 19 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Trakya Kalkınma Ajansı´na ulaştırılması gerekmektedir. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

TRAKYA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İŞİ ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU

Trakya Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binasında 12 ay süresince 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin 1 güvenlik görevlisi tarafından yürütülmesi işidir.

2. YÜKLENİCİ PERSONELİNDE ARANACAK ŞARTLAR

Özel Güvenlik Görevlisinde Aranacak Şartlar;

a)      Yüklenici tarafından çalıştırılacak özel güvenlik görevlisi en az lise mezunu olmalıdır.

b)      Yüklenici tarafından çalıştırılacak özel güvenlik görevlisi aynı iş alanında en az üç yıl deneyim sahibi olmalıdır.

c)      Süresi dolmamış veya dolmuş ancak yenileme işlemi yapılmış en az 2 yıl daha geçerliliği olan Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi sertifikasına sahip olmalıdır.

d)     B sınıfı ehliyete sahip olmalı ve aktif olarak araç kullanabilmelidir.

e)      İletişim yeteneği kuvvetli, dış görünüşüne ve kişisel bakımına özen gösteren, dinamik ve takım çalışmasına yatkın olmalıdır.

f)       İşin gerektirdiği dikkat, özen ve sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.

3. YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRCAĞI PERSONELE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

a)      Yüklenici, çalıştıracağı personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kılık kıyafet yönetmeliğine uygun hareket etmesini sağlamak ve kontrol etmekle sorumludur. Ayrıca 5188 sayılı Kanunun düzenlediği şekilde iş kıyafeti ve görevi ile ilgili diğer ekipman ve techizatın personele sağlanması ve bunların ilgili personel tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde kullanılmasının takibi yüklenicinin sorumluluğundadır.

b)      Yüklenici, çalıştıracağı personel ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerini uygulamakla yükümlüdür. Anılan mevzuat hükümlerine uyulmaması nedeniyle doğacak her türlü idari, mali ve hukuki sorumluluk işveren olarak yükleniciye aittir.

c)      Yüklenici, çalıştıracağı elemanlara ilişkin olarak aşağıdaki belgeleri sözleşme öncesinde vermekle yükümlüdür:

  • T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Örneği
  • İkametgah Belgesi
  • Savcılıktan alınacak adli sicil sabıka kaydı
  • İlgili işi yapabileceğini gösteren sağlık raporu
  • SGK Sigorta işe giriş bildirgesi
  • İlgili personelin mezuniyet, iş tecrübesi ve diğer belgelerinin işverence onaylanmış birer sureti
  • Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası
  • Şirket Özel Güvenlik Hizmeti İzni ( Valilikçe Verilen )

4- ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

a)      Çalışanların günlük çalışmalarını güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak için gelen-giden ziyaretçi trafiğinin sorunsuz bir şekilde devamlılığını sağlamak

b)      Ajans bina ve araçlarına, ajans malzeme veya ekipmanlarına karşı oluşabilecek dış tehlikelere karşı duyarlı , dikkatli ve sürekli takipte olmak, tehlikelere karşı gerekli önlemleri almak

c)      Sorumlu olduğu alan ile ilgili olarak gerekli rutin kontrolleri yapmak ve sorun olan konularla ilgili gerekli tedbirleri önceden almak veya sorun olan konularda gerekli düzeltici işlemleri yapmak

d)     Görev alanı ile ilgili olabilecek herhangi bir acil durumda genel kolluk kuvvetleri ile iletişim halinde olmak

e)      Herhangi bir doğal afet veya acil durumda gerekli müdahelede bulunmak, ilgililerin can ve ajansın mal emniyeti ile ilgili gerekli çalışmaları ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yapmak

f)      Her sabah mesai başlangıcı öncesi ve her akşam mesai bitimi sonrası bina ve binadaki ekipmanlar ile ilgili gerekli kontrolleri yapmak. ( Klima, su , elektrik ve elektrikli cihaz , pencere , kapı vb. )

g)      Kamera sisteminde mesai saatleri içinde ve dışında gerekli izlemeleri yapmak, kayıtlarda sorun olup olmadığını takip etmek.

h)      Görevi ile ilgili olarak gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak ( vardiya defteri , ziyaretçi defteri , tutanak vb.)

i)       Bunun haricinde zaman içinde oluşabilecek görevleri veya ilgili amirler tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5- ÇALIŞMA SAATLERİ VE ŞARTLARI

a)      İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 aydır.

b)    İlgili personelin çalışma saati haftalık 45 saattir. Söz konusu çalışma saatinin hafta içi uygulanması esas olmakla birlikte işin gereklerine uygun olarak haftanın 7 gününe yayılarak uygulanabilecektir. Personel işin gerektirdiği hallerde hafta içi veya hafta sonu fazla mesai yapabilecek, bu fazla mesailer için ilave bir ücret talebinde bulunmayacaktır.

c)     Çalıştırılacak özel güvenlik görevlisi için ödenecek aylık net maaş, 16 yaşından büyük işçiler için geçerli net asgari ücret esas alınarak bu tutarın % 30 fazlası olacaktır. Asgari ücrette meydana gelen artışlar ücret artışına yansıtılacaktır.

6- ÖDEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

a)      Ödeme aylık olarak yapılacaktır.

b)     Yüklenici tarafından görevlendirilecek personelin yapacağı iş ile ilgili olarak Tekirdağ ili dışında konaklamasının gerektiği durumlarda, İdare tarafından 41,00 TL gündelik ve 41 TL konaklama gideri aylık olarak hesaplanarak ilgili personele aktarılmak üzere Yükleniciye ayrıca ödenir.

c)      Sözleşmenin düzenlenmesine ve taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç sözleşme bedeline dahil olup bu şartnamenin 5. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen ödemeler dışında her ne isim altında olursa Yükleniciye başka bir ödeme yapılmaz.

d)     Yüklenici, çalıştırdığı personelin SSK primlerini yasal sürelerinde yatırarak, yatırdığını gösteren belgeyi Ajansın göstereceği mahalde asmak zorunda olup ayrıca bir önceki ayın SSK prim ödenti belgelerini Ajansa sunacaktır.

e)      Yüklenici çalıştırdığı personel ile ilgili olarak aylık olarak belirlenen sıklıkta görev kapsamı ile ilgili olarak denetimler yapacaktır.

f)       Ödemelerin aylık olarak yapılmasında, aylık kabul ve denetim raporlarının onaylanması esas alınacaktır

g)      Yüklenici, ilgili personelin hastalık, izin ve benzeri herhangi bir nedenle iş başında bulunmaması halinde işin aksamaması için ertesi gün, önceden bilinen durumlarda ise hizmete ara verilmeden yedek personel görevlendirecektir. Bu durumda, Yüklenici görevlendirilecek personel için ek ücret talep etmeyecek olup görevlendirilen yeni personelin ücreti genel giderler içinde değerlendirilerek teklif fiyata dahil edilecek ve çalışan işçi sayısı değişmeyecektir.

h)      Yüklenici, ilgili personele ücretlerini, hak ediş alınıp alınmaması ile ilişkilendirilmeksizin takip eden ayın en geç 10 uncu gününe kadar banka kanalı ile ödeyecektir.

i)        Personelin ücretini alamadığına dair Ajans yazılı bir şikayet gelmesi halinde, Ajans tarafından sonraki dönemin hak ediş ücretleri ödenmeyecek, yüklenici tarafından ilgililere gerekli ödeme yapıldıktan sonra hak ediş ödemeleri yapılacaktır.

7- CEZA VE KESİNTİLER

a)      Ajansın sözleşmeyi fesih hakkı saklı kalmak üzere, Yüklenicinin Sözleşmede belirtilen şartlara ve taahhütlere uymaması halinde, durumun Ajans tarafından tespit edilip Yükleniciye bildirildiği günden işin düzeltildiği/taahhüdün gerçekleştirildiği güne kadar veya iş planındaki gecikmeler için toplam sözleşme bedelinin %1’i oranında günlük ceza kesilir. Söz konusu ceza Yüklenicinin alacağından öncelikle mahsup edilir.

b)     Yüklenicinin görevlendireceği personelin Ajansın demirbaş eşyalarına ve Ajansa vereceği her türlü zarar ve ziyan Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, uygulamada doğabilecek Ajansın zararına olan işlem hatalarından Ajansa karşı sorumlu olacaktır.

c)      İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil ve davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

8- DİĞER HUSUSLAR

Bu şartname ve hizmet alım işi taslağında belirtilen hususlar yapılacak sözleşmede geçerli olup, istekliler tekliflerini ilgili dökümanları esas alarak hazırlayacaklardır.  

TEKLİFLERİN 19 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR TRAKYA KALKINMA AJANSI´NA ULAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

DİĞER DUYURULAR

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI8 Mart 2018Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman alımı gerçekleştirecektir. T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI 8 Mart 2018T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR VE SINAV TARİHLERİ14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 6 uzman personel ve 1 iç denetçi istihdam edilmek üzere yapılacak olan sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar ilanda belirtilen başvuru şartları olan KPSS puanı, YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS veya eşdeğer dil puanı, tecrübe yılı ve alanı gibi temel kriterler değerlendirilerek belirlenmiş bulunmaktadır. 2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir.
  Yükleniyor...