Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alım Sınavı İlanı

Eklenme Tarihi: 27 Ağustos 2011 | Toplam Okunma:
Trakya Kalkınma Ajansı´na 2 Uzman, 1 İç Denetçi ve 2 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

TRAKYA KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM SINAVI İLANI 

Trakya Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden çıkarılan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişim becerisine sahip, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 Uzman, 1 İç Denetçi ve 2 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

 

Trakya Kalkınma Ajansı’nın merkezi Tekirdağ olup, Ajansın faaliyet alanını Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği, herhangi birinde çalışacaktır.

 

Sınav Yeri                                          : Tekirdağ

Sınav Şekli                                         : Sözlü Sınav (Mülakat)

İlk Başvuru tarihi                               :  29.08.2011

Son Başvuru Tarihi/Saati                   :  30.09.2011 / 18:00

Sözlü Sınava Katılacakların İlanı       :  05.10.2011

Sınav Tarihi                                        :  11.10.2011

Sınav Sonuçları Duyuru Yeri             : www.trakyaka.org.trwww.edirne.gov.tr,

                                                             www.kirklareli.gov.trwww.tekirdag.gov.tr,    

                                                             www.dpt.gov.tr

 

1. Uzman, İç Denetçi ve Destek Personeli İçin Genel Şartlar:  

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, en az 1 (bir) yıl ertelettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek. 

 

 

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları: 

2.1 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL, IELTS veya TOIEC) sahip olmak

 

KPDS Denklik Tablosu

KPDS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

IELTS

TOIEC

(1390)

TOIEC

(990)

70

65

155

470

6

775

596

 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN

KPSS

Puan Türü

Taban Puanı

Hukuk

11,20,21 veya 79

80

İktisat

3,4,5,6,9,18,22 veya 28

80

Maliye

24 veya 108

80

İşletme

6,19,23,29 veya 99

80

Kamu Yönetimi

6,30,37 veya 108

80

Uluslararası İlişkiler

6,33,36 veya 110

80

İstatistik

6,25,75,102 veya 108

80

Sosyoloji

3,4 veya 5

80

Şehir ve Bölge Planlama

3,4,5,6 veya 108

80

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

6,46,48 veya 108

80

Mimarlık/Mühendislik

3,4,5,6 veya 108

80

 

2.2 KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik,  sosyoloji, şehir ve bölge planlama, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mimarlık ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL. IELTS veya TOEIC) sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

 • Planlama, Programlama,
 • Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
 • Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
 • İzleme ve Değerlendirme,
 • Tanıtım, Danışmanlık,
 • Şehircilik ve Çevre,
 • Araştırma-Geliştirme,
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 • Finansman,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Uluslararası Ticaret 

2.3 Uzman Personelde Aranan Şartlar ve Tercih Nedenleri

2 uzman personel aşağıda belirtilen uzmanlık alanlarından seçilecektir. Her aday “iş talep formunda” hangi alan için başvuruda bulunduğunu belirtmelidir. Her aday sadece bir alandan başvurabilir, birden fazla alanda başvuran adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Uzman adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili aşağıdaki aranan şartları ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih nedenleri hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

a-Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   2.2 maddenin "a" şıkkında belirtilen ilgili bölümlerin birinden mezun olmak 

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak,

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, kentsel politikalar konularında politika geliştirme veya plan uygulamalarının koordinasyonu

-      Turizm sektörü

-      Sektörel politikalar, bunların bölgesel gelişmedeki yeri

-      Sınai gelişme politikaları ve kümelenme 

-      Coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal analiz

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

 

b-Tarım ve Kırsal Kalkınma Uzmanı İçin (1 Kişi);

Aranan Şartlar;

1-   Üniversitelerin ziraat mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

 

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1-   Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2-   İngilizce dışında bir veya daha fazla yabancı dili çok iyi derecede okumak, yazmak ve konuşmak

3-   Aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak

-      Kırsal kalkınma ve tarım ekonomisi

-      Balıkçılık

-      Hayvancılık

-      Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, modern sulama teknikleri

-      Saha uygulamaları

-      AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

 

3. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b ) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL, IELTS veya TOEIC) sahip olmak,

c) Kamuda en az 10 (on) yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak.

 

İç denetçi olarak istihdam edilecek adayın “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olması tercih nedenidir.

 

4. Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a)        İş Talep Formu,(Ek-1)

b)       Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c)        Bir tanesi İş Talep Formu’na yapıştırılmak üzere 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

d)       Uzman başvurusunda, KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden birinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti,

e)        KPDS sonuç belgesinin veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip belgenin (TOEFL/IELTS/TOEIC) aslı ya da kurumca onaylı sureti

f)         Nüfus cüzdan fotokopisi, nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası yoksa T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı

g)       Ayrıntılı özgeçmiş,

h)       Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,

i)         KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi veya yurtdışı uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur),

j)         İç Denetçi başvurusunda, adayın İş Talep Formu’nda belirttiği diğer bilgileri ( iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil, vb) destekleyici belgelerin asılları ya da kurumca onaylı sureti,

k)        Yukarıda belirtilen nitelik ve tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartı ile fotokopileri

 

Bu belgelerin asılları, elden başvuru esnasında Ajansa ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilebilecektir.

 

5. Destek Personeli İçin Sınava Giriş Şartları:

5.1       Yönetici Asistanı (1) Kişi:

Yurt içi veya denkliği ilgili kurumlarca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans veya önlisans düzeyinde mezun olmak, kamu kesimi veya özel kesimde en az 2 (iki) yıl fiilen başarılı bir şekilde çalışmış olmak,

 

Aşağıdaki nitelikler tercih sebebi olacaktır:

- İleri düzeyde MS Office programlarına hâkim olmak,

- İleri düzeyde temsil ve iletişim becerisine sahip olmak,

- 10 Parmak Klavye kullanabilme becerisine sahip olmak,

- İngilizceye okuma-yazma-konuşama olarak iyi derecede hâkim olmak,

- İngilizce haricinde diğer bir veya daha fazla yabancı dile hâkim olmak 

- Bilgisayar İşletmenlik sertifikasına sahip olmak,

- Yönetici asistanlığı konusunda tecrübe sahibi olmak,

- Yönetici asistanlığı eğitimi veren bir dereceye sahip olmak,

- Protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 

5.2        Muhasebe ve Finans Görevlisi (1) Kişi:

a)   Yurt içi veya denkliği Yükseköğretim kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, Kamu kesimi veya özel kesimde en az 2 (iki) yıl fiilen başarılı bir şekilde çalışmış olmak,

b)   Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) veya Muhasebe Yetkilisi belgesine sahip olmak.

 

Aşağıdaki nitelikler tercih sebebi olacaktır:

- MS Office programlarına hâkim olmak,

- Devlet muhasebesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

- Muhasebe ile ilgili paket program kullanımında deneyimli olmak,

- Kurumsal iç kontrol mekanizmaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 

5.3        Destek Personeli için Özel Şartlar:

Aşağıda sayılan şartların bir veya birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

a) İngilizce dil yeterliliği gösterir KPDS, TOEFL,  IELTS veya TOEIC  ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olmak,

b) Mesleki deneyiminde Bölgesel Kalkınma Programlarından ve/veya Kalkınma Ajanslarından herhangi birinde ve Bölgesel Destekli AB projelerinde farklı alanlarda görev almış olmak.

c) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

d) MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanları çok iyi kullanır olmak,

e) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalar ve çalışmaların olması, bunu belgelemek,

g) Mesleki deneyimiyle ilgili lisansüstü eğitim yapmış olmak,

h) Kamu veya özel kesimde yukarıda belirtilen yıl şartlarından daha uzun süre mesleki tecrübeye sahip olmak.

6. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

a)        İş Talep Formu,(Ek-1)

b)       Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c)        Bir tanesi İş Talep Formu’na yapıştırılmak üzere 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

d)       KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden birinden 70 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti,

e)        Nüfus cüzdan fotokopisi, nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası yoksa T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı

f)         Ayrıntılı özgeçmiş,

g)       Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,

h)       KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için başvuracakları pozisyonla ilgili iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi veya yurtdışı uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur),

i)         Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartı ile fotokopileri

Bu belgelerin asılları, elden başvuru esnasında Ajansa ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilebilecektir.

7. Sınav Şekli:

Yarışma Sınavı sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

8. Başvuru

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 30.09.2011 Cuma günü saat 18.00’a kadar “Trakya Kalkınma Ajansı, Ertuğrul Mah. İskele Cad. No:12 59100 Merkez Tekirdağ” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile “Trakya Kalkınma Ajansı, Ertuğrul Mah. İskele Cad. No:12 59100 Merkez Tekirdağ” adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

9. Sınava Giriş:

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır. Bazı alanlar için yeterince başvuru olmaması, başvuran adayların aranan şartları taşımaması ya da kriterlerine uymaması durumunda diğer alanlardan daha fazla sayıda aday mülakata çağırılabilecektir. Ajans gerekli gördüğü hallerde mülakata çağıracağı aday sayısını arttırabilir.  

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin nihai tarih ve yer bilgileri 05.10.2011 Çarşamba günü Ajansın internet sitesi www.trakyaka.org.tr, Valilik internet sitelerinde (www.tekirdag.gov.tr, www.edirne.gov.tr, www.kirklareli.gov.tr) ve Kalkınma Bakanlığı internet sitesinde www.dpt.gov.tr ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar internet sayfasında belirtilen saat ve yerde, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. 

 

 

10. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Sınav Kurulu tarafından sonuçların Genel Sekreterliğe intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesi www.trakyaka.org.tr ile Valilik internet sitelerinde (www.tekirdag.gov.tr, www.edirne.gov.tr, www.kirklareli.gov.tr)  ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru sırasında ibraz edilecek belgeler adaylara iade edilmeyecektir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

İş talep formu; Ajansın internet sitesi www.trakyaka.org.tr , Valilik internet sitelerinden (www.tekirdag.gov.tr , www.edirne.gov.tr , www.kirklareli.gov.tr) ve Kalkınma Bakanlığı internet sitesinden www.dpt.gov.tr temin edilebilir.

İş talep formunu indirmek için tıklayınız.

DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...