Trakya Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası Restorasyon Projesi İşi

Eklenme Tarihi: 27 Mayıs 2010 | Toplam Okunma: 2270
Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
Trakya Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası Restorasyon Projesi işi Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.1-Ajansın İrtibat Bilgileri:
a) adresi                                 : Ertuğrul Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:3 TEKİRDAĞ
b) telefon ve faks numarası : 0282 2611159- 0282 261 2326
c) elektronik posta adresi         : bilgi@trakyaka.org.tr
2-İhale Konusu İşin:
a) niteliği, türü ve miktarı          : Tescilli eser, 807 m2
b) yapılacağı yer                      : Tekirdağ
c) süresi                                 : 60 iş günü
3-İhalenin
a) usulü                                  : Herkese Açık İhale Usulü
b) yapılacağı yer                      : Tekirdağ İl Özel İdaresi Toplantı Salonu
c) tarihi ve saati                       : 17/05/2010 – 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.5.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.6.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.7.Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin son 5 yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %100’ü oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %100’ü oranından az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgeleri,
İş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %100’ünü, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %50’sini sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %100’ünden az olamaz.
4.3.2. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.
  
Teknik Personel Listesi:
PROJE YÖNETİCİSİ ( 1 Adet ) Mimar – Tescilli eser restorasyonu konusunda 5 yıl deneyimli
Elektrik Mühendisi (1 Adet )
Makine Mühendisi (1 Adet )
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Tescilli eser restorasyon projesi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük teklif olmayıp fiyat dışındaki unsurların da (tecrübe, benzer iş sayısı ve büyüklüğü gibi unsurlar) dikkate alınmak suretiyle belirlendiği teklif olacaktır.
6-İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı İdarenin adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, 17.05.2010 pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Ajans’a verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.
8-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11- Trakya Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.
12- İhale sonrasında, söz konusu iş ile ilgili onaylanmış olan restorasyon projesinin müellifinden gerekli müelliflik yetki devri beyannamesi belgesini almakla, istekli sorumludur.
13- Bu işin maliyetinde Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca (KDV) muafiyeti uygulanacaktır.

DİĞER DUYURULAR

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı!13 Nisan 2018Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek. Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alım Sınavı Sonuçları9 Nisan 20182-31 Ocak 2018 tarihlerinde başvuruları alınan personel alım sınavına istinaden Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği gereği oluşturulan sınav komisyonunca 19 Şubat 2018 tarihinde Ajansımız personel alımı sözlü yarışma sınavı gerçekleştirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde sınav komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan uzman personel adaylarının isimleri aşağıdaki gibidir: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sınav Sonuçları 27 Mart 2018696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlar tespit komisyonunun çalışmasının ardından 26 Mart 2018 Pazartesi günü sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçlarına ilişkin liste aşağıda bulunmaktadır.
  Yükleniyor...