T.C. Armutlu Kaymakamlığı Fıstıklı Köyü Muhtarlığı Yap İşlet Devret Modeli ile Otel Yapım ve Kiralama İşi İhalesi İlanı

T.C. Armutlu Kaymakamlığı Fıstıklı Köyü Muhtarlığı Yap İşlet Devret Modeli ile Otel Yapım ve Kiralama İşi İhalesi İlanı
Eklenme Tarihi: 25 Nisan 2012 | Toplam Okunma:

1-Bu şartnamede özellikleri belirtilen, mülkiyeti Fıstıklı Köyü Tüzel Kişiliğine ait Kavacık Mevkiinde tapunun 1 pafta 2833-2834 nolu parselde 18.376 m² (imar uygulaması sonucu kalan miktar) arsanın ihaleyi alan yatırımcı tarafından “YAP,İŞLET,DEVRET” modeli ile ihale şartnamesinde belirtilen şartlarla, üzerinde turizm amaçlı en az 5 yıldızlı otel yapılmak üzere, yatırım gerçekleştirilerek Genel Hükümlere göre açık arttırma ile yerli ve/veya yabancı girişimcilere (25+24)  yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhale, 08 Mayıs 2012 Salı günü, saat:15.00’de, Yalova İli Armutlu İlçesi Fıstıklı Köyü Köy Meydanında toplanacak olan ve Fıstıklı Köyü muhtarı başkanlığında, ihtiyar heyetinden oluşan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3- Yıllık Kira Muhammen Bedeli 100.000.-TL (yüzbin) dir.
Köy Tüzel Kişiliğinin aynı parseller üzerinde bulunan eski kiracının devri için 370.000 $ (üçyüzyetmişbin Amerikan Doları ), köy alacağı olan 330.000 $ (üçyüzotuzbin Amerikan Doları ) ihaleyi alan firma tarafından peşin veya defaten ödenecektir.

4-
 Süresi İçinde; talepte  bulunan yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım alanına ilişkin geçici teminat bedeli 49 yıllık kira tutarının %3’ü (yüzde üçü) oranında muhammen bedel üzerinden hesaplanmış olup, 147.000.-TL (yüzkırkyedibin)’dır.

5- Girişimciler 08 Mayıs 2012 günü saat 13.00 ’a kadar ‘‘Fıstıklı Köyü Otel Yapım Ve Kiralama İşi İhale Şartnamesi” gereğince aşağıdaki maddelerde istenilen bilgi ve belgeleri İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaat belgeleri ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilir. Alındı numarası teslim alınan dosya üzerine yazılır. İhaleye posta ile gönderilen dosya değerlendirmeye alınmayacaktır. Katılımcıların ihale saatine kadar dosyalarını bizzat kendileri veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları zorunludur.

Komisyon başkanlığına verilen belgeler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6- Taşınmaz İhalesi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak ( konsorsiyum veya iş ortaklığı) başvurabilir. Girişimciler, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri imzalı bir dizi pusulası ekinde  İhale Komisyon Başkanlığına verecektir. Dizi pusulasındaki ekler evrakın tarih ve sayısı açıkça belirtilir.  

   a) Dilekçe (EK-1)

   b) Beyanname ve eki Bilgi Formu (EK-2-a,EK-2-b)

   c) İkametgah belgesi

   ç) Avan Proje ve Vaziyet Planı

   d) Tüzel kişilerin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı hazirun cetveli.

   e) Geçici teminat

   f) Yeminli mali müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak mali değerlendirme raporu.

   g)Taahhütname

   h) Ortak girişim olarak başvurulması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesi

    ı) Şartname bedelinin yattığına dair banka dekontu.

   i) İlana çıkarılan Fıstıklı Köyü Otel Yeri Yapım ve Kiralama işi ihale şartnamesini okuduğunu, şartları kabul ettiğini belirterek her sayfayı okuyup imzalayarak vermek.

7- Girişimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe dilinde olacaktır. Tüm bilgi ve belgeler, Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki Konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme metin esas alınacaktır.

8- Fıstıklı Köyü Muhtarlığına yapılan başvurular, İhale Şartnamesi’nde belirlenen hususlar kapsamında hem mali yeterlilik hem de sektörde deneyimlilik açısından değerlendirilir.

9-Başvurular İhale Komisyonu’nca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Komisyonca İhaleye girmeye hak kazanan veya kazanamayan girişimcilere 08 Mayıs 2012 tarihinde saat.14.00’de Fıstıklı Köy Muhtarlığı adresinde gerekçeleri belirtilmek suretiyle İhaleye girmeye hak kazanan veya  hak kazanmayan olarak yazılı bilgi verilecektir. 

10- İhale açık arttırma ile yapılacak olup, taşınmazın yıllık kira bedelinin muhtarlıkça belirlenen ve ihale şartnamesinde belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden artırımı suretiyle yapılacaktır. 

11- Taleplerin değerlendirilebilmesi için ilan edilen parsellere ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren ‘‘Fıstıklı Köyü Kavacık Mevkii Yap İşlet Devret Modeli ile Otel Yapım ve Kiralama İşi İhale Şartnamesi” Armutlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ’nde mevcut Armutlu Hükümet Konağı adresinden  1.000,00 TL (bin) ücret karşılığı temin edilebilir. Şartname ücreti Armutlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Ziraat Bankası Armutlu Şubesi nezdindeki  550 74 86-5001 nolu hesaba yatırılacak ve banka dekontunun açıklama bölümüne ‘‘Fıstıklı Köyü Kavacık Mevkii Otel Yapım ve Kiralama İşi İhale Şartname Bedeli”ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır.

12-Müracaat esnasında ayrıntılı bilgi Armutlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinden alınabilecektir.( Tel No : 0 (226) 5310410)

13- ‘‘Fıstıklı Köyü Kavacık Mevkii Otel Yapım ve Kiralama İşi İhale Şartnamesi” ne, http://www.armutlu.gov.tr/  vehttp://www.armutlu.bel.tr/-adresinden erişilebilir. Şartname 17 Nisan 2012.2012  tarihinden İtibaren yukarıda belirtilen internet adresinden temin edilebilir.

14- Bu şartnamede istenen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır.

15-
 Bu duyuru kapsamında kiralama işi açık arttırma ile ihale yapılacak olup ‘‘Fıstıklı Köyü Kavacık Mevkii Otel Yapım ve Kiralama İşi İhale Şartnamesi”hükümleri uygulanır.

16-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapıp yapmama kararı kesindir. 

İHALEYE KONU TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZINA AİT BİLGİLER: 

İli                                : Yalova

İlçesi                           : Armutlu 

Köy/Mah./Belde           : Fıstıklı Köyü

Pafta No.                     : 1

Ada                             :----

Parsel                          : 2833-2834

Yüzölçüm                    : 18.376 m² (imar uygulaması sonucu kalan miktar)

Mülkiyet                      : Fıstıklı Köyü Tüzel Kişiliği

Tahsis Türü                 : Kiralama

Kiralama Süresi           : 25+24 yıl (Yatırım ve İşletme süresi dahil )

Kullanım Türü             : Otel

İşin Tanımı                   :Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza Yap İşlet Devret Modeli ile Otel Yapım ve Kiralanması işidir.

Kiraya Veren İdare     : Fıstıklı Köyü Muhtarlığı

Girişimci                     : İhale neticesi kendisiyle sözleşme yapılacak sermaye şirketi niteliğinde

                                     tüzel kişi ve gerçek kişi

Parsele İlişkin             : Parseller üzerinde mevcut atıl otel binası bulunmaktadır. Atıl otel binasının yıkımı ve yıkıntının kaldırılması İhaleyi alan yatırımcı tarafından yapılacaktır.

DİĞER DUYURULAR

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI8 Mart 2018Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman alımı gerçekleştirecektir. T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI 8 Mart 2018T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR VE SINAV TARİHLERİ14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 6 uzman personel ve 1 iç denetçi istihdam edilmek üzere yapılacak olan sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar ilanda belirtilen başvuru şartları olan KPSS puanı, YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS veya eşdeğer dil puanı, tecrübe yılı ve alanı gibi temel kriterler değerlendirilerek belirlenmiş bulunmaktadır. 2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir.
  Yükleniyor...