Lüleburgaz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Duyurusu

Eklenme Tarihi: 18 Ekim 2012 | Toplam Okunma:

T.C.

LÜLEBURGAZ İLÇESİ

Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

                                                                     İLAN

          Birliğimiz 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

 

Sıra No

İşin Adı ve Yeri

Tahmini Bedel (TL) (KDV Hariç)

Geçici Teminat (TL)

Belge İçin Son Müracaat Tarihi

İhalenin Tarihi ve Saati

Yıl İçi / Sari/ Teslim yeri

 

 

 

1

 

Lüleburgaz ilçesine bağlı Tatarköy Köyü Sulama Göleti Sağ Sahil Su İletim Kanallarının Kapalı sistem İnşaatı yapılması

  ------

Teklif Bedelinin %3 ünden az olmamak üzere

09/11/2012 ihale saati olan 15.00’ e kadar

09/11/2012

saat :15,00

Yıl İçi / 60 gün/

Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

 

  1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte kapalı teklif mektubu ile Lüleburgaz Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
  2. Bu işe ait ihale şartnamesi 250,00 (ikiyüzellitl) İhale Dosya ücreti mukabilinde Lüleburgaz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosundan mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. İhale Dosya ücreti Birlik Başkanlığımıza ait T.C. Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesinde bulunan 8570717-5001 nolu hesabımıza yatırılacaktır. Birlik Başkanlığımıza ait telefon : 0288 412 37 66
  3. İhaleye katılmak isteyenlerde ve yeterlilik değerlendirmesinde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a-      Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış belgenin aslı

b-      Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış belgenin aslı,

c-      Kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi odası Meslek Odası Belgesi,

1-      Gerçek kişi olması halinde ihaleye ait ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2-      Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

                  d-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi

                   imza sirküleri;

1-              Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli beyannamesi ve imza sirküleri,

2-              Tüzel kişi olması halinde Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tasdikli imza sirküleri,

                 f- Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair yazılı

                    taahhütnamesi,

                 g- İhale dökümanı satın aldıklarına dair belge,

                 h-Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Dairesinden veya İlgili

                    muhtarlıklardan)

                 i- Kanuni İkametgah belgesi,

                 j-İsteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak                          

                   üzere, iş adı belirtilmek suretiyle Lüleburgaz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına hitaben alınmış Teklif mektubu süresinden sonra 60 takvim günü süreli geçici teminat mektubu veya teminat nakit olarak yatırılacaksa Birlik hesabına yatırdıklarına dair banka dekontu,

                k- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise adına teklifte bulunacak kimsenin noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

                l- iş bitirme belgesi verilecek teklifin en az % 50 si miktarında olacaktır.  Benzer İş olarak Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/ IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri inşaat mühendisliğidir.

            4.   İçişleri Bakanlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre İhaleye Katılacak Firmalar için:

 

a) Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması :

 

1) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

          (2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

          (3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

          (4) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

 

b) Geçici Teminat ve Teminat Olarak Kabul edilecek Değerler :

 

(1) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.

          (2) Teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir:

          a) Tedavüldeki Türk parası,

          b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

          c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

          (3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Teminatların mali hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur.

          (4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

          (5) Her ne suretle olursa olsun, birlik tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

c) Geçici Teminat İadesi :

 

(1) İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra mali hizmet yetkilisine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

          (2) İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

 

d) Sözleşmeye davet Sözleşme İmzalanması ve İhale Konusu İşe Başlama ve Bitirme Tarihi

  (1) Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşme imzalanması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

 (2) Sözleşme imzalandıktan 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 60 (Altmış) gündür.

 

        5.  İhaleye katılmak için son müracat 09/11/2012 Cuma günü saat 15,00’ e kadar Lüleburgaz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Lüleburgaz adresine yapacaklardır.

        6.  Posta, telgraf, faks vb. vasıtalarla yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.

        7.  İhale dokümanlarında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmeyecektir.

        8.   İdare 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

                                                                DUYURULUR.                

DİĞER DUYURULAR

BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir. 2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı29 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI İLANI15 Aralık 2017Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI13 Aralık 2017Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır. Edirne Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi28 Kasım 2017Dış Ticaret(İthalat/İhracat Yapısı) Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21 Bölgesi‟nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşmiştir. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçmiştir.
  Yükleniyor...