Bağımsız Değerlendirici İlanı

Eklenme Tarihi: 9 Ocak 2013 | Toplam Okunma: 4700
T.C. Trakya Kalkınma Ajansı 2012/2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Bağımsız Değerlendirici Havuzu Oluşturulmasına İlişkin İlan

Trakya Kalkınma Ajansı 2012/2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bu çerçevede, Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen mali destek programlarına sunulan proje tekliflerinin ilgili mevzuat ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan mali ve teknik değerlendirmelerinde görev alabilecek bağımsız değerlendirici adaylarına yönelik oluşturulan “Bağımsız Değerlendirici Havuzu”na başvurular devam etmektedir.

Bu programlara sunulacak projelerin değerlendirilmesinde, programların konusu ve öncelik alanlarına uygunluğuna göre Bağımsız Değerlendirici Havuzu’na kayıtlı adaylar arasından belirlenecek bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, birden fazla mali destek programına başvurulabileceklerdir. Adayların en az lisans mezunu olmaları ve başvurmak istedikleri mali destek programları ile ilgili alanların en az birinde beş yıl ve üzerinde deneyime sahip olmaları gerekmektedir. 2012/2013 yılı proje teklif çağrısı kapsamında ilan edilen mali destek programları ve öncelik alanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

 • İhracat ve/veya katma değer artışına yönelik “Ar-Ge”, “Yenilik”, “Markalaşma”, “Kümelenme” ve “Pazarlama”nın geliştirilmesi
 • Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi
 • İmalat sanayiinde atık ısı ve suyun geri dönüşümünün sağlanması, yenilenebilir enerji üretiminin gerçekleştirilmesi suretiyle çevreye duyarlı üretimin geliştirilmesi
 • Kırsal alanda birincil tarım faaliyetleri dışı ekonomik aktivitelerin geliştirilmesi

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

 • Doğal, tarihi, kültürel ve sosyal alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi
 • Kırsal alanlarda katı atıkların toplanması ve/veya geri dönüşümüne yönelik altyapının güçlendirilmesi
 • Bölgenin sanayi ve tarımsal üretim altyapısının geliştirilmesi
 • Üniversite, araştırma merkezleri ile işletmeler arasında işbirliğine yönelik altyapının geliştirilmesi

 

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

 • Okulöncesi eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla, hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması
 • Kırsal alanlarda sosyo-ekonomik yaşam seviyesinin yükseltilmesine yönelik girişim ve işbirlikleri
 • Özel ihtimam gerektiren grupların girişimciliğinin ve istihdamının arttırılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması
 • Kültür ve turizmin gelişmesine, bölgenin tanıtımına yönelik girişim ve işbirliklerinin geliştirilmesi

 

Adayların yukarıda belirtilen programlara yönelik deneyim sahibi olması gereken alanlar aşağıda belirtilmektedir:

 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı:

 

▪ İmalat sanayi (gıda, elektrik-elektronik, otomotiv ve makine ve ekipman imalat sektörleri)

▪ İnsan kaynakları

▪ Diğer imalat sanayi

▪ Turizm

▪ Üretim ve strateji planlama

▪ Turizm işletmeciliği

▪ İş geliştirme

▪ Kır, inanç turizmi, eko ve eno turizm

▪ Yönetim ve organizasyon

▪ Turizmde tanıtım, pazarlama

▪ Bilgi teknolojileri

▪ Turizm sektöründe mikro-girişimlerin güçlendirilmesi

▪ Ar-Ge, yenlikçilik ve yeni ürün geliştirme

▪ Geri dönüşüm

▪ Verimlilik

▪ Atık yönetimi

▪ Pazarlama, dış ticaret ve tanıtım

▪ Depo yönetimi, antrepo işletmeciliği

▪ Yenilenebilir enerji

▪ Diğer hizmet sektörü

▪ Finans

▪ Diğer

 

 

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı:

 

▪ Atık yönetimi

▪ Teknoloji geliştirme

▪ Çevresel kirliliğin azaltılması

▪ Arkeoloji

▪ Arıtım teknolojileri ve sistemleri

▪ Röleve, restorasyon, restitüsyon

▪ Tehlikeli atıkların arıtma ve yönetim sistemleri

▪ İnşaat

▪ Geri dönüşüm

▪ Doğa, tarih, kültür turizmi

▪ Çevre ve altyapı ile ilgili benzeri tecrübe alanları

▪ Enerji altyapısı

▪ Ulaşım altyapısı

▪ Yenilenebilir enerji

▪ Tarımsal altyapı

▪ Rüzgar enerjisi uygulamaları

▪ Sanayi altyapısı

▪ Güneş enerjisi uygulamaları

▪ Turizm-çevre ilişkileri

▪ Üretim yoluyla alternatif enerji uygulamaları

▪ Rekreasyon alanları

▪ Enerji verimliliği

▪ Ar-Ge

▪ Diğer

▪ Üniversite-sanayi işbirliği

 

 

 

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı:

 

▪ Göç ve sosyal uyum

▪ Sosyal hizmetler

▪ İş kurma ve iş geliştirme süreçleri

▪ Psiko-sosyal hizmet

▪ Eğitim

▪ Kültür-sanat

▪ Mesleki eğitim / gelişim

▪ Halkla ilişkiler

▪ Okul öncesi eğitim

▪ Sivil toplum

▪ İstihdam

▪ Kooperatifçilik

▪ Dezavantajlı gruplar

▪ Araştırma

▪ İnsan kaynakları

▪ Kültür aktiviteleri, ulusal ve uluslararası fuar, kongre ve organizasyonlar

▪ Sağlık

▪ Kültür-turizm yayımı

▪ Turizm

▪ Diğer

▪ Girişim ve girişimcilik

 

 

Bunun yanında adayların,

-          Proje döngüsü yönetimi

-          Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi,

-          Kalkınma Ajansları mali yardım ve uygulama usulleri,

-          Hibe projesi uygulaması ve yönetimi,

-          Deneyim alanı ile ilgili mevzuat

alanlarında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:

Bağımsız Değerlendirici adayları, 2012/2013 yılında proje teklif çağrısı usulüyle ilan edilen herhangi bir program kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na teslim edilen bir veya birden fazla projenin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almış veya alacak olmaları halinde, değerlendirici olarak görevlendirilmeyeceklerdir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Trakya Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

 

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, Kalkınma Ajansları Yönetim sistemine bağımsız değerlendirici olarak kaydolarak özgeçmişlerini eksiksiz bir biçimde online olarak doldurmaları gerekmektedir.

Adayların, aşağıda sıralanan belgelerden özgeçmişlerinde belirtmiş olduklarını başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir:

 

-          İlgili konularda 5 yıllık çalışma süresini gösterir SGK kaydı, referans mektubu vb. belgeler 

-          Proje yürütmeyle ilgili tecrübeleri gösterir projedeki rolü ve çalışma süresini belirten belgeler

-          Proje değerlendirme ile ilgili tecrübeleri gösterir değerlendirme yapılan kurumdan alınan belgeler

-          Alınan eğitim ve kurslara ilişkin belgeler

-          Lisansüstü eğitim diplomaları/belgeleri

Yukarıdaki dokümanlar bir klasöre eklendikten sonra sıkıştırılarak tek bir dosya formatına (.rar veya .zip uzantılı) dönüştürülerek sisteme yüklenmelidir.

 

Diğer yollarla (faks, posta, e-posta vb) yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Son başvuru tarihi 29 Ocak 2013’tür.

2010 ve 2011 yılı proje teklif çağrısı kapsamında değerlendirme yapmak üzere başvuru yapmış veya bu kapsamda görev yapmış Bağımsız Değerlendirici adaylarının da tekrar başvuru yapması gerekmektedir

Başvurusu kabul edilerek “bağımsız değerlendirici havuzu”na alınan adaylardan projelerin değerlendirilmesi aşamasında görevlendirilmesine karar verilenlere tebligat e-posta yoluyla yapılacaktır. Adaylarla ayrıca resmi yazışma yapılmayacaktır. Bir adayın bağımsız değerlendirici havuzuna alınmasının değerlendirme sürecinde mutlaka görevlendirileceği anlamına gelmediği unutulmamalıdır

 

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:

Adayların uzmanlık ve tecrübeleri ile dolduracakları özgeçmişleri ve başvuru esnasında ekledikleri belgeler incelenerek ve gerekli görüldüğü takdirde kendileriyle mülakat yapılarak, Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından seçim yapılacaktır.

Başvuru formunda beyan edilen ve başvuru sistemine yüklenen destekleyici belgelerin asılları, bağımsız değerlendirici sıfatıyla görevlendirme yapıldığı takdirde Ajans tarafından talep edilebilecektir.

 

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

Bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin tarih ve çalışma takvimi kendilerine e-posta yolu ile gönderilecek uygunluk takvimine göre belirlenecektir. Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje değerlendirebilecektir.

 

Çalışma saatleri prensip olarak hafta içi 09:00-18:00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü zaman çalışma saatleri hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar Trakya Kalkınma Ajansı tarafından belirlenecek mekânda gerçekleştirilecektir.

 

 

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede yer alacak miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücretleri ve TR21 Trakya Kalkınma Ajansı Bölgesi dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek), görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

DİĞER DUYURULAR

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI8 Mart 2018Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman alımı gerçekleştirecektir. T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI 8 Mart 2018T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR VE SINAV TARİHLERİ14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 6 uzman personel ve 1 iç denetçi istihdam edilmek üzere yapılacak olan sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar ilanda belirtilen başvuru şartları olan KPSS puanı, YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS veya eşdeğer dil puanı, tecrübe yılı ve alanı gibi temel kriterler değerlendirilerek belirlenmiş bulunmaktadır. 2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir.
  Yükleniyor...