T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Alım İlanı

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Alım İlanı
Eklenme Tarihi: 21 Haziran 2013 | Toplam Okunma: 4154

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETER ALIM İLANI

Serhat Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; TRA2 Düzey-2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan Genel Sekreter istihdamı yapılacaktır. Serhat Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kars’ta olup, Ajans'ın faaliyet alanını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri oluşturmaktadır.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Başvurmak isteyen adaylarda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 13 ve 18’inci maddelerinde belirtilen aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:

a)Türk Vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç)Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

d)Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerektiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olmak,

e)Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

GENEL SEKRETER ADAYLARI İÇİN TERCİH NEDENLERİ

Adayların aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu belgelemeleri tercih sebebi olacaktır;

a)Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b)Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c)Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

ç)Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

d)Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

e)Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

f)Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

g)Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

ğ)Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

h)Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,

ı)Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

i)5449 sayılı Kanunda belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

j)Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a)Başvuru dilekçesi,

b)Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c)KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya tasdikli sureti,

ç)Üç adet vesikalık fotoğraf,

d)T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

e)Geçmişte yaptığı hizmetleri ve çalıştığı işleri ayrıntılı olarak belirteceği özgeçmiş,

f)Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerektiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler,

g)Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak adli sicil kaydı belgesi,

ğ)Görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek bir özrü veya hastalığı bulunmadığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu

h)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığına veya askerlik hizmeti ile ilişiği bulunmadığına dair belge,

ı)Mal bildirim belgesi,

i)İkametgah belgesi,

j)Daha önceden yaptığı işlerle ilgili olarak, başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair imzalı beyan.

Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler Ajansta görevlendirilmez, bunlarla sözleşme yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler, konuyla ilgili hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

GENEL SEKRETERLİK BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, gerekli belgelerle birlikte 12 Temmuz 2013 Cuma saat 17:00'ye kadar Serhat Kalkınma Ajansı Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 Merkez Kars adresine elden ya da posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME

Başvurusu geçerli adaylar Yönetim Kurulunca görüşmeye davet edilecektir. Mülakat yeri ve tarihi, ilgililere ayrıca bildirilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

DİĞER DUYURULAR

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI8 Mart 2018Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman alımı gerçekleştirecektir. T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI 8 Mart 2018T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. TRAKYA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR VE SINAV TARİHLERİ14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 6 uzman personel ve 1 iç denetçi istihdam edilmek üzere yapılacak olan sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar ilanda belirtilen başvuru şartları olan KPSS puanı, YDS/E-YDS/KPDS/ÜDS veya eşdeğer dil puanı, tecrübe yılı ve alanı gibi temel kriterler değerlendirilerek belirlenmiş bulunmaktadır. 2018 Yılı Mali Destek Programları Son Başvuru Tarihi Değişikliği14 Şubat 2018Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri değişmiştir. BASIN DUYURUSU10 Ocak 2018Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tekirdağ ili mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmelerini sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenecektir.
  Yükleniyor...