T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Alım İlanı

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Alım İlanı
Eklenme Tarihi: 21 Haziran 2013 | Toplam Okunma: 3871

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETER ALIM İLANI

Serhat Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; TRA2 Düzey-2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan Genel Sekreter istihdamı yapılacaktır. Serhat Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kars’ta olup, Ajans'ın faaliyet alanını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri oluşturmaktadır.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Başvurmak isteyen adaylarda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 13 ve 18’inci maddelerinde belirtilen aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:

a)Türk Vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç)Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

d)Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerektiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olmak,

e)Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

GENEL SEKRETER ADAYLARI İÇİN TERCİH NEDENLERİ

Adayların aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu belgelemeleri tercih sebebi olacaktır;

a)Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b)Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c)Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

ç)Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

d)Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

e)Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

f)Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

g)Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

ğ)Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

h)Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,

ı)Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

i)5449 sayılı Kanunda belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

j)Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a)Başvuru dilekçesi,

b)Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c)KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya tasdikli sureti,

ç)Üç adet vesikalık fotoğraf,

d)T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

e)Geçmişte yaptığı hizmetleri ve çalıştığı işleri ayrıntılı olarak belirteceği özgeçmiş,

f)Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerektiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler,

g)Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak adli sicil kaydı belgesi,

ğ)Görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek bir özrü veya hastalığı bulunmadığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu

h)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığına veya askerlik hizmeti ile ilişiği bulunmadığına dair belge,

ı)Mal bildirim belgesi,

i)İkametgah belgesi,

j)Daha önceden yaptığı işlerle ilgili olarak, başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair imzalı beyan.

Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler Ajansta görevlendirilmez, bunlarla sözleşme yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler, konuyla ilgili hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

GENEL SEKRETERLİK BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, gerekli belgelerle birlikte 12 Temmuz 2013 Cuma saat 17:00'ye kadar Serhat Kalkınma Ajansı Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 Merkez Kars adresine elden ya da posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME

Başvurusu geçerli adaylar Yönetim Kurulunca görüşmeye davet edilecektir. Mülakat yeri ve tarihi, ilgililere ayrıca bildirilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

DİĞER DUYURULAR

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI13 Kasım 2017TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı´na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri13 Kasım 2017Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Edirne Merkez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı13 Kasım 2017Kasım Ayı içerisinde Edirne Merkez´de açılması planlanan Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI10 Kasım 2017Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır. PERSONEL ALIM İLANI (T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı)26 Ekim 2017T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.
  Yükleniyor...