Trakya Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici İlanı

Trakya Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici İlanı
Eklenme Tarihi: 6 Şubat 2015 | Toplam Okunma: 3482

 

 

T.C. Trakya Kalkınma Ajansı

2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kapsamında

Bağımsız Değerlendirici Havuzu Oluşturulmasına İlişkin İlan

 

Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Küçük Ölçekli Altyapı ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bu çerçevede, Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen mali destek programlarına sunulan proje tekliflerinin ilgili mevzuatta ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan mali ve teknik değerlendirmelerinde görev alabilecek bağımsız değerlendirici adaylarına yönelik oluşturulan “Bağımsız Değerlendirici Havuzu”na başvurular alınmaya başlanmıştır.

Bu programlara sunulacak projelerin değerlendirilmesinde, programların konusu ve öncelik alanlarına uygunluğuna göre Bağımsız Değerlendirici Havuzu’na kayıtlı adaylar arasından belirlenecek bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, birden fazla mali destek programına başvurulabileceklerdir. Adayların en az lisans mezunu olmaları ve başvurmak istedikleri mali destek programları ile ilgili alanların en az birinde beş yıl ve üzerinde deneyime sahip olmaları gerekmektedir. 2015 yılı proje teklif çağrısı kapsamında ilan edilen mali destek programları ve öncelik alanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

  • Öncelik 1: Sosyokültürel altyapının iyileştirilerek yaşam kalitesinin geliştirilmesi
  • Öncelik 2: Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi
  •  Öncelik 3: Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi

 

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

  • Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışma Kültürünün Güçlendirilmesi
  • Öncelik 2: Dezavantajlı Kesimlerin Bölgede İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması
  • Öncelik 3: Bölgede Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi
  • Öncelik 4: Bölgede Yenilik Kültürünün Geliştirilmesi

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

  • Öncelik 1 : Üretimde katma değer artışının sağlanması
  • Öncelik 2 : Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi
  • Öncelik 3 : Temiz üretime geçişin sağlanması

 

Adayların yukarıda belirtilen programlara yönelik deneyim sahibi olması gereken alanlar aşağıda belirtilmektedir:

 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı:

 

▪ İmalat sanayi

▪ Turizm

▪ Üretim ve strateji planlama

▪ Turizm işletmeciliği

▪ İş geliştirme

▪ Eko ve agro turizm, doğa-deniz turizmi, gençlik, gastronomi, kültür ve arkeoloji turizmi, eno turizm

▪ Yönetim ve organizasyon

▪ Turizmde tanıtım, pazarlama

▪ Bilgi teknolojileri

▪ Turizm sektöründe mikro-girişimlerin güçlendirilmesi

▪ Ar-Ge, yenlikçilik ve yeni ürün geliştirme

▪ Geri dönüşüm

▪ Verimlilik                                                        

▪ Atık yönetimi

▪ Pazarlama, dış ticaret ve tanıtım

▪ Yenilenebilir Enerji

▪ Yenilenebilir enerji

▪ Önceliklere Uyumlu Diğer Konular

 

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı:

 

▪ Atık yönetimi

▪ Arkeoloji

▪ Geri dönüşüm

▪ Şehir Planlama

▪ Çevre

▪ Röleve, restorasyon, restitüsyon

▪ Tarımsal altyapı

▪ İnşaat

▪ Sanayi altyapısı

▪ Doğa, tarih, kültür turizmi

▪ Turizm-çevre ilişkileri

▪ Yenilenebilir enerji

▪ Rekreasyon alanları

▪ Kültür, sanat, spor

▪ Turizm

▪ Önceliklere Uyumlu Diğer Konular

 

 

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı:

 

▪ Göç ve sosyal uyum

▪ Sosyal hizmetler

▪ İş kurma ve iş geliştirme süreçleri

▪ Kültür-sanat

▪ Eğitim

▪ Halkla ilişkiler

▪ Mesleki eğitim / gelişim

▪ Sivil toplum

▪ Yenilikçilik

▪ Kooperatifçilik

▪ İstihdam

▪ Kültür aktiviteleri, ulusal ve uluslararası fuar, kongre ve organizasyonlar

▪ Dezavantajlı gruplar

▪ Turizm

▪ İnsan kaynakları

▪ Sağlık

▪ Girişim ve girişimcilik

▪ Önceliklere Uyumlu Diğer Konular

 

Bunun yanında adayların,

-          Proje döngüsü yönetimi

-          Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi,

-          Kalkınma Ajansları mali yardım ve uygulama usulleri,

-          Hibe projesi uygulaması ve yönetimi,

-          Deneyim alanı ile ilgili mevzuat

alanlarında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:

Bağımsız Değerlendirici adayları, 2015 yılında proje teklif çağrısı usulüyle ilan edilen herhangi bir program kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na teslim edilen bir veya birden fazla projenin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almış veya alacak olmaları halinde, değerlendirici olarak görevlendirilmeyeceklerdir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Trakya Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek program(lar)ında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

 

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne bağımsız değerlendirici olarak kaydolarak özgeçmişlerini eksiksiz bir biçimde online olarak doldurmaları gerekmektedir.

Adayların, aşağıda sıralanan belgelerden özgeçmişlerinde belirtmiş olduklarını başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir:

 

-          İlgili konularda 5 yıllık çalışma süresini gösterir SGK kaydı, referans mektubu vb. belgeler  (Belgelerde belirtilen çalışma süresi toplamı kesinlikle 5 yıldan az olmamalıdır)

-          Proje yürütmeyle ilgili tecrübelerini gösterir projedeki rolü ve çalışma süresini belirten belgeler

-          Proje değerlendirme ile ilgili tecrübelerini gösterir değerlendirme yapılan kurumdan alınan belgeler

-          Alınan eğitim ve kurslara ilişkin belgeler

-          Lisans ve lisansüstü eğitim diplomaları/belgeleri

Yukarıdaki dokümanlar bir klasöre eklendikten sonra sıkıştırılarak tek bir dosya formatına (.rar veya .zip uzantılı) dönüştürülerek KAYS’a yüklenmelidir.

 

Diğer yollarla (faks, posta, e-posta vb) yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Son başvuru tarihi 20 Şubat 2015’tir.

 

Geçmiş yıllardaki proje teklif çağrıları kapsamında değerlendirme yapmak üzere başvuru yapmış veya bu kapsamda görev yapmış Bağımsız Değerlendirici adaylarının da tekrar başvuru yapması gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilerek “bağımsız değerlendirici havuzu”na alınan adaylardan projelerin değerlendirilmesi aşamasında görevlendirilmesine karar verilenlere tebligat e-posta yoluyla yapılacaktır. Adaylarla ayrıca resmi yazışma yapılmayacaktır. Bir adayın bağımsız değerlendirici havuzuna alınmasının değerlendirme sürecinde mutlaka görevlendirileceği anlamına gelmediği unutulmamalıdır.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:

Adayların uzmanlık ve tecrübeleri ile dolduracakları özgeçmişleri ve başvuru esnasında ekledikleri belgeler incelenerek ve gerekli görüldüğü takdirde kendileriyle mülakat yapılarak, Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından seçim yapılacaktır.

Başvuru formunda beyan edilen ve başvuru sistemine yüklenen destekleyici belgelerin asılları, bağımsız değerlendirici sıfatıyla görevlendirme yapıldığı takdirde Ajans tarafından talep edilebilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

Bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin tarih ve çalışma takvimi kendilerine e-posta yolu ile gönderilecek uygunluk takvimine göre belirlenecektir. Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje değerlendirebilecektir. (Trakya Kalkınma 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı bağımsız değerlendirici değerlendirmesi çalışmalarını 6-19 Nisan 2015 tarihleri arasında yürütmeyi planlamaktadır. Alınan proje başvuru sayılarının yüksek olması halinde bu süre uzatılabilir.)

Çalışma saatleri prensip olarak hafta içi 8:30-18:00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü zaman çalışma saatleri hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar Trakya Kalkınma Ajansı tarafından belirlenecek mekânda gerçekleştirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede yer alacak miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücretleri ve TR21 Trakya Kalkınma Ajansı Bölgesi dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI16 Mayıs 2018Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-ErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Yeni İşim Girişim Ara Jüri Sonuçları26 Nisan 2018Yeni İşim Girişim programının ara jürisi 25.04.2018 tarihinde yapılmış olup, 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Demo Day’de sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin listesi alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI19 Nisan 2018T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) adet iç denetçi, 9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personel” istihdam edilecektir. Balıkesir Yatırım Günleri 9-10 Mayıs 201819 Nisan 2018Balıkesir’in yatırım ortamının ve yatırımcıya sunduğu fırsatların tanıtılacağı “Balıkesir Yatırım Günleri 2018” etkinliğine hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
  Yükleniyor...